1 KORINTɄ 11

1Pa̱a̱ty padundʉ ja nga̱jxwíjʉnʉts, éxtʉmts ʉj nandʉ'ʉn nbadúñ ja kya̱jxwíjʉnʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 2Mʉgu'ugítʉty, nguma̱a̱ydyʉp mʉt ko byeenʉts miits xyjamyatstʉ es ko xypyanʉjxtʉ ja ʉxpʉjkʉn di'ibʉ tʉ nmo'oydyʉ. 3Ndsejpyʉts es xyjaygyúkʉdʉt ko yʉ Jesukristʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ñigʉba̱jk'a̱jtypy nidu'uk nidu'ugʉ yedyʉjk, esʉ kasa̱a̱dʉ yedyʉjk yʉ'ʉ dʉ'ʉn ñigʉba̱jk'a̱jtypy ja ñʉdo'oxy, dʉ'ʉn éxtʉm ja Dios tnigʉba̱jk'áty yʉ Jesukristʉ. 4Pʉn tu'ugʉ yedyʉjk kya̱jxta'aky o tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk kupxʉ, yʉ'ʉ dʉ'ʉn kyawindsʉ'kʉp ja Jesukristʉ di'ibʉ nigʉba̱jk'a̱jtʉp; 5per pʉn tu'ugʉ toxytyʉjk kya̱jxta'aky o tka̱jxwa'xy ja Diosʉ 'yayuk es kyaj ñaygyupe'eñʉty, yʉ'ʉ dʉ'ʉn kyawindsʉ'kʉp ja ña'ay di'ibʉ nigopk'a̱jtʉp. Ko dʉ'ʉn 'yadʉ'ʉtsy, ñapatypy éxtʉm tu'ugʉ toxytyʉjk di'ibʉ tʉ ñaygyukeebyʉty. 6Pʉn kyaj ñaygyupe'eñʉty ja toxytyʉjk, nik wa'an ja wyaay tka'pta̱'a̱y. Per kom tsoydyu'unʉ'ʉ mʉt tu'ugʉ toxytyʉjk ko ñaygyuka'pxʉdʉt, pes nik wa'an tnaygyupe'eñʉty; 7per yʉ yedyʉjk kyaj ñaygyupa'anʉdʉt, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn ñayyajnikojtútʉ es dya'íxʉdʉt ja Diosʉ myʉj'a̱jtʉn. Ja toxytyʉjk, Diosʉ dʉ'ʉn nandʉ'ʉn pyʉjták es dya'íxʉdʉt ja yedyʉjkʉ myʉj'a̱jtʉn, 8es ko Dios dyajkojy ja yedyʉjk es ja toxytyʉjk, kyaj ja yedyʉjk oj pyʉdsemy ma̱ ja toxytyʉjkʉ ñini'x, ja toxytyʉjk oj pyʉdsemy ma̱ ja yedyʉjkʉ ñini'x. 9Ja toxytyʉjk oj kyojy 'yaba̱a̱dʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ yedyʉjk. Kyaj yʉ'ʉjʉty ja yedyʉjk oj kyojy 'yaba̱a̱dʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ toxytyʉjk. 10Pa̱a̱ty ja toxytyʉjk ñaygyupa'anʉdʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja ánklʉsʉty, es dʉ'ʉn dya'íxʉdʉt ko yʉ'ʉ ja ña'ay ñaydyukkʉdʉ́kʉty. 11Per ma̱ yʉ Dios awda̱jtk, kyaj ja yedyʉjk 'yity pʉn kyaj pʉ́n toxytyʉjk, es nandʉ'ʉn kyaj ja toxytyʉjk 'yity pʉn kyaj pʉ́n yedyʉjk. 