1 FWANK 2

1Nitítʉty, tyámʉts miits nnijáyʉdʉ kʉdiibʉ mbekytyúndʉt. Per pʉn jaa pʉ́n pyekytyúñ, nmʉda̱jtʉm tu'uk di'ibʉ xyñika̱jxtútʉm Dios windum. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Jesukristʉ di'ibʉ tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn. 2Pes yʉ'ʉ kʉ'ʉm naydyukwindsʉ'kʉ kruuzkʉjxy es dʉ'ʉn tkumʉdooy ja nbojpʉ'a̱jtʉm. Es kyaj 'yʉdsa̱jtʉmʉty je'eyʉ, nandʉ'ʉn tkumʉdooy nidʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ pyojpʉ. 3¿Wi'ix mba̱a̱t nmʉda̱jtʉm tʉy'a̱jtʉn ko n'ixy'a̱jtʉm ja Dios? Pes mʉdʉ tya̱a̱dʉ ko nguydyu'unʉm ja 'yana'amʉn. 4Mʉt ko di'ibʉ jʉna̱a̱mp: “Ʉj n'ixy'a̱jtypyʉts ja Dios”, es kyaj tkuydyúñ ja Diosʉ 'yana'amʉn, tya̱dʉ ja̱'a̱y andakp es ni ti tʉy'a̱jtʉn tkamʉdaty. 5Per ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyuydyiimpy ja Diosʉ 'yana'amʉn, kexy ka'pxy tmʉdaty ja Diosʉ tsyojkʉn, es dʉ'ʉn nnija̱'a̱m ko ti'igyʉ n'ijtʉm mʉdʉ Dios. 6Mʉt ko pʉn njʉna̱'a̱nʉm ko nbanʉjxʉm ja Jesukristʉ, xypyátʉm es njiky'a̱jtʉm éxtʉmʉ Jesukristʉ jyiky'ajty. 7Mʉgu'ugítʉty, kyajts miits nduknijáyʉdʉ ana'amʉnʉ jembyʉ. Di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉp, ja'ayʉm mmʉda̱jtʉp di'ibʉ jawyíñʉp mya''anma̱a̱ydyʉ. Tya̱dʉ jeky ana'amʉn, ja'ayʉm ja ayuk di'ibʉ tʉ xymyʉdowdʉ. 8Oyʉ dʉ'ʉn, tya̱a̱dʉ di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉp, yʉ'ʉ tu'ugʉ jembyʉ ana'amʉn, es ya'ijxʉp ko tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ma̱ Kristʉ es nandʉ'ʉn ma̱ miidsʉty, mʉt ko na̱jxp ja kugoots'át es ja̱j tʉ'xnʉp ja tʉy'a̱jtʉn. 9Di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko 'yity ma̱ ja ja̱jʉn es kyaj ttseky ja myʉgu'uk, taadʉ ijtpʉm kugoots. 10Di'ibʉ tsyejpy ja myʉgu'uk, jiky'a̱jtp ma̱ ja ja̱jʉn, es ni ti kyayajpekykya'ayʉty. 11Per di'ibʉ myʉdsip'a̱jtypy ja myʉgu'uk, jiky'a̱jtp es jyʉdity ma̱ wyingoodsʉty, es kyaj tnijawʉ ma̱ ñejxy, mʉt ko ja koots'át tʉ yajjʉmbítyʉty wiints. 12Nitítʉty, nnijáyʉdʉts miidsʉty mʉt ko Dios tʉ tme'xy ja mbojpʉty mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 13U'unkteedyʉty, nnijáyʉdʉts miits mʉt ko tʉ xy'ixy'attʉ Jesukristʉ di'ibʉ taayʉm ko naxwíñʉdʉ tsyondaky. Ʉna̱'kʉty, nnijáyʉdʉts miits mʉt ko tʉ xymyʉmada̱'a̱ktʉ ja mʉjku'ugópk. Nitítʉty, nnijáyʉdʉts miidsʉty mʉt ko tʉ xy'ixy'attʉ Dios. 14U'unkteedyʉty, nnijáyʉdʉts miits mʉt ko tʉ xy'ixy'attʉ Jesukristʉ di'ibʉ taayʉm ko naxwíñʉdʉ tsyondaky. Ʉna̱'kʉty, nnijáyʉdʉts miits mʉt ko yajxón tʉ xy'axá̱jʉdʉ ja Diosʉ 'yayuk mʉt winʉ mjot. Pa̱a̱ty xymyʉdattʉ mʉk'a̱jtʉn es tʉ xymyʉmada̱'a̱ktʉ ja mʉjku'ugópk. 15Katʉ xytsyoktʉ ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, mʉt ko yʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tsyojktʉp ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ, kyaj ttsoktʉ ja Dios Teety. 