1 KORINTɄ 4

1Miits mbátʉdʉp es xypyʉjta̱'a̱ktʉdʉts éxtʉmʉ Jesukristʉ pyudʉjkʉbʉ, es ko yʉ'ʉts tʉ xytyuknipʉ́ktʉts esʉts nya'ʉxpʉ́kʉt ja di'ibʉ Dios tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ. 2Di'ibʉ yajtsojkp ma̱ di'ibʉ tʉ tii yajtuknipéky, yʉ'ʉ es tkuydyúnʉt yajxón éxtʉmʉ wyindsʉ́n tʉ tyuknipékyʉty. 3Es mʉt ʉj, kyajts nmʉjpʉjta'aky óyʉts miits xypyayo'oydyʉt ja ndu'unʉnʉts, o wiinkpʉ ja̱'a̱yʉdyʉts nandʉ'ʉn xypyayo'oydyʉdʉts. Ʉj kyajts kʉ'ʉm nnaybyayo'oyʉty. 4Oyʉts nganayjyáwʉty pekymyʉʉt, tya̱a̱dʉ kyaj mʉʉt ya'ixy kots ʉj kyajts nbekyjya'ayʉty; yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm yʉ'ʉ dʉ'ʉn xypyaye'ebyʉts. 5Pa̱a̱ty nga̱jxwijtʉ kʉdiibʉ pʉ́n xypyayo'oyʉt ja tyu'unʉnʉty ma̱a̱nʉm kyamíññʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Es ko yʉ'ʉ myínʉt, yʉ'ʉ ya'íxʉdʉp di'ibʉ tyam ijtp ayu'udsyʉ, extʉ ya'íxʉdʉp wi'ix ja ja̱'a̱yʉty nidu'uk nidu'ugʉ jyot wyinma̱'a̱ñ, esʉ Dios 'yanʉʉmʉdʉt ko oyʉ dʉ'ʉn tʉ ttundʉ. 6Mʉgu'ugítʉty, ndukmʉmadya̱'a̱ktʉ tya̱a̱dʉ es xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty. Nbʉjtákʉm éxtʉmʉ ijxpajtʉn ja Apolʉs es ʉj. Di'ibʉts nmadyakypy, ja'a mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ n'ijxpajtʉnʉts miits xy'ijxnagúkʉdʉt kʉdiibʉ xywyinwa̱'knáxtʉt di'ibʉ ijtp kʉxja̱'a̱y, es kʉdiibʉ pʉ́n ñayjyáwʉdʉt mʉj kʉjxm es t'ʉxtíjʉt jatu'uk. 7¿Tii dʉn mʉʉt mmʉj mgʉjxmʉ kʉdiinʉm ja mmʉgu'ugʉty? ¿Tii dʉn mmʉda̱jttʉp di'ibʉ kyaj tʉ xy'axa̱jʉ? Es pʉn tʉ xy'axa̱jʉ, ¿ti ko mnaybyʉjta'agyʉty mʉj kʉjxm, éxtʉm kʉ'ʉm tʉ xygyanaraty? 8Tʉ mmʉkja̱'a̱ydyáknʉdʉ miidsʉty es mmʉda̱jttʉp tʉgekyʉ di'ibʉ mdsojktʉp. Mnayjya̱'a̱dʉp éxtʉmʉ reyʉn, es kyaj ti m'oktʉgoy'a̱jtxʉndʉ mʉt ʉʉdsʉty. ¡Kooxyʉbʉ da m'okréyʉty esʉts ʉʉdsʉty nandʉ'ʉnxyʉp nrey'attʉ mʉt miidsʉty! 9Per mʉt ʉʉdsʉty, apóstʉlʉty, dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉmdsʉ Dios tʉ xypyʉjta̱'a̱ktʉ ʉx'am. Dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉm ja ja̱'a̱y di'ibʉ tʉ yajtuknika̱jxpéty es 'yoogʉt. Dʉ'ʉn ʉʉdsʉty éxtʉm ya'ixypyʉdsʉʉmbʉn ko nidʉgekyʉ ja̱'a̱yʉty xy'íxʉdʉts es nandʉ'ʉnʉ ánklʉsʉty. 