1 KORINTɄ 1

1Ʉj Pa̱a̱blʉ. Diósʉts tʉ xypyʉjta'aky esʉts xy'apostʉlʉ'átʉt ja Jesukristʉ. Ʉj mʉt ja nmʉgu'uk'a̱jtʉm Sóstʉnʉs 2nduknigajxtʉdsʉ tya̱dʉ neky ja Diosʉ jya'ayʉty di'ibáty naymyujkʉdʉp jam Korintʉ, di'ibáty ijtp ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ. Dios tʉ tyukniwówʉty es dyajnʉjxʉt tu'ugʉ jiky'a̱jtʉnʉ wa̱'a̱tspʉ, ti'igyʉ mʉt nidʉgekyʉ di'ibʉ oytyim ma̱a̱ty wyindsʉ'kʉdʉp ja Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ, di'ibʉ dʉ'ʉn Wyindsʉn'a̱jttʉp yʉ'ʉjʉty es nandʉ'ʉn ʉdsa̱jtʉm. 3Wa'anʉ nDios Teety'a̱jtʉm esʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ mgunu'xʉdʉ es mmo'oyʉdʉ ja agujk'a̱jt jotkujk'a̱jtʉn. 4Dʉ'ʉñʉmts nja̱'a̱ygyʉda'aky ja Dios mʉt miitskyʉjxmʉty, ja'a ko ja Dios tʉ mgunu'xʉdʉ mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ. 5Es ja'a ko m'ity ti'igyʉ mʉt ja Jesukristʉ, Dios tʉ mmo'oyʉty tʉgekyʉ oytyim di'ibʉty ja oy'a̱jtʉn ma̱ m'anmʉja̱'a̱n, dʉ'ʉn ma̱ tʉgekyʉ m'ʉw mga̱jxtʉ es dʉ'ʉn ma̱ oytyiity xyjattʉ, 6es mʉdʉ tya̱a̱dʉ ya'ixy ko di'ibʉts nga̱jxwa̱'x ma̱ miidsʉty Jesukristʉkyʉjxm, ja'a dʉ'ʉn ja tʉy'a̱jtʉn. 7Pes ni di'ibʉ Espíritʉ Santʉ myadakʉn mgatʉgoy'a̱jtxʉty es mjiky'átʉt éxtʉm ja Dios ttseky ma̱a̱nʉm xy'ak'awíxyñʉm ma̱ myina̱'a̱ñ yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉ. 8Yʉ'ʉ myajmʉk'át mya'oy'átʉdʉp es mbudʉ́kʉdʉp kʉdiibʉ miits xymyʉdáttʉt ni ti pojpʉ ko myínʉt jatʉgok. 9Dios kyuydyiimbyʉm di'ibʉ wya̱ndakypy, es yʉ'ʉ dʉ'ʉn di'ibʉ mdukniwoodʉp es mjiky'áttʉt ti'igyʉ mʉt ja 'yU'unk Jesukristʉ, yʉ Nindsʉn'a̱jtʉm. 10Mʉgu'ugítʉty, n'amdeepy nbʉjktseebyʉts miidsʉty Nindsʉn'a̱jtʉm Jesukristʉkyʉjxm, es mnayyajti'igyʉdʉt es kyaj mnaybyʉjkwa̱'xʉdʉt. Jiky'attʉ mʉt ti'igyʉ jot winma̱'a̱ñ. 11Njʉna̱'a̱ñʉdsʉ tya̱a̱dʉ, mʉgu'ugítʉty, mʉt ko ja di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Klo'ee jyʉʉn tyʉjk tʉ xytyuknijáwʉts ko ak miits mnaydyij mnayyókʉdʉ. 12Mʉdʉ tya̱a̱dʉ, ja'ats n'andijpy ko nidu'uk nidu'uk miidsʉty ak wiink jyʉna̱'a̱ndʉ. Tu'uk jyʉna'añ: “Ʉj, Pa̱a̱blʉts xy'ʉxpʉjkpʉ'a̱jtp” es jatu'uk jyʉna'añ: “Ʉj yʉ'ʉ Apolʉs” es ja wiinkpʉty jyʉna̱'a̱ndʉ: “Ʉj yʉ'ʉ Peedrʉ” es jatuk peky jyʉna̱'a̱ndʉ: “Ʉj yʉ'ʉ Jesukrístʉts xy'ʉxpʉjkpʉ'a̱jtp.” 13¿Per tii, tʉʉ ja Jesukristʉ ñaywya'xyʉty kana̱k pekyʉ?, o ʉj Pa̱a̱blʉ, ¿kruuzpajtʉts mʉt miitskyʉjxmʉty, o mnʉbajttʉ miits ʉj nxʉʉgyʉjxmʉ? 14Nja̱'a̱ygyʉdákypyʉts ja Dios kots kyaj nyajnʉbejty nidu'uk miidsʉty, tim yʉ'ʉyʉ Krispʉ esʉ Gayʉ. 15Es dʉ'ʉn ni tu'uk pʉ́n mba̱a̱t kyajʉna̱'a̱ñ ko ñʉbejty mʉdʉdsʉ nxʉʉgyʉjxm. 