1 KORINTɄ 7

1Tyam n'adsoojʉmbítyʉts di'ibʉts miits xyajtʉʉdʉp. Tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ ko oy es kyaj ja̱'a̱y pyʉktʉ. 2Per kom ta nimay di'ibʉ mʉ'induundʉp, pa̱a̱ty nidu'uk nidu'ugʉ yedyʉjkʉty myʉdátʉp ja kyʉ'ʉm nʉdo'oxy, es nandʉ'ʉn nidu'uk nidu'ugʉ toxytyʉjkʉty myʉdátʉp ja kyʉ'ʉm ña'ay. 3Yʉ kasa̱a̱dʉ yedyʉjk kyuydyúnʉp di'ibʉ pátʉp ttúnʉt mʉdʉ ñʉdo'oxy es nandʉ'ʉn ja kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk kyuydyúnʉp di'ibʉ pátʉp ttúnʉt mʉdʉ ña'ay. 4Yʉ kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk kyaj yʉ'ʉ je'eyʉ natyu'uk tja'a'áty ja kyʉ'ʉm nini'x, mʉʉt ja ña'ay tja'a'áttʉ. Es nandʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn ja kasa̱a̱dʉ yedyʉjk kyaj yʉ'ʉ je'eyʉ natyu'uk tja'a'áty ja kyʉ'ʉm nini'x, mʉʉt ja ñʉdo'oxy tja'a'áttʉ. 5Katʉ mnayjyʉjpkuga̱jxʉdʉ nixim niyam, ni ja yedyʉjk es ni ja toxytyʉjk. Pʉn mnay'ʉʉ mnaygya̱jxʉdʉp es mnaymyastu'uda̱'a̱nʉdʉ tuk tiempʉ es mga̱jxta̱'a̱ktʉt es ok mnaybyuwa̱'a̱gʉdʉt jatʉgok, mba̱a̱t dʉ'ʉn xytyundʉ ko tʉ xy'aga̱jxtúktʉ pʉn na̱a̱k xʉʉ mnaymyastu'uda̱'a̱nʉdʉ. Per ko tpa̱a̱dʉt ja tiempʉ, net jatʉgok mnaybyuwa̱'a̱gʉdʉt, kʉdiibʉ ja mʉjku'ugópk Satanás myajpekytyúnʉdʉt mʉt ja wiinkpʉ ko m'awa'xy'íttʉ. 6Dios kyajts xytyuknipejky es n'anʉʉmʉdʉ tya̱a̱dʉ, je'eyʉdsʉ dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ éxtʉm tu'ugʉ nga̱jxwíjʉnʉts. 7Ʉj jajʉna̱a̱mbʉts es dʉ'ʉnxyʉp nidʉgekyʉ mjiky'attʉ naydyu'uk éxtʉm ʉj. Per wi'ixʉm ja Dios mmo'oyʉdʉ nidu'uk nidu'uk ja madakʉn, dʉ'ʉn mjiky'áttʉt naydyu'uk o kasa̱a̱dʉ. 8Ʉj n'anʉʉmʉdʉ miidsʉty naydyu'uk ʉna̱'kʉty, kixyʉdo'oxyʉty esʉ ku'ekytyo'oxyʉty, oy ja'ijty ko kyaj mbʉktʉ, éxtʉm ʉjʉn. 9Per pʉn kyaj mmada̱'a̱ga̱'a̱ndʉ m'íttʉt naydyi'igyʉty, waanʉ oy es mdimpʉ́ktʉt, kʉdiibʉ mnayyajtóyʉdʉt mʉdʉ tsojkʉn. 10Per ja di'ibáty tʉ pyʉktʉ, nduk'ana'amdʉpts es kyaj ñaymyastu'udʉdʉt. Tya̱dʉ ana'amʉn tʉy'a̱jtʉnʉ'ʉ. Kyajts ʉj n'ana'amʉnʉty, ja Nindsʉn'a̱jtʉm dʉ'ʉn ja 'yana'amʉn. 11Es pʉn ja pʉ́n tmastu'uty ja ña'ay, naydyi'igyʉ dʉ'ʉn 'yítʉty, o nik oy ttimnijodʉmbítʉt ja ña'ay. Nandʉ'ʉnʉ yedyʉjkʉty kyaj tmastu'udʉt ja ñʉdo'oxy. 12Yʉ wiinkpʉty n'anmaabyʉts mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ. Ko pʉn jaa yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm tnʉdo'oxy'áty tu'uk di'ibʉ kyaj nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm es 'ya'ijxʉp tsyʉʉnʉt mʉdʉ ña'ay, yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm kyaj tmastu'udʉt ja ñʉdo'oxy. 13Es pʉn yʉ nmʉmʉbʉjkpʉ toxytyʉjk myʉda̱jtypy tu'ugʉ ña'ay di'ibʉ kyaj nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm, pʉn 'ya'ijxʉp tsyʉʉnʉt mʉdʉ ñʉdo'oxy, kyaj tmastu'udʉt ja ña'ay. 14Mʉt ko ja kasa̱a̱dʉ yedyʉjk di'ibʉ kyaj Dios tmʉdúñ es 'yakjiky'aty mʉdʉ ñʉdo'oxy di'ibʉ Diosmʉduump, 'yaxá̱jʉp ja Diosʉ kyunu'xʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja ñʉdo'oxy. Es ja kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk di'ibʉ kyaj Dios tmʉdúñ es 'yakjiky'aty mʉdʉ ña'ay di'ibʉ myʉdiimpy ja Dios, 'yaxá̱jʉp ja Diosʉ kyunu'xʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja ña'ay. Pa̱a̱ty ja 'yu'unk 'yʉna̱'kʉty kyaj dyʉ'ʉnʉty éxtʉmʉ di'ibʉ kyaj Dios tmʉdúñ. Ni'igʉ t'axa̱jʉ ja Diosʉ kyunu'xʉn mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja tya̱a̱k o tyeety di'ibʉ Diosmʉduump. 15Pʉn ja di'ibʉ kyaj tmʉdúñ ja Jesukristʉ tmastu'uda̱'a̱ñ ja ñʉdo'oxy o ña'ay mʉt ko tmʉdúñ ja Jesukristʉ, na'ix wa'an tnejxy. Pʉn dʉ'ʉn ttseky, ja kasa̱a̱dʉ yedyʉjk o ja toxytyʉjk di'ibʉ myʉdiimpy ja Jesukristʉ, kyaj jyatyimnigutíkyʉty es kyaj ñaywya̱'xʉdʉt, ja'a ko mʉt ko kyanaywya̱'xʉdʉt, ta nʉjx dyajtʉ́kʉdʉ tsipkajxy. Es ja Dios tʉ mdukniwówʉdʉ es mjiky'áttʉt agujk jotkujk. 16Mʉt ko mij toxytyʉjk, Jesukristʉ myʉbʉjkpʉ, kyaj xyñijawʉ pʉn mijtskyʉjxm ja mña'ay di'ibʉ kyaj yʉ'ʉdyʉ Jesukristʉ myʉbʉjkpʉ tmʉbʉ́kʉt ja Jesukristʉ es ñitso'ogʉt. Es mij yedyʉjk, myʉbʉjkpʉ Jesukristʉ, kyaj xyñijawʉ pʉn mijtskyʉjxm ja mnʉdo'oxy di'ibʉ kyaj yʉ'ʉdyʉ Jesukristʉ myʉbʉjkpʉ tmʉbʉ́kʉt ja Jesukristʉ es ñitso'ogʉt. 17Oytyim wi'ix tsooty, nidu'uk nidu'uk mjiky'áttʉp dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios myajmada̱'a̱gʉdʉ, es dʉ'ʉn éxtʉmʉ naty m'ittʉ ko ja Dios mwoojʉdʉ. Dʉ'ʉnʉts nyajnigutúkʉ ma̱jaty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. 