1 KORINTɄ 3

1Mʉgu'ugítʉty, kots ijty ma̱ miidsʉty nya'ʉxpʉktʉ, kyaj oj mba̱a̱t nya'ʉxpeky éxtʉm ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ nʉ'ʉjʉjwijts tu'ujʉjwijtsʉp ja Espíritʉ Santʉ, ja'a oj nya'ʉxpeky éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp o éxtʉm pʉ́nʉty jemy tʉ t'axá̱jʉdʉ Jesukristʉ. 2Pes éxtʉm mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm, extʉ koonʉm nmooy ja letsyʉ ma̱ jyapa̱a̱dyʉty nmo'oyʉt ja kudʉ'ʉtspʉ je'xy, mʉt ko nan kyajnʉm mba̱a̱t xyje'xy ja kudʉ'ʉtspʉ je'xy, es extʉ tyamba̱a̱t kyajnʉm mmada̱'a̱ktʉ es xyjʉ'xtʉt ja kudʉ'ʉtspʉ je'xy, 3mʉt ko dʉ'ʉñʉm m'akjiky'attʉ éxtʉm pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. Jam di'ibʉ miits mnaydyukmʉdsip'a̱jtʉdʉp nixim niyam es mdsiptún mdsipka̱jxtʉ nixim niyam, es dʉ'ʉn xya'íxʉdʉ ko ja'ayʉm mbanʉjxtʉp ja wyinma̱'a̱ñ di'ibʉ kyaj myiñ ma̱ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 4Ja'a ko miits nidu'ugʉty mjʉna̱'a̱ndʉ: “Ʉj Pa̱a̱blʉts xy'ʉxpʉjkpʉ'a̱jtp” esʉ wiinkpʉ jyʉna̱'a̱ndʉ: “Ʉj Apólʉsʉts xy'ʉxpʉjkpʉ'a̱jtp”, es dʉ'ʉn mnaygyójʉdʉ éxtʉm ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tpadundʉ ja Jesukristʉ. 5Pes anmaagyʉts, ¿pʉ́nʉ dʉ'ʉn Apolʉs?, es ¿pʉ́nʉ dʉ'ʉn ʉj, Pa̱a̱blʉ? Ʉʉdsʉty je'eyʉ Diosʉ myʉduumbʉ di'ibʉ oj mduk'ʉxpʉ́kʉdʉ es xymyʉbʉ́ktʉt ja Dios, es nidu'uk nidu'uk ʉʉdsʉty ndundʉ ja tuunk di'ibʉ Nindsʉn'a̱jtʉm oj xymyo'oydyʉts. 6Mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko ʉjts nnip ja tʉʉmt, Apolʉs tya̱'x, perʉ Diosʉ dʉ'ʉn di'ibʉ yajmujx ja tʉʉmt es yaj'ya'k yajpajt. 7Di'ibʉ nip es di'ibʉ ta̱'xp, ni ti yʉ'ʉjʉty, Diosʉ dʉ'ʉn tʉgekyʉ, mʉt ko yʉ'ʉ yaj'yeempy yajpejtypy ja di'ibʉ yajníp o yajta̱'xp. 8Di'ibʉ nip es di'ibʉ ta̱'xp, yʉ'ʉjʉty je'eyʉ tyuumbʉ'átʉdʉ Dios, esʉ Dios mʉjúyʉdʉp nidu'uk nidu'uk éxtʉm tkuydyundʉ ja tyuunk. 9Ʉʉdsʉty nmʉduundʉp ja Dios, es miidsʉty dʉ'ʉn éxtʉmʉ Diosʉ ñax es nandʉ'ʉn éxtʉmʉ Diosʉ tyʉjk. 