1 FWANK 3

1Jaygyúkʉdʉ éxtʉm ja Dios Teety xyjantsytsyojkʉm es xy'u'unkniwa̱'a̱nʉm. Es tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ xy'u'unk'a̱jtʉm. Pa̱a̱ty kyaj xy'ixy'a̱jtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp, ja'a ko kyaj t'ixy'attʉ ja Dios. 2Mʉgu'ugítʉty, ʉdsa̱jtʉm xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios. Es kyajnʉm xytyuk'ijxʉm wi'ix n'ak'ijtʉm, per ko Jesukristʉ kyʉxʉ'ʉgʉt, dʉ'ʉn n'ijtʉm éxtʉm ja Kristʉ, mʉt ko n'ixa̱'a̱nʉm wi'ixʉ dʉ'ʉn yʉ'ʉ. 3Es nidʉgekyʉ di'ibʉ dʉ'ʉn 'yaxá̱jʉdʉp ja Kristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ, yʉ'ʉjʉty nayyajwátsʉp kʉ'ʉm éxtʉmʉ Jesukristʉ wya̱'a̱dsʉty. 4Per di'ibʉ pekytyuump myʉdʉgeepy ja Diosʉ 'yana'amʉn. Yʉ'ʉ ja peky ko kyajʉ Dios ja 'yana'amʉn yajpadúñ. 5Es mnija̱'a̱dʉp ko Jesukristʉ myiiñ ya̱ naxwiiñ yajpojpʉnitʉgeebyʉ, es kyaj yʉ'ʉ tmʉdaty ni ti peky. 6Es nidʉgekyʉ di'ibʉ ijttʉp ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ, kyaj jyʉdity mʉt ja pojpʉ. Per nidʉgekyʉ di'ibʉ pekytyuundʉp, kyaj t'ixy'aty ja Kristʉ, es nan kyaj yʉ'ʉ jya'a'átyʉty. 7Nitítʉty, éxkʉm mwin'ʉʉnʉdʉ pʉ́n. Pʉ́nʉ Kristʉ ja'a'a̱jtʉp, ja'a tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn éxtʉm ja Kristʉ kʉ'ʉm. 8Per di'ibʉ pekytyuump, yʉ'ʉ ja'a'a̱jtʉp ja mʉjku'ugópk, ja'a ko yʉ mʉjku'ugópk pyekytyiimpy jawyíñʉp extʉ tyamba̱a̱t. Yʉ Diosʉ 'yU'unk tʉ myiñ naxwiiñ es dyajkutʉgoya'añ di'ibʉ ja mʉjku'ugópk tyiimpy. 9Ni tu'uk ʉdsa̱jtʉm di'ibʉ Dios xy'u'unk'a̱jtʉm njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ pojpʉ tuumbʉ, mʉt ko nmʉda̱jtʉm ja jiky'a̱jtʉn di'ibʉ Dios tʉ xymyo'oyʉm es kyaj mba̱a̱t ni'igʉ ndu'unʉm ja pojpʉ, mʉt ko xy'u'unk'a̱jtʉm ja Dios. 10Es mʉdʉ tya̱a̱dʉ ñigʉxe'eky pʉ́nʉdyʉ Dios u'unk'a̱jttʉp es pʉ́nʉty ja mʉjku'ugópk u'unk'a̱jttʉp. Mʉt ko di'ibʉ jiky'a̱jtp axʉʉk es kyaj ttseky ja myʉgu'uk, kyaj jya'a'átyʉty ja Dios. 11Pes di'ibʉ Jesukristʉ xytyuk'ana'amʉm extʉ jawyíñʉp, tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ko nnaydsyojkʉm nixim niyam, 12es kyaj ndu'unʉm éxtʉm ja Kaín di'ibʉ ja'a'a̱jtʉp ja mʉjku'ugópk es dya'e'ky ja myʉga'ax Abel. ¿Es ti ko dya'e'ky? Mʉt ko Abel jyiky'aty tʉy'a̱jtʉn mʉʉt es ja Kaín kyaj. 13Mʉgu'ugítʉty, katʉ dʉ'ʉñʉ mwʉ'ʉmʉdʉ pʉn mduk'ak'a̱jtʉdʉp pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 14Mʉt ko ndsojkʉm ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, nnija̱'a̱m ko yʉ Dios tʉ xyajjʉgákʉm ma̱ yʉ o'kʉn es tʉ xyajmi'inʉm ma̱ yʉ jiky'a̱jtʉn. Di'ibʉ kyaj ttseky yʉ myʉgu'uk, wʉ'ʉmp yʉ'ʉ ma̱ ja o'kʉn. 15Di'ibʉ kyaj ttseky ja myʉgu'uk, yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajja̱'a̱y'o'kpʉ. Es miits mnija̱'a̱dʉp ko ja yajja̱'a̱y'o'kpʉ kyaj tmʉdaty ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 16Nnija̱'a̱m di'ibʉ dʉn tsojkʉn'a̱jtp, mʉt ko Jesukristʉ dya'ijxʉ ko jyiky'a̱jtʉn dyajky mʉt ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm. Es dʉ'ʉn xypyátʉm ʉdsa̱jtʉm es nya̱jkʉm ja njiky'a̱jtʉn'a̱jtʉm mʉt ja'agyʉjxm ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm. 17Pʉn ja pʉ́n tmʉdaty tjaygyepy di'ibʉ ndukjiky'a̱jtʉm, es t'ixy ja myʉgu'uk tyʉgoy'a̱jtxʉty, es kyaj tpa''ayoy, ¿wi'ix mba̱a̱t tmʉdaty ja Diosʉ tsyojkʉn? 18Nitítʉty, kyaj nnaydsyojkʉm je'eyʉ wingʉ'ʉy agʉ'ʉy, naydsyojkʉm éxtʉm mba̱a̱t ya'ixy di'ibʉ ndu'unʉm mʉt ja tʉy'a̱jtʉn. 19Dʉ'ʉn nnija̱'a̱m ko xyja'a'a̱jtʉm ja Dios es n'ijtʉm jotkujk Dios windum 20ko nbekyjya̱'a̱m, Dios ni'igʉ myʉ́jʉty es kʉdiinʉm ʉdsa̱jtʉmʉ njot'a̱jt nwinma̱'a̱ñ'a̱jtʉm, ñija̱'a̱p yʉ'ʉ tʉgekyʉ. 21Mʉgu'ugítʉty, pʉn kyaj ti nbekyjya̱'a̱m, nwinguwa̱'kʉm jotkujk ja Dios, 22es yʉ'ʉ xymyo'oyʉm di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm n'amdo'om, mʉt ko nguydyu'unʉm ja 'yana'amʉn es ndu'unʉm di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy. 23Es ja Dios tni'ana'amʉ es nmʉbʉjkʉm ja 'yU'unk Jesukristʉ es nnaydsyojkʉm nixim niyam, éxtʉm ja Kristʉ xytyuk'ana'amʉm. 24Pʉn nguydyu'unʉm ja Diosʉ 'yana'amʉn, jiky'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉ, es yʉ'ʉ jyiky'aty mʉt ʉdsa̱jtʉm. Nnija̱'a̱m ko yʉ'ʉ jyiky'aty ma̱ ʉdsa̱jtʉm, mʉt ko tʉ xymyo'oyʉm ja Espíritʉ Santʉ.

will be added

X\