18Pʉn ja Dios wyeepy nidu'uk di'ibʉ tʉ yajtsíky waanʉ, wa'anʉ tya̱a̱dʉ twe'emy dʉ'ʉñʉ. Es pʉn wyeepy tu'uk di'ibʉ kyaj tsyíkyʉty waanʉ, wa'an kyaj dyajtsíky. 19Oy tʉ yajtsíky o kyayajtsujkpʉ, ni ti tkatsooty. Di'ibʉ sitʉy nigutiky es nguydyu'unʉm, ja'a es ndu'unʉm éxtʉm ja Dios dyajnigutúkʉ. 20Nidu'uk nidu'ugʉ ja̱'a̱yʉty wyʉ'ʉmʉt éxtʉmʉ naty ko ja Dios wyoojʉ. 21Pʉn juyʉ naty m'ity ko Dios mwoojʉ, katʉ ti xyjawʉ mʉt yʉ'ʉ. Per pʉn mmo'oyánʉdʉp ja m'awa̱'a̱tstum'a̱jtʉn, axá̱jʉdʉ. 22Pes di'ibʉ naty juy ijtp ko Dios wyoojʉ es tmʉbʉ́kʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm, tyam awa̱'a̱tstúm ma̱ Nindsʉn'a̱jtʉm; es nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn ja ja̱'a̱y di'ibʉ naty ijtp awa̱'a̱tstúm ko Dios wyoojʉ, tyam 'yity juybyʉn ma̱ yʉ Jesukristʉ. 23Dios tʉ mjúyʉdʉ tsoba̱a̱ty. Katʉ mnayyákʉdʉ éxtʉm juybyʉn ma̱ yʉ ja̱'a̱yʉty. 24Pes dʉ'ʉn, mʉgu'ugítʉty, wa'an dʉ'ʉñʉm nidu'uk nidu'uk t'ity éxtʉm ko ja Dios wyoojʉ. 25Tyam n'adsoojʉmbítyʉts di'ibʉts xyajtʉʉdʉp pʉn mba̱a̱t pyʉktʉ m'u'ungʉ kixyʉdo'oxyʉtypyʉ, o kyaj. Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kyaj oj xytyukmʉnikaagʉts ni ti ka̱jxwíjʉn mʉdʉ tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ; per nwinma̱'a̱ñmyooydyʉpts ʉj, éxtʉm tu'uk di'ibʉ mba̱a̱t xymyʉbʉktʉ ja'agyʉjxm ko Nindsʉn'a̱jtʉm tʉts xypya''ayoy. 26Mʉt ko tyam nyajna̱jxʉnʉ nimʉja̱a̱ ja tiempʉ, pa̱a̱ty ʉjtsʉmʉ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ nik oy ko ja ja̱'a̱yʉty 'yak'ittʉ dʉ'ʉñʉ. 27Pʉn jamʉ mnʉdo'oxy, kyaj xymyastu'udʉt; es pʉn kyaj pʉ́n, kyaj xy'ʉxta̱'a̱yʉt. 28Es pʉn mbʉjktʉp, kyaj yʉ'ʉ pyojpʉty. Per di'ibáty pʉjktʉp, tyimmʉdatándʉp ja 'yamay jyotmáyʉty ma̱ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn, es ʉj kyajtsʉ tya̱a̱dʉ njatseky. 29Mʉgu'ugítʉty, di'ibʉts nja''andijpy, yʉ'ʉ tya̱a̱dʉ ko waanʉ je'eyʉ n'akmʉda̱jtʉm ja tiempʉ. Aya̱ bom ja di'ibáty kasa̱a̱dʉty dʉ'ʉn 'yakjiky'áttʉt éxtʉmxyʉp tʉ kyadimpʉktʉ. 30Di'ibʉ ijttʉp jotmaymyʉʉt, dʉ'ʉn 'y'ítʉt éxtʉm kyadimmay kyadimta̱jtʉ. Di'ibáty ijt xoondʉp, naybyʉjta̱'a̱gʉdʉp éxtʉm kyadimxonda̱'a̱ktʉ. Es di'ibáty ti tʉ tjuydyʉ, jiky'áttʉp éxtʉm tkadimja'ajʉty di'ibʉ naty tʉ tjuy. 31Di'ibʉ ya̱ naxwiiñ mduk'ijt mdukxoondʉp, myajtúndʉp ja̱'a̱jʉn mʉʉt, ni xykyadimtukmʉj xykyadimtukpa̱a̱dʉt, mʉt ko na̱jx kʉjxp di'ibʉ ijtp naxwiiñ. 