1 KORINTɄ 9

1¿Tii kyajts ʉj xytyijy mba̱a̱t nduñ di'ibʉts ndsejpyʉ? ¿Tii kyajts ʉj n'apóstʉlʉty? ¿Tii kyajts ʉj tʉ n'ixy ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ? ¿Tii kyaj miits xy'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ mʉt ko n'awa̱'a̱nʉdʉ ko yʉ'ʉ xyajnitsókʉmʉ? 2Wa'anʉ da wiinkpʉ xykya'ʉxkáptʉts kots ʉj n'apóstʉlʉty; per tʉy'a̱jtʉn kots miidsʉ dʉ'ʉn xy'ʉxkaptʉ, ja'a ko xymyʉbʉktʉ Nindsʉn'a̱jtʉm ja'agyʉjxm ko n'awa̱'a̱nʉdʉ jya'a es ja'agyʉjxm tyʉy'a̱jtʉndʉ́kʉ kots ʉj n'apóstʉlʉty. 3Dʉ'ʉnʉts n'adsoojʉmbíty di'ibátyʉts xyñi'o'o xyñiyáxʉdʉp. 4Ko ʉj nandʉ'ʉn xypyátpʉts es n'axá̱jʉt di'ibʉts xymyooydyʉp esʉts ngay n'uugʉdʉts, 5es nan mba̱a̱dʉts nnʉdo'oxy'áty tu'uk di'ibʉ Diosmʉduump, dʉ'ʉn éxtʉm ttundʉ ja wiinkpʉ apóstʉlʉty es ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesusʉ myʉga'axʉty esʉ Peedrʉ. 6¿O mjʉnándʉp miidsʉty xytyijy ko ʉj esʉ Bernabee, je'eyʉts nimajtskʉty kyaj mba̱a̱t nmastu'uttʉ ja ngʉ'ʉmduunk esʉts nga̱jxwa̱'xtʉt ja Diosʉ 'yayuk? 7¿Tii, di'ibʉ solda̱a̱dʉ'a̱jtp kʉ'ʉm ñayñigástʉdyʉ? ¿Es tii, di'ibʉ kyuyiipy kyudajpy ja uuvʉ kam kyaj mba̱a̱t tje'xyʉ? ¿Es tii, di'ibʉ borreegʉkwentʉ'a̱jtp kyaj mba̱a̱t t'iiky ja letsyʉ di'ibʉ mya'tsypyʉ? 8Es éxkʉm mjʉna̱a̱mbʉdʉ ko ʉj njʉna̱'a̱ñʉdsʉ dʉ'ʉn mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ, per nandʉ'ʉn tmadya'aky ja Moisesʉ 'yana'amʉn. 9Pes dʉ'ʉn jyʉna'añ: “Katʉ xy'ajiitsy ja noviiʉ ma̱ twindeeñ ja triigʉ.” Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko Dios kyaj dʉ'ʉn jyʉna'añ mʉt ko tpa''ayoy ja yuubʉ, 10ʉdsa̱jtʉmgyʉjxmʉty dʉ'ʉn jyʉnáñ; mʉt ko ʉdsa̱jtʉm n'oy'a̱jtʉngyʉjxm Moisesʉ 'yana'amʉn jyʉna'añ es ja yaj'yuubʉ es nandʉ'ʉn ja triigʉ winda'ambʉ tyundʉ es t'ajot'attʉ es t'axá̱jʉdʉt di'ibʉ pátʉp ma̱ ja pʉjta'aky pyʉde'eky. 11Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn, ja'a ko ʉʉdsʉty, tʉts miits nadʉ'ʉñʉ nduk'ʉxpʉktʉ ja Diosʉ 'yayuk, xyjapátpʉts oynʉ'ʉnʉn n'axá̱jʉdʉts miidsʉ mbudʉjkʉn. 12Pes pʉnʉ wiinkpʉty 'yawijxtʉp es miits xypyudʉ́kʉdʉt, ʉʉdsʉty waanʉ ni'igʉts xyjapa̱a̱ttʉ. Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko kyajts nyajtuundʉ di'ibʉts xyjapáttʉp. Nik ni'igʉts tʉ nmʉdánʉdʉ óyʉts ti xyjatʉgoy'a̱jtxʉbʉdʉ. Dʉ'ʉnʉts ndundʉ kʉdiibʉts nyajtu'adúktʉt ko yajka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk di'ibʉ Jesukristʉ ñimadyakypy. 13Miits mnija̱'a̱dʉp ko di'ibáty jap tuundʉp ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk, yʉ'ʉ ñijiky'a̱jttʉp di'ibʉ jap ma̱ mʉj tsa̱jptʉjk. Ja'a njʉna̱'a̱nʉm di'ibʉ jap ma̱ ja artal tuundʉp ma̱ yajpʉjta'aky ja windsʉ'kʉn, es yʉ'ʉjʉty pátʉdʉp tjʉ'xtʉt oynʉ'ʉnʉn ja tsu'utsy di'ibʉ jap yaj'ya̱jkp windsʉ'kʉn. 14Nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tyuknibʉjtákʉ ko yʉ di'ibáty kya̱jxwa̱'xtʉp ja oybyʉ ayuk, tadʉ tyuunk tyukjiky'áttʉp. 15Per ʉj ni na̱'a̱nʉmts ngayajtúñ di'ibʉts xyjapatp, ni je'eyʉts miits ngatuknijáyʉdʉ tya̱a̱dʉ esʉts ti oynʉ'ʉnʉn xymyo'oydyʉdʉts. Nik óyʉts ndim'oogʉt ma̱a̱nʉmts xykyapʉjkʉdʉ tya̱dʉ jotkujk'a̱jtʉn di'ibʉts nmʉda̱jtypy kots nadʉ'ʉñʉ nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk. 16Ʉj kyajts mba̱a̱t ndukmʉj ndukpa̱a̱dʉ ma̱ts nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk, mʉt ko yʉ'ʉdsʉ dʉ'ʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm tʉ xytyuknipeky esʉts ndúnʉt. ¡Pa̱a̱ty, pʉroobʉ ʉj pʉn kyajts nguydyúñ! 17Kooxyʉpts ʉj kʉ'ʉm tʉ n'okwin'ixy nga̱jxwa̱'xa̱'a̱ñʉts ja nitsokʉn éxtʉmts ndukganarata̱'a̱ñ, n'axá̱jʉpxyʉpts ja nmʉju'uñʉts; per ʉj kyajts nwin'ijxy kʉ'ʉmʉ tya̱dʉ tuunk, Diósʉdsʉ dʉ'ʉn xywyin'ijx es xymyooyʉdsʉ tya̱dʉ tuunk. 18Pes, ¿ti mʉju'uñʉts n'axá̱jʉp? Yʉ'ʉ je'eyʉ tya̱a̱dʉ kots nga̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk namay'a̱jtʉn es ni nga''amdóyʉts esʉ ja̱'a̱y xypyudʉ́kʉdʉt éxtʉmts xyjapa̱a̱ty kots ʉj n'apóstʉlʉty. 19Kyajts ʉj tʉ nyajtukmʉdeeky pʉ́n; per dʉ'ʉnʉts nnaygyojyʉty éxtʉmʉ tuumbʉ juybyʉ ma̱ nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty, es dʉ'ʉn nduk'axá̱jʉdʉts ja ja̱'a̱yʉty ja Jesukristʉ nʉ'ʉnʉts nmada'aky. 20Pa̱a̱ty kots n'ity ma̱ yʉ israelítʉty, dʉ'ʉnʉts n'ity éxtʉm yʉ'ʉjʉty, es dʉ'ʉn t'axá̱jʉdʉt ja Jesukristʉ; es mʉt ja di'ibʉ pyanʉjxtʉp ja Moisesʉ 'yana'amʉn, óyʉts ʉj tadʉ ana'amʉn patkʉ'ʉy nga'ity, ijtpʉts éxtʉm tu'uk di'ibʉ pyanejxypyʉ tadʉ ana'amʉn es dʉ'ʉn t'axá̱jʉdʉt ja Jesukristʉ. 21Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn mʉt ja di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja Moisesʉ 'yana'amʉn, ijtpʉts nandʉ'ʉn éxtʉm di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty, ja'a dʉ'ʉn es t'axá̱jʉdʉt nandʉ'ʉn ja Jesukristʉ. Kyajts njʉna̱'a̱ñ ko kyajts nguydyúñ ja Diosʉ 'yana'amʉn; pes Jesukristʉ 'yana'amʉnʉts xyajkutujkp. 22Kots n'ijty mʉt ja di'ibʉ kyaj tmʉdaty mʉj wiin kajaa ja myʉbʉjkʉn, nandʉ'ʉnʉts nnaybyʉjtákʉ éxtʉm di'ibʉ dʉn kyaj tmʉdaty mʉj wiin kajaa ja myʉbʉjkʉn. Kots n'ijty mʉt oytyim di'ibʉ ja̱'a̱yʉty, nandʉ'ʉnʉts nnaybyʉjta'agyʉty éxtʉm yʉ'ʉjʉty, es dʉ'ʉn na̱a̱gʉty ñitso'oktʉt. 23Ndúñʉts dʉ'ʉn tʉgekyʉ tya̱a̱dʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja oybyʉ ayuk, es dʉ'ʉn di'ibʉ myʉdoodʉp pya̱a̱dʉdʉt ti'igyʉ mʉt ʉj ja nitsokʉn. 24Tʉ xyñijáwʉdʉ miidsʉty ko ma̱ tu'ugʉ pʉyʉ'kkijxyʉk, nidʉgekyʉ ja pʉyʉ'kpʉ pyʉyʉ'ʉktʉ, per je'eyʉ ti'igyʉ di'ibʉ 'yaxá̱jʉp ja may'aty. Pes éxtʉmʉ ja̱'a̱y di'ibʉ pʉyʉ'kkijxyʉp yajmay'áty, nandʉ'ʉn miits xy'íxtʉt wi'ixʉ Dios ttseky es mjiky'áttʉt, es dʉ'ʉn mmay'átʉdʉt. 25Nidʉgekyʉ di'ibʉ pʉyʉ'kkijxyʉyándʉp, nayjyʉjp'ijxʉdʉp es nayjyʉjwijtsʉmbijtʉdʉp oytyim di'ibʉty mʉʉt. Dʉ'ʉn ttundʉ es tganaráttʉt ja koronʉ ak ujts a̱a̱ybyʉ di'ibʉ pojʉn ñi'xy; per ʉdsa̱jtʉm nnayjyʉjp'ijxʉm es nmʉmʉdo'om ja Dios es dʉ'ʉn yʉ'ʉ xymyay'a̱jtʉm mʉt tu'ugʉ koronʉ di'ibʉ ni na̱'a̱ kyani'xy. 26Pa̱a̱ty ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉm ja oybyʉ pʉyʉ'kpʉ di'ibʉ pʉyʉ'kp tʉyʉ ma̱ pyʉyʉ'kja̱'ta̱'a̱ñ. O mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko kyajts ʉj dʉ'ʉn éxtʉm tu'ugʉ ja̱'a̱y di'ibʉ koxa̱a̱mp es tʉgok tʉgok tnixa̱je'eky, kyaj jya'ty ja kyoxy. 27Ʉj ndukkumʉdeebyʉts ja nnini'xʉts es njʉjwijtsʉmbítyʉts yajxón, kʉdiibʉts ʉj nʉjx nwe'emy ʉxkumay óyʉts ja'ijty njaka̱jxwa'xy ja oybyʉ ayuk.

will be added

X\