1 FWANK 1

1Ja'ats miits nduknija̱'a̱yʉdʉp pʉ́nʉ naty jaayʉm ijtp ko kyajnʉmʉ naty ja naxwíñʉdʉ tsyonda'aky, di'ibʉ myooy ja jiky'a̱jtʉn nidʉgekyʉ di'ibʉ jiky'a̱jtp. Ja'ats ʉʉdsʉty tʉ n'ix tʉ nmʉdowdʉ es tʉ ndoñ tʉ nmátstʉts mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉjʉty. 2Tʉ yajnijáwʉ yʉ jiky'a̱jtʉn, es ʉʉdsʉty tʉ n'ixtʉ di'ibʉ yʉ jiky'a̱jtʉn yajkypy, es tyam miits nduknijáwʉdʉ es ja'a dʉ'ʉn ja jiky'a̱jtʉn winʉ xʉʉ winʉ tiempʉ. Yʉ'ʉ naty ijtp mʉdʉ Dios Teety es tʉ kyʉxe'eky mʉt ʉʉdsʉty. 3Pa̱a̱dyʉts miits ndukmʉmadya̱'a̱ga̱'a̱ndʉ di'ibʉts tʉ n'ixy es tʉ nmʉdóyʉts, es nandʉ'ʉn miits mdi'igyʉdya'aydyʉt mʉt ʉʉdsʉty es mʉt ja Dios Teety es mʉt ja 'yU'unk Jesukristʉ. 4Dʉ'ʉn nnijáyʉdʉ es ʉdsa̱jtʉm nxondákʉm nidʉgekyʉ ti'igyʉ es jotkʉda'aky. 5Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn ja ayuk di'ibʉts ja Jesukristʉ xytyuk'ʉxpʉjk es nga̱jxwa'xyʉts ma̱ miidsʉty ko yʉ Dios yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja Ja̱jʉn, es ma̱ yʉ'ʉ kyaj ti agoots'a̱jtʉn. 6Pʉn jʉna̱'a̱nʉm ko ti'igyʉ n'ijtʉm mʉt yʉ Dios, es ndu'uyo'oyʉm agoots, andákʉm es kyaj ndu'unʉm ja tʉy'a̱jtʉn. 7Per pʉn tu'uyo'oyʉm ma̱ ja ja̱jʉn, nmʉda̱jtʉm ja ti'igyʉ'át nixim niyam esʉ 'yU'unk Jesukristʉ ñe'pyñ xyajwátsʉm mʉt tʉgekyʉ nbojpʉ'a̱jtʉm. 8Pʉn njʉna̱'a̱nʉm ko kyaj nbojpʉja̱'a̱y'a̱jtʉm, naywyin'ʉ'ʉnʉm kʉ'ʉm es ni ti tʉy'a̱jtʉn ngamʉda̱jtʉm. 9Per pʉn maya̱jtsʉm ko nbekytyu'unʉm, Dios di'ibʉ tyiimpy ja tʉy'a̱jtʉn, xypyojpʉma'xa̱'a̱nʉm es xyajwátsʉm tʉgekyʉ nbojpʉ'a̱jtʉm. 10Per pʉn jʉna̱'a̱nʉm ko ngapekytyu'unʉm, mʉt yʉ'ʉ ngakupʉjkʉm ja Diosʉ 'yayuk es ndíjʉm ko andakp ja Dios ko jyʉna'añ: “Yʉ ja̱'a̱yʉty pojpʉtuundʉbʉ tʉgekyʉ.”

will be added

X\