12Ja'a ko ja jawyiimbʉ toxytyʉjk oj pyʉdsemy ma̱ ja yedyʉjkʉ ñini'x, pes extʉ jaa tsyondaky nidʉgekyʉ ja yedyʉjk yajmiin yajja̱jtʉn ja toxytyʉjk; es tʉgekyʉ di'ibʉ jaa ijtp, Dios pyʉjták. 13Miidsʉty kʉ'ʉm xyjaygyúkʉdʉt. ¿Tii oy es tu'ugʉ toxytyʉjk kya̱jxta̱'a̱gʉt mayjya'ayóty kuwa̱'a̱dsʉ? Kyaj 'yóyʉty, ¿kʉdii? 14Pes ja ja̱'a̱y di'ibʉ jaayʉm tyuundʉp xytyuk'ijxʉm ko tsoydyu'unʉ'ʉ ko yʉ yedyʉjk dyaj'yóñ ja wyaay; 15per kyaj dyʉ'ʉnʉty ja toxytyʉjk, tyukmʉj'a̱jtypy ko wyaay dyaj'yóñ, mʉt ko Diosʉ dʉ'ʉn tʉ myo'oyʉty ja wyaay yeñ es dyajnitúkʉt ja kyʉba̱jk. 16Pʉn jaa na̱a̱k di'ibʉ kyaj t'axa̱jʉya'añʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn, ñijáwʉdʉp ko nidʉgekyʉ ʉʉdsʉty, apóstʉlʉty, nya'ʉxpʉ́ktʉts dʉ'ʉn, es ja'a dʉ'ʉn éxtʉm jaayʉm ttundʉ oytyim ma̱a̱dyʉ mʉbʉjkpʉtʉjk ñaymyúkʉdʉ. 17Per jatuk peky di'ibʉ nduknija̱'a̱yʉdʉp, kyaj mba̱a̱t ngumaydyʉ, pes dʉ'ʉn kyʉxe'eky ko ma̱ mnaymyúkʉdʉ esʉ Dios xy'awdáttʉt, axʉʉk mnaydyúnʉdʉ ma̱ jyapa̱a̱dyʉty yajxón. 18Pes tim jawyiin, dʉ'ʉnʉts xytyukmʉmadya̱'a̱ktʉ ko ma̱ mnaymyúkʉdʉ es xy'awdata̱'a̱ndʉ Dios, mnaywya̱'xʉdʉp miidsʉty. Es tʉy'a̱jtʉn jyawʉ tya̱a̱dʉ. 19Pes dʉ'ʉn jyaty es ya'íxʉt wa̱'a̱tsti'knʉ pʉ́nʉdyʉ dʉ'ʉn myʉdiimpy ja Dios. 20Ko miits mnaymyúkʉdʉ es m'a'ux'ata̱'a̱ndʉ ni'amukʉ, kyaj 'yokja'a'a̱jnʉ ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ 'ya'ux. 21Mʉt ko ma̱ mgaya̱'a̱ndʉ, nidu'uk nidu'uk jyawyin'aty tnixa̱jʉ kya'ay 'yukʉn ma̱a̱nʉm na̱a̱gʉty 'yakwʉ'ʉmdʉ mʉdʉ yuu, es na̱a̱gʉty extʉ nayyajmúkʉnʉp. 22¿Tii kyaj miits xymyʉdattʉ mjʉʉn mdʉjk ma̱ mgay m'uuktʉ, es dʉ'ʉn kyaj xywyindsʉ'ʉgʉdʉ ja Diosʉ jya'ay es xyajtsoydyúndʉ ja di'ibʉ kyaj ti tmʉdaty tjaygyepy? ¿Wi'ix n'anʉʉmʉdʉt? ¿Tii njʉna̱'a̱nʉpts ko oy di'ibʉ mduundʉp? ¡Mʉdʉ tya̱a̱dʉ, ni wi'ix tsoo mba̱a̱t! 23Mʉt ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ xymyooyʉdsʉ tya̱dʉ ʉxpʉjkʉn di'ibʉ tʉ nmo'oydyʉ. Nan ja koots ma̱ ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ oj yajkʉyakánnʉ, ta tkone'ky ja tsa̱jkaaky, 24es ko tja̱'a̱ygyʉdáky ja Dios, ta oj ttujkwa'xy es jyʉnáñ: “Tya̱dʉ nnini'xʉts yʉ'ʉ dʉ'ʉn es xytyuk'oy'áttʉt miidsʉty. Tundʉ dʉ'ʉn éxtʉmdsʉ njamyajtsʉn.” 