10Lokʉ ʉʉdsʉty ja̱'a̱y xytyijtʉ, mʉt kotsʉ Kristʉ nmʉdundʉ; ¡miidsʉty dʉ'ʉnʉty Kristʉkyʉjxm m'ittʉ kuwinma̱'a̱ñbyʉty! Ʉʉdsʉdyʉ dʉ'ʉn ya''ayow ya''ama̱'a̱tpʉ, es miits mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉ oy mʉk. Ja ja̱'a̱yʉty xytyuknʉgoo xytyukkʉxkoobʉts ʉʉdsʉty, es miits myajwindsʉ'ʉgʉdʉ. 11Extʉ tyamba̱a̱t tʉts n'ayowdʉ mʉdʉ yuu esʉ nʉdʉʉdsʉ, nipatsy ʉxpatsy ʉʉdsʉty es axʉʉgʉdsʉ ja̱'a̱yʉty xytyundʉ. Kyajts nmʉdaty ja ndʉjkʉty. 12Anu'xʉdʉts ma̱ts ndundʉ mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉ. Xykya̱jxpóktʉts ja ja̱'a̱yʉty, per ngunu'xtʉpts yʉ'ʉjʉty. Xypyajʉdijttʉpts, per nyajkʉjx nyajna̱jxtʉpts. 13Xyñi'o'o xyñiyáxʉdʉpts, per n'adsoojʉmbijttʉpts yajxón. Extʉ tyamba̱a̱t dʉ'ʉnʉts xypyʉjta̱'a̱ktʉ éxtʉmʉ naxwíñʉdʉ pyosta̱'a̱k es éxtʉm di'ibʉ ja̱'a̱yʉty pyawa̱'kʉ'ktʉp. 14Kyaj nnijáyʉdʉ dʉ'ʉn mʉt ko nyajtsoydyu'unga̱'a̱ja̱'a̱ndʉ, ja'a dʉ'ʉn n'ʉwijpy nga̱jxwijpy éxtʉmdsʉ n'u'unk n'ʉna̱'kʉn. 15Oyxyʉp miits xymyʉda̱jtpʉdʉ ma̱jk milʉ ja̱'a̱yʉty di'ibʉ mmooyʉdʉp ja Kristʉ 'yʉxpʉjkʉn, ʉjtsʉ dʉ'ʉn di'ibʉ mduk'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ ko miits n'awa̱'a̱nʉdʉ ja oybyʉ ayuk. N'okpʉjtákʉm ko ʉjtsʉ dʉ'ʉn éxtʉmʉ mdeedyʉn ma̱ yʉ mjiky'a̱jtʉn mʉt ja Jesukristʉ. 16Mʉt yʉ'ʉgyʉjxmts miits nmʉnu'xta̱'a̱ktʉ es xypyadúndʉt di'ibʉts ʉj tʉ nnastunʉ. 17Mʉdʉ tya̱a̱dʉkyʉjxm nduknigaxtʉ Timotee, di'ibʉts njantsytsyejpy es njáwʉts éxtʉmdsʉ n'u'unk ma̱ Jesukristʉ. Oy tmʉdúñ ja Nindsʉn'a̱jtʉm. Yʉ'ʉ mdukjamyátsʉdʉp éxtʉmts ʉj njiky'aty éxtʉmʉ Jesukristʉ myʉbʉjkpʉ, dʉ'ʉn éxtʉm nduk'ʉxpejky ma̱ oytyim ma̱a̱ty ja mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. 18Nija'ajʉty miidsʉty di'ibʉ mʉj pátʉdʉp, jʉnándʉp xytyijy ko kyajts mij nninʉjxa̱'a̱ñ. 19Per tim tsojk nʉjx ngu'ixa̱'a̱ndʉ pʉn jʉna̱a̱mp ja Nindsʉn'a̱jtʉm, nétʉts ndukni'íxʉdʉ taadʉ di'ibʉ mʉj pátʉdʉp, ja di'ibʉ dʉn mba̱a̱t ttuñ o je'eyʉ dʉ'ʉn kyu'ayuk'aty'attʉ. 20Ja'a ko ja Diosʉ kyutujkʉn, kyaj jyaayʉty ma̱ ja kajxy ayuk, ja'a dʉ'ʉn ma̱ ja mʉk'a̱jtʉn. 21Pes, ¿di'ibʉ dʉn mdsojktʉp, kots mij nʉjx ndukkumʉdowdʉ kots nnʉjxʉt, o ko nʉjx ngu'ixtʉ mʉt ja tsojkʉn es ja oyjyot?

will be added

X\