1 KORINTɄ 16

1Tyámʉts n'adsoojʉmbíty di'ibʉts xyajtʉʉdʉp wi'ix xyajmúktʉt ja naybyudʉkʉkyʉjxm es nbutʉjkʉm ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibʉ jap Judeeʉ ayoo jottʉgooydyʉp. Tundʉ dʉ'ʉn éxtʉm ndukni'ijxʉdʉ ma̱jatyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ jap ma̱ Galasyʉ ñaxwíñʉdʉ. 2Domingʉ domingʉ miidsʉty nidu'uk nidu'uk xykyoonwʉ'ʉmdʉt wi'ixʉm pʉ́n tpa̱a̱ty, es xyñikoombátʉt tadʉ naybyudʉkʉ mʉt ja'agyʉjxmʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm, es kʉdiibʉ jaanʉm mnaydyukjotmaydyúnʉdʉt tadʉ naybyudʉkʉ kots nja̱'tʉt. 3Kots nja̱'tʉt ma̱ miidsʉty, ta xypyʉjta̱'a̱ktʉt ja ja̱'a̱y di'ibʉ miits mdsojktʉp esʉts ʉj jap Jerusalén ngáxʉdʉts mʉt ja neky di'ibʉts nmo'oyʉp, es yajnijáwʉt pʉ́nʉ dʉ'ʉnʉty, es min dyajtsooñ ja naybyudʉkʉ di'ibʉ miits mgajxtʉp. 4Es pʉn waanʉ oy pyʉdsemy kots ʉj nandʉ'ʉn nnʉjxʉt, nʉjxtʉp yʉ'ʉjʉty mʉt ʉj. 5Kots nnʉjxʉt, koonʉmts nnaxa̱'a̱ñ ma̱ Masedoñʉ ñax, taanʉmts nja̱'tʉt Korintʉ. 6Wa'andsʉ da nwʉ'ʉmʉt waanʉ mʉt miits jap, o wa'andsʉ da ndim'yajna̱jxta̱'a̱yʉt tʉgekyʉ jap yʉ xux po'o; es nétʉts miits mba̱a̱t xypyudʉ́kʉdʉ ma̱ts n'aknʉjxa̱'a̱ñ óknʉm. 7Ja'a ko kyajts je'eyʉ nnʉjxa̱'a̱ñ pajt kapajtp, wʉ'ʉma̱a̱mbʉdsʉ dʉ'ʉn es n'ita̱'a̱ñ waanʉ mʉt miidsʉty, pʉn jʉna̱a̱mp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Dios. 8Per wʉ'ʉma̱a̱mbʉts ya̱ Éfesʉ extʉ ko Pentʉkostés xʉʉ ñáxʉt, 9mʉt ko nmʉda̱jtypyʉts tu'ugʉ tu'u es 'yoybyʉdsʉ́mʉt ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tyuunk, es taa may di'ibʉts xytyukmʉdsip'a̱jttʉp. 10Pʉn ja̱jtp ja Timotee ma̱ miidsʉty, katʉ ti xytyuktukjotmaydyundʉ. Wa'an t'ity jotkujk, mʉt ko yʉ'ʉ ttuñ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tyuunk, dʉ'ʉn éxtʉm ʉj. 11Pa̱a̱ty katʉ miits xy'ʉxtijtʉ; ni'igʉ xypyudʉ́kʉdʉt es dyaj'yo'oyʉt ja ñʉ'ʉ tyu'u agujk jotkujk, esʉts min xykyu'ixy, mʉt ko tyámʉts n'awixy ti'igyʉ mʉt ja wiinkpʉdyʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm. 12Yʉ nmʉgu'uk'a̱jtʉm Apolʉs, tʉts njantsyjya''anʉʉmʉ esxyʉp oj mdimku'íxʉdʉ ti'igyʉ mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm, per kyaj ñʉjxáñ tyam. Nʉjxʉp ko ja tiempʉ 'yawátsʉñʉmʉt. 13Wijy m'íttʉt miidsʉty. Dʉ'ʉñʉm amumdu'uk jot xy'akmʉbʉ́ktʉt ja Dios. Mʉk mnaybyʉjta̱'a̱gʉdʉt. Katʉ mjotmutsk'attʉ. 14Tundʉ mʉt ja tsojkʉn tʉgekyʉ di'ibʉ mduundʉp. 15Ix, mʉgu'ugítʉty, miits mnija̱'a̱dʉp ko ja di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Estéfʉnʉs jyʉʉn tyʉjk, yʉ'ʉ dʉn tim jawyiin Akayʉ ña̱a̱xóty di'ibʉ 'yaxá̱jʉdʉ ja Jesukristʉ, es yʉ'ʉjʉty tʉ tpudʉ́kʉdʉ ja nmʉmʉbʉjkpʉ'a̱jtʉm. 16Es ndsejpyʉts es miits xymyʉmʉdówdʉt yʉ'ʉjʉty, es nidʉgekyʉ di'ibáty nandʉ'ʉn pudʉjkʉdʉp mʉdʉ tya̱dʉ tuunk. 17Xondákpʉts ko tʉ myindʉ Estéfʉnʉs, Fortunatʉ esʉ Akaykʉ. Yʉ'ʉjʉty tʉ ttundʉ di'ibʉ kyaj miits oj mba̱a̱t xytyundʉ mʉt ko m'ittʉ jagam, 18yʉ'ʉjʉty tʉ dyajxonda̱'a̱ktʉts ja n'anmʉja̱'a̱n, es nandʉ'ʉn miidsʉ m'anmʉja̱'a̱nʉty. May'at windsʉ'ʉgʉdʉ dʉ'ʉmbʉ ja̱'a̱yʉty. 19Ma̱jatyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ Asyʉ ña̱a̱xóty mduknigáxʉdʉ Dioskajxy. Akilʉ esʉ Prisilʉ, es nidʉgekyʉ di'ibáty naymyujkʉdʉp ma̱ yʉ'ʉ tyʉjkʉty, mduknigajxʉdʉp ja Dioskajxy ja Nindsʉn'a̱jtʉmgyʉjxm. 20Axá̱jʉdʉ Dioskajxy di'ibʉ nidʉgekyʉ nmʉgu'uktʉjk'a̱jtʉm mduknigajxʉdʉp. Naymyʉnánʉdʉ nixim niyam kʉjktʉgok. 21Ʉj Pa̱a̱blʉ, nduknijáyʉdʉts miidsʉty yʉ ka̱jxpo'xʉn mʉdʉdsʉ ngʉ'ʉm letrʉ. 22Di'ibʉ kyaj ttsoktʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, wa'an t'itʉ ka̱jxpéky. ¡Min tsojk, Nindsʉn'a̱jtʉm! 23Wa'anʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ miits nidʉgekyʉ. 24Nidʉgékyʉty miits nduknigaxtʉ ndsojkʉnʉts mʉt ja Jesukristʉkyʉjxm.

will be added

X\