1 KORINTɄ 13

1Kooxyʉpts ʉj ngajxy ja ayuk kana̱k nax, es extʉ anklʉs ja 'yayuk, es kyajts nmʉdaty ja tsojkʉn mʉt oytyim pʉ́nʉty, dʉ'ʉnxyʉpts ʉj éxtʉm tu'ugʉ tamboorʉn o tu'ugʉ platiyʉ di'ibʉ je'eyʉ nʉgoo ñe'emy. 2Es pʉn nga̱jxwa'xypyʉts ja Diosʉ 'yayuk, es pʉn njajaygyujkʉdyaabyʉts pʉn ti ja̱'a̱y ñija̱'a̱ kyanija̱'a̱dʉp, es pʉn nmʉda̱jtypyʉts kajaa ja mʉbʉjkʉn, es extʉ xymyʉmʉdoobʉts ja tun kopk kooxyʉpts n'anʉʉmʉ: “Nʉjx wiink tsoo”, per pʉn kyajts nmʉdaty ja tsojkʉn mʉt oytyim pʉ́nʉty, ni tiixyʉpts ʉj ngatsooty. 3Pʉn nyajwa'xypyʉts ʉj tʉgekyʉ di'ibʉts ʉj nmʉda̱jtypy njaygyejpy, es pʉn extʉ ngʉyajkypyʉts ja nnini'x es yajno'ogʉt éxtʉmʉ windsʉ'kʉn, per pʉn kyajts nmʉdaty ja tsojkʉn mʉt ja wiinkpʉty, ni madsoots xykyatu'unxʉty. 4Di'ibʉ myʉda̱jtypy ja tsojkʉn, myʉda̱jtypy ja ma'xtujkʉn es oyjya'ay'áty, kyaj ti ñaywyinnaxʉjawʉ, kyaj myʉj pya̱a̱dʉ, kyaj jyoramáyʉty, 5kyaj 'yago'oygya̱jxʉty, kyaj t'ʉxta̱'a̱y di'ibʉ yʉ'ʉyʉ tyuk'oy'átʉp kʉ'ʉm, kyaj wyin'ákʉty, kyaj ti tyukwin'ixy tyukjʉjp'íxy, 6kyaj xyonda'aky ko yʉ wiinkpʉty pyekytyundʉ, yʉ'ʉyʉ je'eyʉ tyukxondakypy ja tʉy'a̱jtʉn. 7Di'ibʉ myʉda̱jtypy ja tsojkʉn, dʉ'ʉñʉm ttuñ ja oybyʉ, dʉ'ʉñʉm myʉbeky, dʉ'ʉñʉm jyʉjp'íxy es dʉ'ʉñʉm myʉma'xtíky. 8Yʉ tsojkʉn ni na̱'a̱ kyakugʉ́xʉt; per na̱jxpʉ'ʉ ko ja̱'a̱y tka̱jxwa̱'xtʉ ja Diosʉ 'yayuk, ko ja̱'a̱y tka̱jxtʉ kana̱k naxpʉ ayuk, es éxtʉm ti tyam nnija̱'a̱m. 9Mʉt ko di'ibʉ nnija̱'a̱m, waandi'knʉ yʉ'ʉ; es di'ibʉ nga̱jxwa̱'xʉm ja Diosʉ 'yayuk, je'eyʉ yʉ'ʉ waanʉ ma̱ yʉ tadʉ tʉy'a̱jtʉnʉ ka'pxypyʉ; 10per ko n'ixy'a̱jtʉm éxtʉmʉ dʉ'ʉn kya'pxyʉty, net di'ibʉ dʉn waanʉ tyimtʉgooydya'ayʉt. 11Kots ʉj n'ʉna̱'ku'unk'a̱jty, ka̱jxʉts es winma̱a̱yʉts éxtʉmʉ ʉna̱'ku'ungʉn; per kots tʉ nya'knʉ mʉj'u'unk, taats tʉ nmastutnʉ ʉna̱'ku'unk'át. 12Nandʉ'ʉn ja̱jtpʉ dʉ'ʉn tyam, n'ijxʉm éxtʉm tii wiix wooxpʉn, éxtʉmʉ ijxnʉ wingootspʉ, per óknʉm n'ixa̱'a̱nʉm wa̱'a̱ts. Tyam je'eyʉts nnijawʉ waanʉ, per nnija̱'a̱dya'ayaambyʉts tʉgekyʉ, dʉ'ʉn éxtʉmʉ Dios tnija̱'a̱dya'ay wi'ixʉts n'ity. 13Pes dʉ'ʉn yʉ mʉbʉjkʉn, yʉ jʉjp'ijxʉn esʉ tsojkʉn ijttʉʉp; perʉ di'ibʉ dʉ'ʉn jawyiin ma̱ tya̱dʉ tʉgʉʉkpʉ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja tsojkʉn.

will be added

X\