1 KORINTɄ 12

1Mʉgu'ugítʉty, ndsejpyʉts es xyñijáwʉdʉt mʉt ja madakʉn di'ibʉ ja Espíritʉ Santʉ yajkypy. 2Mnija̱'a̱dʉp ko ma̱a̱nʉmʉ naty kyaj mDiosmʉdundʉ, mnaydyukwooma̱'tʉdʉ agojwinnáx uum. 3Pa̱a̱ty ndsejpyʉts es tyam xyjaygyúkʉdʉt ko ni pʉ́n di'ibʉ ja Diosʉ Jya̱'a̱jʉn mooyʉdʉp ja winma̱'a̱ñ es jyʉna̱'a̱nʉt: “Ka̱jxpéky ja Jesús.” Es ni pʉ́n mba̱a̱t kyajʉna̱'a̱ñ: “Jesús yʉ'ʉ dʉ'ʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm”, pʉn kyaj ja winma̱'a̱ñ myo'oyʉty ja Espíritʉ Santʉ. 4Taa kana̱k nax ja madakʉn, per naydyi'igyʉ ja Espíritʉ Santʉ di'ibʉ madakʉn yajkypy. 5Taa kana̱k nax wi'ix nmʉdu'unʉm ja Nindsʉn'a̱jtʉm, per ti'igyʉ dʉ'ʉn je'eyʉ Nindsʉn'a̱jtʉm di'ibʉ nmʉdu'unʉm. 6Taa kana̱k naxʉ tuunk di'ibʉ mʉ́k'a̱jtʉn mʉt yajtúñ, per ti'igyʉ ja Dios di'ibʉ mʉdʉ myʉk'a̱jtʉn yajtúñ tʉgekyʉ tʉgekyʉ. 7Ja madakʉn di'ibʉ Espíritʉ Santʉ xymyo'oyʉm nidu'uk nidu'uk, ja'a dʉ'ʉn es nduk'oy'a̱jtʉm ni'amukʉ. 8Na̱a̱gʉty myo'oyʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ ja wijy'a̱jtʉn, esʉ na̱a̱gʉty myo'oyʉdʉ ja Espíritʉ Santʉ es kya̱jxtʉt mʉdʉ jaygyujkʉn. 9Nan yʉ Espíritʉ Santʉ mooyʉp na̱a̱gʉty ja mʉbʉjkʉn, es nan yʉ'ʉ na̱a̱gʉty mooyʉdʉp ja madakʉn esʉ puma̱'a̱y dya''agʉda̱'a̱ktʉt, 10es nan yʉ Espíritʉ Santʉ mooyʉdʉp na̱a̱gʉty ja madakʉn es dya'íxʉdʉt ja myʉj'a̱jtʉn, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn myeepy na̱a̱gʉty ja madakʉn es tmadya̱'a̱gʉt ja Diosʉ 'yayuk di'ibʉ tʉ t'axa̱jʉ, na̱a̱gʉty yajmo'oydyʉ ja madakʉn es t'ʉxkápʉt di'ibʉ ka'oybyʉ jya'a'a̱jtypy es di'ibʉ jya'a'a̱jtypy ja Dios, esʉ na̱a̱gʉty yajmo'oydyʉ ja madakʉn es tka̱jxʉt wiinkpʉ ayuk es na̱a̱gʉtypyʉ yajmo'oydyʉ ja madakʉn es tka̱jxtuda̱'a̱gʉt ti dʉn yajmadyákp ma̱ tadʉ ayuk. 11Per tʉgekyʉ tya̱dʉ madakʉn, yʉ'ʉ dʉ'ʉn yajkypy ja Espíritʉ Santʉ es yʉ'ʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn yajwa'xypy ja myadakʉn ma̱ nidu'uk nidu'uk éxtʉm yʉ'ʉ ttseky. 12Yʉ nini'x kana̱k peky tmʉdaty. Tam ja kʉ'ʉ, tam ja teky es tam ja wiingátypyʉ, per ti'igyʉ ñini'x'áty. Nandʉ'ʉn ja̱jtp ja Kristʉ mʉt ja jya'ay. 13Es mʉt ko tʉ ʉdsa̱jtʉm nidʉgekyʉ nnʉbajtʉm mʉt ja Espíritʉ Santʉ es n'ijtʉm éxtʉm je'eyʉ tu'ugʉ nini'x, oy n'israelitʉ'a̱jtʉm o ngrieegʉ'a̱jtʉm, oy kujuybyʉn o éxtʉm awa̱'a̱tstuuybyʉn, nidʉgekyʉ nnʉbajtʉm ko Dios tʉ xymyo'oyʉm ja Espíritʉ Santʉ, ja'a njʉna̱'a̱nʉm ko Dios xyajtu'ukmujkʉm mʉdʉ Jesukristʉ éxtʉm tu'uk je'eyʉ nini'x. 14Tu'ugʉ nini'x kyaj tyi'igyʉty je'eyʉ tuk peky, kana̱k peky yʉ'ʉ. 15N'okpʉjtákʉm kooxyʉp ja teky jyʉna'añ: “Mʉt ko kyajts ʉj ngʉ'ʉjʉty, pa̱a̱ty kyajts ʉj nyʉ'ʉjʉty ja nini'x”, dʉ'ʉñʉm wye'emy es jya'a'átyʉty ja nini'x. 16O ja tátskxyʉp jyʉna'añ: “Mʉt ko kyajts ʉj nwiinʉty, pa̱a̱ty kyajts ʉj nyʉ'ʉjʉty ja nini'x”, oytyim wi'ix tsooty wʉ'ʉmbʉm jya'a'átyʉty ja nini'x. 17Pes pʉn yʉ nini'x ijtp amuum ak wiin, ¿wi'ix mba̱a̱t myʉdoy? O pʉn yʉ nini'x ijtp amuum ak tatsk, ¿wi'ix mba̱a̱t ti txiigyʉty? 