10May'a̱jtʉngyʉjxm ja Diósʉts tʉ xypyʉjta'aky éxtʉmʉ pojtspʉ esʉts nbojtsʉ'ʉgʉt ja potsy ʉjx, esʉ tyam wiinkpʉ pojtspʉ yajkʉjxmʉp ja potsy. Per nidu'uk nidu'uk ya'íxʉp wi'ix pyotsy, 11mʉt ko Dios tʉ tpʉjta'aky ja Jesukristʉ éxtʉm yʉ'ʉyʉ pyotsy'ʉjx'áty, es kyaj mba̱a̱t pʉ́n tpʉjta'aky jatu'ugʉ wiinkpʉ. 12Pʉn jaa pʉ́n ttukjʉpʉ oorʉ, platʉ, tsujjátypyʉ tsa̱a̱, kepy, mʉʉy o wa̱a̱xk a̱a̱y ma̱ tya̱dʉ tuunk tʉ tsyo'onda'aky, 13ya'íxʉp ja tuunk ko ja̱'a̱y yajpayo'oydyʉt, ja'a ko yajno'kmátsʉp mʉt ja jʉʉn. 14Pʉ́nʉdyʉ naty oy tʉ pyotstʉ es ja potsy kyaj ja jʉʉn yajtóyʉt, Dios kumáyʉdʉp; 15per di'ibʉ tʉ pyotstʉ es myʉmada'agyʉty ja jʉʉn, yajtʉgóyʉp ja tyuunk tʉgekyʉ, oy yʉ'ʉ kʉ'ʉm jyanitsókpʉt éxtʉm na̱a̱k ñitse'eky ma̱ ja jʉnya'ank. 16¿Kyaj xyñijáwʉdʉ ko miidsʉdyʉ dʉ'ʉnʉ Diosʉ tyʉjk es ko yʉ Diosʉ Jya̱'a̱jʉn 'yity ti'igyʉ miidsʉty? 17Pʉn ja pʉ́n dyajkutʉgóyʉ tadʉ Diosʉ tyʉjk, Dios yajkutʉgóyʉbʉ tadʉ ja̱'a̱y, mʉt ko tadʉ Diosʉ tyʉjk, wa̱'a̱dsʉ'ʉ. Es tadʉ tyʉjk, miidsʉdyʉ dʉ'ʉn kʉ'ʉm. 18Exkʉm pʉ́n ñaywyin'ʉʉñʉty. Pʉn ja pʉ́n ñayjyáwʉty kuwijy éxtʉm ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty ja wyinma̱'a̱ñ, nayyajjʉmbítʉdʉ éxtʉm tu'uk di'ibʉ kyaj ti tjaty, es dʉ'ʉn jya̱'tʉt éxtʉm tu'ugʉ kuwinma̱'a̱ñbyʉn. 19Pesʉ tya̱dʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ wyijy'a̱jtʉn, yʉ'ʉ dʉn tu'ugʉ lokʉ winma̱'a̱ñ tpʉjta'aky ja Dios. Ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “Dios ya''anʉguga̱'a̱p ja kuwijypyʉty mʉt ja kyʉ'ʉm wijy'a̱jtʉn.” 20Nandʉ'ʉn jyʉna'añ jatuk peky: “Yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm ñija̱'a̱p ko yʉ kuwijyjya'ayʉdyʉ wyinma̱'a̱ñʉty ni ti tkatsooty.” 21Pa̱a̱ty ni pʉ́n kyanayjyáwʉty mʉj kʉjxm mʉt ko tpanʉjxa̱'a̱nʉt tu'ugʉ ja̱'a̱y. Pes tʉgekyʉ oytyim tiity, miits mja'a'a̱jttʉp, 22extʉ ʉj, Pa̱a̱blʉ, yʉ Apolʉs, yʉ Peedrʉ, ja naxwíñʉdʉ, ja jiky'a̱jtʉn, ja o'kʉn, ja tyambʉ, ja óknʉmbʉ. Miidsʉty tʉgekyʉ mja'a'a̱jttʉp, 23es miits mja'a'átʉdʉ Jesukristʉ, esʉ Jesukristʉ jya'a'átyʉty ja Dios.

will be added

X\