1 KORINTɄ 6

1Ko nidu'ugʉty miits xymyʉdáttʉt tu'ugʉ ʉ'ʉnʉn mʉt tu'ugʉ mmʉmʉbʉjkpʉ, ¿wi'ix ko mnejxy ʉ'ʉmbʉ ma̱ yʉ fwez di'ibʉ kyaj Dyiosmʉduumbʉty, ma̱ jyapa̱a̱dyʉty xymyʉ'ʉʉnʉdʉ ma̱ Diosʉ jya'ayʉty? 2¿Tii kyaj xyñijáwʉdʉ ko Diosʉ myʉduumbʉty 'yana'amándʉp nidʉgekyʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y? Es pʉn miidsʉty mba̱a̱dánʉp xy'ana'amʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty, ¿wi'ix ko kyaj mba̱a̱t xya'oyʉ tadʉ ʉ'ʉnʉn di'ibʉ tim yi'in tim waanʉ? 3¿Tii kyaj xyñijáwʉdʉ ko ʉdsa̱jtʉm n'ana'ama̱'a̱nʉm extʉ ánklʉsʉty? Es ko dʉ'ʉn, ¡nʉ'ʉn ngapayo'oyʉm di'ibʉ xypyátʉm ma̱ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn! 4Pʉn ti tsip mmʉda̱jttʉp ma̱ tya̱dʉ jiky'a̱jtʉn, ¿ti ko xykyawin'ixtʉ di'ibʉ kyaj myʉ́jʉty ja kyutujkʉn ma̱ miidsʉty, es yʉ'ʉ mbayo'oyʉdʉp? 5Njʉna̱'a̱ñʉts dʉ'ʉn es mdsoydyúndʉt miidsʉty. ¿Tii ni tu'uk jam ma̱ miidsʉty di'ibʉ mba̱a̱t dyajxeemy ja tsip akʉ ma̱ Dios mʉduumbʉty, es mga̱jxwíjʉdʉt? 6Es miits mnayñi'ʉ'ʉnʉdʉp nixim niyam, ¡es jaba̱a̱t ja̱'a̱y wyinduuy di'ibʉ kyaj Dyiosmʉduumbʉty! 7Oytyim wi'ix tsooty mdʉgooyñʉdʉp ak miits ko kyʉxe'eky ja tsip ma̱ miidsʉty. Nik waanʉ oy ko xymyʉdánʉdʉt ko mdúnʉdʉt axʉʉk o mdimmaadsʉdʉt. 8Pes miidsʉty axʉʉk xytyundʉ es xymyaatstʉ, ja'aba̱a̱t ja mmʉgu'uktʉjkʉty. 9¿Tii kyaj xyñijáwʉdʉ miidsʉty ko di'ibʉ dʉ'ʉn adʉ́tstʉp kyaj t'íxtʉt ni na̱'a̱ ja Diosʉ kyutujkʉn? Katʉ mnaywyin'ʉʉnʉdʉ. Pes ni na̱'a̱ tka'íxtʉt ja Diosʉ kyutujkʉn di'ibáty mʉ'induundʉp, di'ibáty yajtʉgeepy ja pʉjk úkʉnʉ wyindsʉ'kʉn, ni yʉ di'ibʉ 'yawda̱jttʉp di'ibʉ kyaj Dyiósʉty, ni yʉ di'ibʉ pekytyuundʉp tsoydyu'un mʉʉt ak yedyʉjk, ni yʉ di'ibʉ dʉ'ʉn pyekytyundʉ ak toxytyʉjk, 10ni yʉ ma'tspʉty, ni yʉ di'ibʉ adsojktʉp, ni yʉ ami'ikyjya'ayʉty, ni yʉ pi'tska̱jxpʉty, ni yʉ di'ibʉ ja̱'a̱y wyin'ʉ'ʉndʉp es tpʉjkʉdʉ myeeñ. 11Dʉ'ʉn ijty nidu'ugʉty miidsʉty; per tʉ myajwa̱'a̱dsyʉty, tʉ oy mwʉ'ʉmdʉ mʉt ja Dios mʉt ja'agyʉjxm ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ es mʉt ja'agyʉjxm ja nDios'a̱jtʉmʉ Jya̱'a̱jʉn. 12Nidu'ugʉty miits mjʉna̱'a̱ndʉ: “Ʉj éxtʉmʉ Jesukristʉ myʉduumbʉ, awa̱'a̱tstuuyʉts n'ity esʉts ndúnʉt di'ibʉts ndsejpy.” Ʉj n'adsóyʉts miidsʉty: Oyʉts