1 KORINTɄ 5

1Tyam, dʉ'ʉn ja̱'a̱y jyʉna̱'a̱ndʉ ko jamʉ ja̱'a̱y di'ibʉ myʉ'induump ma̱ miidsʉty, jam nidu'uk di'ibʉ myʉttsʉnaapy ja kyuda̱a̱k. Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉmbʉ dʉ'ʉn jantsy mʉj peky, es ni je'eyʉ kyayajpa̱a̱ty tadʉ dʉ'ʉmbʉ ma̱ yʉ di'ibʉ kyaj t'awdattʉ Dios. 2Ma̱ miidsʉty mmʉj mba̱a̱dʉdʉ, ma̱ jyapa̱a̱dyʉty mmay mda̱jtʉt. Yʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y di'ibʉ dʉ'ʉn adʉtsp, koonʉm tsyékyʉty es xy'ʉxwojppʉdsʉ́mdʉt ma̱ miidsʉty. 3Oyʉts jagam n'ity mʉt miidsʉty, jámʉts njot nja̱'a̱jʉn ma̱ miidsʉty, es tʉts nbayo'oy yʉ tadʉ ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ ttuñ ja mʉj peky. Dʉ'ʉnʉts tʉ nduñ éxtʉmxyʉpts ʉj njámʉty ma̱ miidsʉty. 4Pes naymyúkʉdʉ mʉdʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ kyutujkʉn, njam'átʉpts njot nja̱'a̱jʉn ma̱ miidsʉty, es nandʉ'ʉn jyam'á̱tʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ja myʉk'a̱jtʉn, 5es tukkʉdʉ́kʉdʉ tadʉ ja̱'a̱y ja mʉjku'ugópk Satanás es tyʉydyu'unxʉdʉt ja ñini'x. Tundʉ miidsʉ tya̱a̱dʉ es dʉ'ʉn jyodʉmbíttʉt esʉ 'yanmʉja̱'a̱n ñitso'ogʉt ko myínʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 6Miidsʉty, katʉ xytyukmʉj xytyukpa̱a̱dʉdʉ mʉdʉ tya̱a̱dʉ di'ibʉ mduundʉp. Mnija̱'a̱dʉp wi'ix jyʉna'añ tu'ugʉ ayuk: “Mʉt waanʉbʉ levaduurʉ pyʉde'eky tʉgekyʉ tʉgekyʉ ja tsa̱jkakyjyʉ́tsy.” 7Yajka'aktʉ tʉgekyʉ di'ibʉ myajma̱'tʉdʉp, di'ibʉ ijtp éxtʉmʉ levaduurʉ di'ibʉ tʉ ña̱jxnʉ, dʉ'ʉn m'íttʉt éxtʉm ja jembyʉ tsa̱jkaaky di'ibʉ kyaj ti levaduurʉ tmʉdaty, éxtʉm tyam m'ittʉ, ja'a ko Kristʉ 'ye'ky ʉdsa̱jtʉmgyʉjxm. Yʉ'ʉ dʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm nbaskʉ borreegʉ'a̱jtʉm. 8N'oktu'unʉm ja paskʉ xʉʉ mʉt ja tsa̱jkaaky di'ibʉ kyaj tmʉdaty ja levaduurʉ. Ja'a njʉna̱'a̱nʉm kyaj ti peky, ja'ayʉ mʉt ja tʉy'a̱jtʉn es ja wa̱'a̱ts'a̱jtʉn. 9Tʉ nduknijáyʉdʉ ko katʉ mnaymyáyʉdʉ mʉt ja di'ibáty mʉ'induundʉp. 10Kyajts njajʉna̱'a̱náñ es xymyastu'uttʉt tʉgekyʉ di'ibáty kyaj jya'a'átyʉty ja Dios, éxtʉm di'ibáty mʉ'induundʉp, o di'ibʉ adsojktʉp, o di'ibʉ toon ma'tstʉp, o di'ibʉ 'yawda̱jttʉp di'ibʉ kyaj Dyiósʉty. Kooxyʉbʉ dʉ'ʉn, mdimpʉdsʉʉmdʉpxyʉp ya̱ naxwiiñ. 11Di'ibʉts n'andijpy ma̱ ja neky di'ibʉts ngajx, pʉn jam tu'ugʉ ja̱'a̱y ñayñigajxyʉty ko yʉ'ʉ tpadúñ ja Jesukristʉ es dʉ'ʉñʉm myʉ'indúñ, o 'yadseky, o t'awdaty di'ibʉ kyaj Dyiósʉty, o 'yabi'tsʉty, o 'yami'ikyjya'ayʉty, o mya'tspʉty, esʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty kyaj mʉʉt mda'anmúk mwa̱'kmúkʉt. Pes dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱y ni je'eyʉ mʉʉt mgaka̱a̱ymyúktʉt. 12Per ʉj kyajts xypyaaty nbayo'oyʉdʉts ja di'ibʉ kyaj tmʉdúñ ja Jesukristʉ. Miits mbátʉdʉp xypyayo'oyʉt di'ibáty mʉʉt mnaymyúkʉdʉ. 13Dios pyayo'oyʉbʉ taadʉty di'ibʉ kyaj tmʉdundʉ Jesukristʉ. Pa̱a̱ty ʉxwojppʉdsʉ́mdʉ tadʉ pekytyuumbʉ ma̱ miidsʉty.

will be added

X\