25Es nandʉ'ʉn ma̱ 'ya'ux'a̱jtta̱a̱y, ta tkone'ky ja kálʉz mʉdʉ vinʉ es jyʉnáñ: “Tya̱dʉ vinʉ yʉ'ʉ dʉ'ʉn ja nne'pyñ di'ibʉ yajnaxkʉdákypy ja jembyʉ kajxy'átypyʉ. Tʉgok tʉgok xy'uuktʉt, tundʉ dʉ'ʉn éxtʉmdsʉ njamyajtsʉn.” 26Pes dʉ'ʉn tʉgok tʉgok xykyáydyʉt tya̱dʉ tsa̱jkaaky es xy'uuktʉt ja tya̱dʉ vinʉ, ja'a dʉ'ʉn mniga̱jxtʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ 'yo'kʉn extʉ ko myínʉtnʉm. 27Pa̱a̱ty oytyim pʉ́nʉty di'ibʉ kyaabyʉ tadʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ tsya̱jkaaky es t'iigyʉ tadʉ Nindsʉn'a̱jtʉmʉ vyinʉ éxtʉm oytyim di'ibʉ ka̱'a̱y úkʉnʉty, kyamʉj'ijxypyʉ dʉ'ʉnʉ Dios es tmʉdʉgoy ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ ñe'pyñ esʉ ñini'x. 28Pa̱a̱ty ma̱ xyñixa̱jʉya̱'a̱nʉt ja tsa̱jkaaky es ja vinʉ, nidu'uk nidu'uk jawyiin mnaybyawinmáyʉdʉ pʉn tʉ xymyastu'uttʉ ja mbeky, taanʉm xyñixá̱jʉdʉt ja tsa̱jkaaky es xykyáydyʉt es xy'uuktʉt ja vinʉ. 29Mʉt ko pʉn kyaj nbawinma̱'a̱yʉm ti 'yandijpy ja Nindsʉn'a̱jtʉmʉ ñini'x ko nga̱'a̱yʉm ja tsa̱jkaaky es n'úkʉm ja vinʉ, ma̱ yʉ'ʉnʉ dʉ'ʉn myiñ ja tʉydyu'unʉn di'ibʉ Dios yajkypy. 30Pa̱a̱ty nimay miits mbʉ́kʉdʉ es mbagi'ixtʉ, es nigana̱a̱gʉty tʉ 'yooktʉ. 31Per pʉn ʉdsa̱jtʉm jawyiin nnaybyawinma̱'a̱yʉm kʉ'ʉm, kyaj n'axá̱jʉm ja Diosʉ tyʉydyu'unʉn. 32Ko yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm xytyukkumʉdo'om, ja'a dʉ'ʉn es xyjʉjwijtsʉmbijtʉm, kʉdiibʉ ja tʉydyu'unʉn xypyátʉm ti'igyʉ mʉt pʉ́nʉdyʉ naxwíñʉdʉ winma̱'a̱ñ ja'a'a̱jtʉdʉp. 33Pes dʉ'ʉn mʉgu'ugítʉty, ko mnaymyúkʉdʉt ma̱ m'a'ux'ata̱'a̱ndʉ tukmukʉ, nay'awíxʉdʉ es m'amukʉdya'aydyʉt, net m'a'ux'áttʉt. 34Es pʉn ja pʉ́n yu'o'kʉnʉ, wa'an tkay ma̱ tyʉjkʉn, es dʉ'ʉndsoo kyaj pya̱a̱dʉdʉt ja tʉydyu'unʉn ma̱ mnaymyúkʉdʉ. Es ko nʉjx ngu'ixtʉ, net n'ak'awánʉdʉt wiinkpʉ di'ibáty myajtʉʉdʉp.

will be added

X\