awa̱'a̱tstuuy ʉj n'ity es ndúnʉt tʉgekyʉ di'ibʉts ndsejpy, kyaj tʉgekyʉ 'yóyʉty esʉts ʉj ndúnʉt. Oyʉts tʉgekyʉ mba̱a̱t njatuumbʉ, kyajts nnayyákʉdʉt esʉts xy'ana'amʉt oytyi winma̱'a̱ñʉty. 13Wiingátypyʉ mjʉna̱'a̱ndʉ: “Yʉ je'xy nigojʉ es jodoty ñʉjxʉt, esʉ jot nigojʉ es t'axá̱jʉt ja je'xy.” Per ʉjts mij n'anma̱a̱ydyʉp ko Dios yajminaampy ja tiempʉ ma̱ kyaj nnakyyajtuna̱'a̱nʉm ja jot es ni ja je'xy. Per ni wi'ix tsoo mba̱a̱t mgajʉna̱'a̱ndʉ ko yʉ nnini'x'a̱jtʉm tʉ yajpʉjta'aky es nmʉ'indu'unʉm, pes ja nnini'x'a̱jtʉm yʉ'ʉ dʉ'ʉn Nindsʉn'a̱jtʉm 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm, esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm yʉ'ʉ dʉ'ʉn nnini'x'a̱jtʉm 'yoy'a̱jtʉngyʉjxm. 14Es éxtʉm ja Dios dyajjikypyejky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, xyajjikypyʉka̱'a̱nʉm ʉdsa̱jtʉm nandʉ'ʉn mʉt ja myʉk'a̱jtʉn. 15Miits mnija̱'a̱dʉp ko ma̱ n'axá̱jʉm ja Jesukristʉ, yʉ nnini'x'a̱jtʉm dʉ'ʉn wye'emy nidu'uk nidu'uk éxtʉm tuk pekyjyaty ja Jesukristʉ ñini'x. ¿Tii nbʉjkʉpts tuk peky ja Jesukristʉ ñini'x es nyajnaybya̱a̱dʉdʉts mʉt tu'ugʉ kujeñdyo'oxy es dʉ'ʉn wyʉ'ʉmʉt ti'igyʉ mʉt yʉ'ʉ? ¡Ni wi'ix tsoo! 16¿O tii, kyaj xyñijáwʉdʉ ko di'ibʉ naybyuwa̱'kʉp mʉt tu'ugʉ kujeñdyo'oxy, nimajtsk ti'igyʉ 'yittʉ? Pes ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Ko tu'ugʉ yedyʉjk ñaybyuwa̱'a̱gʉty mʉt tu'ugʉ toxytyʉjk, dʉ'ʉn wyʉ'ʉmdʉ nimajtsk éxtʉm tu'uk je'eyʉ nini'x.” 17Per ko n'axá̱jʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm, ti'igyʉ 'yity ja njot nja̱'a̱jʉn'a̱jtʉm mʉt yʉ'ʉ. 18Kuga'aktʉ ja mʉ'induunk. Oytyim di'ibʉ wiinkpʉty ja peky di'ibʉ ja̱'a̱y tyiimpy, kyaj dyajnibaxʉtʉ́kʉ ja ñini'x. Per ja di'ibʉ mʉ'induump, myʉdʉgeepy ja kyʉ'ʉm nini'x. 19¿Tii kyaj xyñijáwʉdʉ ko yʉ mnini'x yʉ'ʉ tsyʉna̱a̱ydyáknʉ Espíritʉ Santʉ, di'ibʉ Dios mmooyʉdʉ, es ko ja Espíritʉ Santʉ 'yity ma̱ miidsʉty? Pa̱a̱tykyʉjxm miits kyaj mnayñiwindsʉn'átʉdʉ kʉ'ʉm, Diosʉ dʉ'ʉn nWindsʉn'a̱jtʉm, 20mʉt ko yʉ'ʉ kyʉbajt ja di'ibʉ ʉdsa̱jtʉm oj xyjapátʉm. Dʉ'ʉn mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko oj xyju'uyʉm es dʉ'ʉn xyja'ay'a̱jtʉm. Pa̱a̱ty ʉdsa̱jtʉm nyajtu'unʉm ja nnini'x'a̱jtʉm éxtʉmʉ Dios ttseky.

will be added

X\