18Perʉ Dios tʉ tpʉjta'aky nidu'uk nidu'uk éxtʉm pyaadyʉty ma̱ yʉ nini'x éxtʉm yʉ'ʉ ttsejky. 19Kooxyʉp yʉ'ʉyʉ 'yity ja wiin, o tatsk, o yʉ kʉ'ʉ, kyajxyʉp ñaymyíkyʉty yʉ nini'x. 20Pa̱a̱ty tsojkʉp kana̱k peky es tyu'ukmúkʉt tu'ugʉ nini'x. 21Pa̱a̱ty kyaj mba̱a̱t ja wiin t'anʉʉmʉ yʉ kʉ'ʉ: “Kyajts mij xytyu'unxʉty.” Es ni yʉ kʉba̱jk mba̱a̱t tka''anʉʉmʉ yʉ teky: “Kyajts mij xytyu'unxʉty.” 22Kyaj mba̱a̱t dʉ'ʉn njʉna̱'a̱nʉm, mʉt ko yʉ yi'in waanʉbʉ di'ibʉ ijtp nini'xkyʉjxm, yʉ'ʉ nik ni'igʉ tyuñ; 23es ma̱ nnini'x kyaj nmʉjpʉjtákʉm, ngʉ'ʉy nyu'tsʉm tsuj. Es di'ibʉ kyaj mba̱a̱t 'yity ijx nide'xy, yajnipa'amp mʉdʉ wit. 24Per di'ibʉ nnasja̱'a̱m ijx nide'xy, kyaj dʉ'ʉn tsyékyʉty es yaj'yu'udsʉt o yajnipa'anʉt. Pesʉ Diosʉ dʉ'ʉn pyʉjták ja nnini'x'a̱jtʉm es nmʉjpʉjtákʉm di'ibʉ ngʉ'ʉy nyu'tsʉm yajxón, 25es dʉ'ʉn kyaj kyʉxʉ'ʉgʉdʉ tsip ma̱ yʉ nini'x. N'okpʉjtákʉm, yʉ teky kyaj tsyiptúñ mʉt ja kʉ'ʉ, o wiin mʉt ja tatsk. Pes tʉgekyʉ tya̱a̱dʉty naybyudʉjkʉdʉp nixim niyam. 26Ko nidu'ugʉty yʉ'ʉjʉty 'yayowdʉ, nidʉgekyʉ wiinkpʉty 'yayooda̱'a̱ydyʉ nandʉ'ʉn. Ko kyʉxe'eky ko tuk peky tsuj, nidʉgekyʉ jyotkujk'a̱jtta̱'a̱ydyʉ. 27Pes miidsʉdyʉ dʉ'ʉn ja Kristʉ ñini'x, es mba̱a̱t njʉna̱'a̱nʉm ko nidu'ugáty dʉ'ʉn éxtʉm ja kana̱k naxpʉ di'ibʉ tuump ma̱ tya̱dʉ nini'x. 28Dʉ'ʉn ja Dios tʉ tpʉjta'aky ma̱ ja mʉbʉjkpʉtʉjkʉty nidu'uk nidu'uk mʉt ja tyuunk éxtʉm pyaadyʉty. Tim jawyiin tpʉjtáky ja apóstʉlʉty; ja myʉmajtskpʉ tpʉjtáky ja di'ibáty kya̱jxwa̱'xtʉp ja Diosʉ 'yayuk; ja myʉdʉgʉʉkpʉ tpʉjtáky di'ibʉ Dios ja 'yayuk tyuk'ʉxpʉjktʉp; óknʉm tpʉjtáky di'ibʉ tyuundʉp ja mʉj'a̱jtʉn, ja di'ibʉ ya''agʉdáktʉp ja puma̱'a̱y, ja di'ibʉ pyudʉjkʉdʉp ja di'ibʉ tʉgoy'a̱jtxʉp, ja di'ibʉ winma̱'a̱ñmyooydyʉp o ja di'ibʉ kya̱jxtʉp wiinkpʉ ayuk. 29¿Tii apóstʉlʉty ni'amukʉ? ¿Tii ni'amukʉ tka̱jxwa̱'xtʉ Diosʉ 'yayuk? ¿Tii tuk'ʉxpʉjktʉp ni'amukʉ ja Diosʉ 'yayuk?, ¿o tyuundʉp ni'amukʉ ja mʉj'a̱jtʉn? 30¿Tii myʉda̱jttʉp ni'amukʉ ja madakʉn es dya''agʉda̱'a̱ktʉt ja puma̱'a̱yʉty? ¿Tii kya̱jxtʉp ni'amukʉ ja wiinkpʉ ayuk? ¿Tii kya̱jxtudáktʉp ni'amukʉ di'ibʉ 'yandijpyʉ tadʉ ayuk? Kyaj, ¿kʉdii? 31Mʉjjottʉgóydyʉ es xy'axá̱jʉdʉt ja Espíritʉ Santʉ myadakʉn di'ibʉ waanʉ ni'igʉ 'yóyʉty, es n'aktukni''ixyʉyándʉbʉ tadʉ nʉ'ʉ tu'u di'ibʉ ni'igʉ 'yóyʉty.

will be added

X\