1 KORINTɄ 8

1Tyamdsʉ net n'adsoojʉmbíty ja di'ibʉts xyajtʉʉdʉp yʉ'ʉgyʉjxm ja je'xy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ agojwinnáx. Nnija̱'a̱m ko nidʉgekyʉ nmʉda̱jtʉm ja jaygyujkʉn. Yʉ jaygyujkʉn yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajmʉj yajpátʉp ja ja̱'a̱yʉty, per ja tsojkʉn yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajmʉjwiin yajkajaajʉp ja ja̱'a̱yʉ myʉbʉjkʉn. 2Pʉn ja pʉ́n ñaymyʉjkuya'axyʉty ko yʉ'ʉ tnijawʉ oynʉ'ʉnʉn, kyaj tnijawʉ éxtʉm dʉn pyaadyʉty tnijáwʉt. 3Per di'ibʉ tsyejpy ja Dios, ixy'a̱jtʉp ja Dios. 4N'okmadyákʉm ja je'xy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉ agojwinnáx. Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko ni tu'ugʉ agojwinnáx kyaj ti ttsooty, es tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko ti'igyʉ je'eyʉ Dios, kyajpʉ wiinkpʉ. 5Oy nija'ajʉty jyʉna̱'a̱ndʉ ko ta nimayʉ dios esʉ windsʉ́nʉty tsa̱jpótm es naxwiiñ, 6ʉdsa̱jtʉm nnija̱'a̱m ko ta ti'igyʉ Dios di'ibʉ nmʉdu'unʉm es ma̱ tʉgekyʉ tsyondaky di'ibʉ jaa'a̱jtp; es nan nnija̱'a̱m ko ta ti'igyʉ Windsʉ́n, yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ di'ibʉ mʉt tʉgekyʉ oj yajkojy es di'ibʉ xyajjiky'a̱jtʉm. 7Per kyaj nidʉgekyʉ tnijáwʉdʉ tya̱dʉ dʉ'ʉmbʉ winma̱'a̱ñ. Na̱a̱gʉty dʉ'ʉñʉm t'awda̱jttʉ agojwinnáx, kʉ'ʉm tjáwʉdʉ ko pyojpʉty pʉn jyʉ'xtʉp ja je'xy di'ibʉ tʉ ñejxy windsʉ'kʉn ma̱ agojwinnáx. 8Tʉy'a̱jtʉn ko di'ibʉ njʉ'xʉm, kyaj yʉ'ʉgyʉjxmʉty xy'axá̱jʉm ja Dios; pes kyaj nduk'oybyʉdsʉ'ʉmʉm pʉn njʉ'xʉm es ni ngaja̱jtʉm axʉʉk pʉn kyaj njʉ'xʉm. 9Naygywentʉ'átʉdʉ ko ti xytyundʉ. Oy miidsʉty ti xytyúndʉt es kyaj xypyekyjyáwʉdʉ, kyajʉ dʉ'ʉn xytyúndʉt pʉn ja'agyʉjxm xyajpekykya̱'a̱dʉ ja mmʉgu'uk. 10Ja'a ko pʉn tu'ugʉ mmʉgu'uk myʉbejkypy ko kyaj 'yóyʉty ko ja̱'a̱y tjʉ'xtʉ ja tsu'utsy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉdʉ agojwinnáxʉty, es m'ijxʉp ko mgay m'iiky ma̱ agojwinnáxʉty yajwindsʉ'ʉgʉdʉ, ¿kyajʉ da xyonda̱'a̱gʉt es tjʉ'xtʉt ja tsu'utsy di'ibʉ tʉ yajtukwindsʉ'ʉgʉdʉ agojwinnáxʉty? 11Es dʉ'ʉn mʉt ja'agyʉjxm di'ibʉ mij mnija̱'a̱p xyajtʉgóy ja mmʉgu'uk, es mʉt yʉ'ʉgyʉjxm nandʉ'ʉn 'ye'ky ja Jesukristʉ. 12Es ko dʉ'ʉn xyajpojpʉtúnʉt ja mmʉgu'uk di'ibʉ jya̱'a̱p ko kyaj 'yóyʉty ko ja̱'a̱y tjʉ'xtʉ tadʉ tsu'utsy, extʉ mbojpʉtuump nandʉ'ʉn mij ma̱ yʉ Jesukristʉ. 13Pa̱a̱dyʉts ʉj njʉna̱'a̱ñ ko ni na̱'a̱ts nganakyjyʉ'xʉt jatʉgokʉ tsu'utsy pʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxm nyajtʉgóyʉts ʉj ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm.

will be added

X\