16Mʉt ko tʉgekyʉ di'ibʉ jaa'a̱jtp naxwiiñ, ko ja̱'a̱y t'ʉxta̱'a̱ydyʉ di'ibʉ nini'x kʉba̱jk tsyejpy, ko t'adsoktʉ ko tii t'ixtʉ es ko myʉj pya̱a̱dʉdʉ ko tii tmʉdat tjaygyaptʉ, tʉgekyʉ tya̱dʉ winma̱'a̱ñ esʉ dʉ'ʉmbʉ jiky'a̱jtʉn jaa myiñ ma̱ yʉ naxwíñʉdʉ, es kyaj myiñ ma̱ Dios. 17Perʉ Dios yajkutʉgoyaampy ja naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ mʉt tʉgekyʉ di'ibʉ ja̱'a̱y adsojktʉp naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñgyʉjxm, per ja ja̱'a̱y di'ibʉ kyuydyiimpy ja Diosʉ tsyojkʉn, jiky'a̱jtp winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 18Nitítʉty, tʉ jya'ty ma̱ tyam tu'uk óknʉm ja oorʉ. Tʉ xymyʉdowdʉ ko myina̱'a̱ñ di'ibʉ myʉdsip'a̱jtypy ja Kristʉ. Pes nʉgoo 'yokmay'a̱jnʉ di'ibʉ myʉdsip'a̱jttʉp ja Kristʉ. Pa̱a̱dyʉts nnijawʉ ko tʉ net jya'ty ja tiempʉ di'ibʉ tim ok. 19Tamʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pʉdsʉʉmdʉ ma̱ ʉʉdsʉty, per kyaj yʉ'ʉ t'axá̱jʉdʉ Kristʉ éxtʉmʉ Yajnitsókpʉ. Mʉt kots xyñikaktʉ, pa̱a̱ty ya'ixy ko kyaj t'axá̱jʉdʉ Kristʉ es nan kyaj yʉ'ʉdyʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 20Per miidsʉty kyaj mdʉ'ʉn'áttʉ, mʉt ko Kristʉ mmooyʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ es miidsʉty nidʉgekyʉ mnija̱'a̱dʉp ja tʉy'a̱jtʉn. 21Nnijáyʉdʉts miits mʉt ko yajxón xyñijáwʉdʉ ja tʉy'a̱jtʉn, kyaj nnijáyʉdʉ éxtʉm di'ibʉ kyaj tnijawʉ. Miidsʉty yajxón xyñijáwʉdʉ ko ma̱ yʉ tʉy'a̱jtʉn, kyaj myiñ ja andakʉn. 22Yʉ'ʉ dʉ'ʉn andakp di'ibʉ jʉna̱a̱mp ko yʉ Jesús kyaj yʉ'ʉdyʉ Kristʉ. Esʉ taadʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ myʉdsip'a̱jtypy ja Kristʉ, pes 'yʉxtijpy ja Dios Teety es ja 'yU'unk. 23Es di'ibʉ 'yʉxtijpy ja Diosʉ 'yU'unk, nan kyaj 'yity ti'igyʉ mʉʉt ja Dios Teety. Per pʉ́n 'yaxá̱jʉp ja Diosʉ 'yU'unk, nan ijtp ti'igyʉ mʉt ja Dios Teety. 24Miidsʉty, pes jiky'attʉ éxtʉmʉ Jesukristʉ 'yʉxpʉjkʉn di'ibʉ m'axá̱jʉdʉ extʉ jawyíñʉp. Es ko dʉ'ʉn xytyúnʉt, m'íttʉp ti'igyʉ mʉt ja Dios Teety es mʉt ja 'yU'unk. 25Es tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn di'ibʉ Jesukristʉ tʉ xytyukwa̱ndákʉm, ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. 26Tʉts miits nnijáyʉdʉ es mnaygywentʉ'átʉdʉt mʉdʉ tadʉ di'ibʉty mwin'ʉʉnánʉdʉp. 27Per miidsʉty kyaj mdʉgoy'a̱jtxʉdʉ pʉ́n mduk'ʉxpʉ́kʉdʉp, ja'a ko Jesukristʉ tʉ mmo'oyʉdʉ yʉ Espíritʉ Santʉ, es yʉ'ʉ mduk'ʉxpʉjkʉdʉp tʉgekyʉ. Es yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn es kyaj tmʉdaty ja andakʉn. Pa̱a̱ty ittʉ ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ, éxtʉm yʉ Espíritʉ Santʉ tʉ mya'ʉxpʉ́kʉdʉ. 28Pes tyamʉ net nitítʉty, ittʉ ti'igyʉ mʉt ja Kristʉ es mnayjotmʉkmo'oyʉdʉt ko yʉ'ʉ kyʉxʉ'ʉgʉt jatʉgok, es kyaj xymyʉdsoydyúndʉt ko myínʉt. 29Mnija̱'a̱dʉp miidsʉty ko Jesukristʉ tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn. Pes nijáwʉdʉ nandʉ'ʉn ko di'ibʉ tyuundʉp ja tʉy'a̱jtʉn, yʉ'ʉ dʉ'ʉn u'unk'a̱jttʉp ja Dios.

will be added

X\