1 KORINTɄ 2

1Mʉgu'ugítʉty, kots ʉj nmiiñ ma̱ miidsʉty es ndukmʉmadyaktʉ ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, kyajts nyajtuuñ ja mʉj kʉjxmbʉ ayuk es ni yʉ wyinma̱'a̱ñ di'ibʉ tsip nimʉja̱a̱. 2Pes kots n'ijty ma̱ miidsʉty, kyajts nwinma̱'a̱ñ'atáñ jatu'ugʉ wiinkpʉ, yʉ'ʉyʉ Jesukristʉ esʉ 'yo'kʉn kruuzkʉjxmbʉ. 3Ya''ayow ya''ama̱'a̱dʉts njam'a̱jty ma̱ miidsʉty, ni nmʉja̱a̱ts es extʉ tsʉyiibyʉts mʉt ja tsʉ'kʉn, 4es ko ndukmʉmadyaktʉ ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, kyaj ndukmʉdijʉyandʉ ja kuwijyjya'aybyʉ 'yayuk, ni'igʉ oj ndukmʉdíjʉdʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Espíritʉ Santʉ es ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn. 5Pa̱a̱ty ja mmʉbʉjkʉn kyʉxuty ma̱ yʉ Diosʉ myʉk'a̱jtʉn es kyaj ma̱ yʉ ja̱'a̱yʉdyʉ kyuwijy'a̱jtʉn. 6Di'ibʉ tʉ kyutʉ́kʉty oy oy tʉgekyʉ ja Diosʉ 'yʉxpʉjkʉn, mʉt yʉ'ʉts sitʉy nya'ʉxpʉ́kʉdʉts mʉt ja kuwijy'a̱jtʉn, es kyaj mʉt ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ wyijy'a̱jtʉn nya'ʉxpʉ́kʉdʉts, es ni mʉt ja wyijy'a̱jtʉn di'ibʉ yajtuundʉp di'ibʉ yajkutujktʉp naxwiiñ. Pesʉ tya̱dʉ yajkutujkpʉdyʉ wyijy'a̱jtʉn, kugʉ́xʉp yʉ'ʉ. 7Ja wijy'a̱jtʉn di'ibʉts ʉj tuk'ʉxpʉjkp, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja wijy'a̱jtʉn di'ibʉ yu'uts ijtp es di'ibʉ Diosʉ naty tʉ ttuknibʉjta̱a̱gʉ nmʉj'a̱jtʉn'a̱jtʉmgyʉjxm. 8Ja yajkutujkpʉty ma̱ yʉ naxwíñʉdʉ kyaj tjaygyujkʉdʉ; ja'a kooxyʉp yʉ'ʉjʉty tjaygyujkʉdʉ, kyajxyʉp dyajkruuzpajttʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 9Per tim dʉ'ʉn jyajty éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: Dios tʉ t'ʉxkukʉ mʉdʉ di'ibáty tsojkʉdʉp, di'ibʉ ni pʉ́nʉm tka'ixy es tkamʉdoy es ni kyaja̱'ty wyinma̱'a̱ñóty. 10Tya̱a̱dʉ dʉ'ʉn tʉgekyʉ di'ibʉ Dios tʉ xytyuknija̱'a̱m mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja Espíritʉ Santʉ, ja'a ko yʉ Espíritʉ Santʉ tyuk'ijxʉp tʉgekyʉ, es extʉ ja kʉkpʉ nimʉja̱a̱bʉ wyinma̱'a̱ñ ja Dios. 11Ma̱ ak ja̱'a̱yʉty, ¿pʉ́n mba̱a̱t tnijawʉ wi'ix ja jyot wyinma̱'a̱ñ tu'ugʉ ja̱'a̱y? Yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn ja 'yanmʉja̱'a̱n kʉ'ʉm, ¿kʉdii? Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn ko yʉ Diosʉ Jya̱'a̱jʉn, yʉ'ʉyʉ dʉ'ʉn ñija̱'a̱p wi'ixʉ dʉ'ʉn ja Dios. 12Es ʉdsa̱jtʉm kyaj tʉ n'axá̱jʉm ja winma̱'a̱ñ di'ibʉ ya̱ naxwiiñ, yʉ'ʉyʉ sitʉy ja winma̱'a̱ñ di'ibʉ yajkypy ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ tso'omp ma̱ Dios, es dʉ'ʉn njaygyujkʉm tʉgekyʉ di'ibʉ Dios xyñamo'oyʉm. 13Pes dʉ'ʉnʉts ʉʉdsʉty nmadya'aky mʉt ja ayuk di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ xytyuk'ʉxpʉjktʉ, es kyaj yʉ'ʉjʉty di'ibʉ miimp ma̱ ngʉ'ʉm winma̱'a̱ñ; ja'ats ja̱'a̱y nduk'ijxp ja tʉy'a̱jtʉn di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajkypy es tjaygyúkʉdʉ pʉ́nʉty tu'umooyʉdʉp ja Espíritʉ Santʉ. 14Mʉt ko ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ kyaj tmʉdattʉ ja Espíritʉ Santʉ, kyaj mba̱a̱t t'axá̱jʉdʉ di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajkypy. Pesʉ tya̱dʉ ja̱'a̱yʉty kyaj tjaygyúkʉdʉ di'ibʉ Dios myeepy es jʉnándʉp: “Lokʉ winma̱'a̱ñ yʉ'ʉ.” Yʉ'ʉyʉ dʉn je'eyʉ di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja Espíritʉ Santʉ mba̱a̱t tnijawʉ di'ibʉ Diosʉ ja̱'a̱y myeepy. 15Di'ibʉ myʉda̱jttʉp ja Espíritʉ Santʉ, mba̱a̱t yʉ'ʉjʉty tpayo'oy tʉgekyʉ, es ni pʉ́n wiinkpʉ mba̱a̱t kyaj pyayo'oyʉty. 16Ja'a ko ja Diosʉ jyaaybyajtʉn jyʉna'añ: “¿Pʉ́n tʉ t'okwinma̱'a̱ñ'ijxpʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉm? ¿Pʉ́n mba̱a̱t dya'ʉxpeky ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios?” Per ʉdsa̱jtʉm sitʉy nmʉda̱jtʉm ja Jesukristʉ wyinma̱'a̱ñ.

will be added

X\