32Ndsejpyʉts es miits kyaj ti mnaydyukmay mnaydyuktá̱jʉdʉt. Yʉ naydyu'uk ʉna̱'ktʉjk yʉ'ʉ 'ya̱a̱'a̱jty jyot'a̱jtypy wi'ix mba̱a̱t tmʉjjáwʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 33Per ko pyʉjknʉdʉ, yʉ'ʉ myaay wyijtsypy di'ibʉ ya̱ naxwiiñ es wi'ix mba̱a̱t dyajxonda'aky ja ñʉdo'oxy. 34Nan tʉgatsyʉ'ʉ yʉ kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk mʉdʉ di'ibʉ kyaj kyasa̱a̱dʉty. Ja di'ibʉ kyaj kyasa̱a̱dʉty wyinma̱'a̱ñ'ajtypy di'ibʉ jya'a'a̱jtypy ja Nindsʉn'a̱jtʉm es dʉ'ʉn 'yítʉt wa̱'a̱ts ma̱ Dios, dʉ'ʉn ja ñini'x es dʉ'ʉn ja 'yanmʉja̱'a̱n. Per ja kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk myaay wyijtsypy ja di'ibʉ ijtp naxwiiñ es wi'ix dyajxonda̱'a̱gʉt ja ña'ay. 35Tya̱a̱dʉ n'anʉʉmʉdʉ ja'a es xytyuk'oy'áttʉt es kyaj mʉt kots nyajkubéky ko pʉ́n pyeky. Ndukmʉdsojktʉp tu'ugʉ oybyʉ jiky'a̱jtʉn di'ibʉ mʉʉt mnaygyʉyákʉdʉt amumdu'uk ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 36Es pʉn jaa na̱a̱k jyʉna'añ ja u'unkteety ko waanʉ oy esʉ ñʉʉx pyʉ́kʉt, ja'a ko yʉ jyʉmʉjt wimbajt'adʉ́tsp, es pʉn 'yijxypy ko ja 'yu'unk kyaj t'a'ixʉ 'yítʉt naydyu'uk, dʉ'ʉnʉ dʉn mba̱a̱t ttuñ éxtʉm 'yoybyʉdsʉ'ʉmxʉdʉt. Mba̱a̱t dyajpéky. Taadʉ kyajpʉ pyojpʉty. 37Es pʉn yʉ u'unkteety kyaj dyajpʉka̱'a̱ñ ja ñʉʉx, mʉt ko t'ixy ko myʉdánʉp 'yítʉt naydyi'igyʉ, es pʉnʉ tadʉ u'unkteety jʉna̱a̱mp es 'yítʉt kixyʉdo'oxy ma̱ yʉ tyeedyʉ tyʉjk, pes oyʉ dʉ'ʉn ttuñ. 38Pes dʉ'ʉn yʉ jawyiimbʉ u'unkteety oyʉ dʉ'ʉn ttuñ ko yʉ 'yu'unk dyaky es pyʉ́kʉt, per ja myʉmajtskpʉ u'unkteety waanʉ oy ttuñ ko kyaj dyaky ja 'yu'unk es pyʉ́kʉt. 39Nigutiky es tu'ugʉ kasa̱a̱dʉ toxytyʉjk 'yítʉt yʉ'ʉyʉ mʉt ja ña'ay ma̱a̱nʉm 'yakjiky'aty; per ko ja yedyʉjk 'yo'knʉt, niwa̱'a̱ts kuwa̱'a̱ts wye'emy tadʉ ku'ekytyo'oxy es pyʉ́kʉt mʉt di'ibʉ yʉ'ʉ tsyejpy, yʉ'ʉyʉ di'ibʉ sitʉy nandʉ'ʉn myʉbejkypy ja Jesukristʉ. 40Per ʉj njajʉna̱'a̱ñʉts ko waanʉ oy es kyaj jatʉgok pyʉ́kʉt, es ʉj jʉna̱a̱mbʉts ko nmʉda̱jtypyʉts ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn kodsʉ dʉ'ʉn njʉna̱'a̱ñ.

will be added

X\