16Aa, per nandʉ'ʉndsʉga nyajnʉbejty ja di'ibʉ tsʉna̱a̱ydyʉp ma̱ ja Estéfʉnʉsʉ jyʉʉn tyʉjk, es kyajts nnakyjyamyetsy ja wiinkpʉ jatu'uk pʉ́n tʉts nyajnʉbéty. 17Pesʉ Jesukristʉ kyajts xykyejxy esʉts nyajnʉbátʉt ja ja̱'a̱yʉty, xykyajxʉts esʉts nga̱jxwa̱'xʉt ja oybyʉ ayuk, es kyaj mʉt ja ayuk di'ibʉ ja ja̱'a̱yʉty kʉ'ʉm wya̱'ptʉp mʉt ja wyinma̱'a̱ñʉty. Dʉ'ʉnʉts nduñ es kʉdiibʉ tyʉgóyʉt ja mʉk'a̱jtʉn di'ibʉ yajmʉda̱jtp ko Kristʉ 'ye'ky kruuzkʉjxy. 18Ja Jesukristʉ 'yo'kʉn kruuzkʉjxy nanʉgoobʉ jyawʉ kyʉxe'eky mʉt ja di'ibáty nʉjxtʉp ma̱ ja ayoodákn, perʉ di'ibáty ʉdsa̱jtʉm nnitsókʉm es njo'omʉm tsa̱jpótm, ja'a tya̱a̱dʉ ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn. 19Es dʉ'ʉn jyʉna'añ ja Dios ma̱ ja jyaaybyajtʉn: Nyajkutʉgóyʉpts ja kuwinma̱'a̱ñbyʉ wyijy'a̱jtʉn, es nyajjʉgákʉpts ja jyaygyujkʉn di'ibʉ jaygyujkʉp. 20Pʉnʉ dʉ'ʉn, ¿ma̱ net ja kuwijyjya'ay, o ja ya'ʉxpʉjkpʉty, o ja di'ibʉ kyajxy myadyakypy di'ibʉ yajpátp naxwiiñ? Pes ja naxwíñʉdʉ wijy'a̱jtʉnʉty, tʉ Dios dyajkʉxe'eky ko lokʉ yʉ'ʉ. 21Dios ñija̱'a̱p di'ibʉ tyiimpy, es ña'ijxypy es kʉdiibʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty 'yixy'átʉdʉt mʉt yʉ'ʉgyʉjxm ja wyinma̱'a̱ñʉty, ja'ayʉ dʉ'ʉn yajnitso'ogaampy ja di'ibʉ jotmooyʉp mʉt yʉ'ʉgyʉjxm di'ibʉ yajka̱jxwa̱'xp, oyʉ tya̱dʉ ayuk kyʉxe'eky lokʉ winma̱'a̱ñʉn. 22Pesʉ israelítʉty 'yixándʉp ja ijxwʉ'ʉmʉn di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉj'a̱jtʉn, esʉ grieegʉty 'yʉxta̱a̱ydyʉp ja wijy'a̱jtʉn, 23perʉ ʉdsa̱jtʉm nga̱jxwa̱'xʉm ja Kristʉ ko kyruuzpejty. Yʉ israelítʉty kyo'oyjya̱'a̱dʉbʉ tya̱dʉ ka̱jxwa̱'xʉn, es di'ibʉ kyaj 'yisraelítʉty pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ lokʉ winma̱'a̱ñ, 24per di'ibʉ Dios tʉ twoy, oy yʉ'ʉdyʉ israelítʉty o grieegʉty, Kristʉ dʉ'ʉn ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn esʉ wyijy'a̱jtʉn. 25Pes ja di'ibʉ ja̱'a̱yʉty jya̱'a̱dʉp éxtʉm ja Diosʉ lyokʉ winma̱'a̱ñ, kuwinma̱'a̱ñʉ'ʉ kʉdiinʉm ja kuwinma̱'a̱ñbyʉ di'ibʉ ya̱ naxwiiñ; es di'ibʉ jya̱'a̱dʉp kyaj tmʉdaty ja Diosʉ myʉk'a̱jtʉn, yʉ'ʉ dʉ'ʉn waanʉ mʉk kʉdiinʉm ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉdyʉ myʉja̱a̱. 26Jamyatstʉ mʉgu'ugítʉty, ko Dios tʉ mwówʉdʉ es mja̱'a̱y'ata̱'a̱nʉdʉ, oy mganimay'a̱jtpʉdʉ miidsʉty di'ibʉ dʉ'ʉn kuwinma̱'a̱ñ, es oy mganimay'a̱jtpʉdʉ di'ibʉ myʉda̱jtypy ja kutujkʉn, es oy mganimay'a̱jtpʉdʉ di'ibʉ jotkujk ja̱'a̱yʉty. 27Perʉ Dios tʉ twin'ixy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ kulókʉty, es dʉ'ʉn Dios dyajtsoydyu'unga̱'a̱y ja di'ibʉ naxwíñʉdʉ ja̱'a̱y pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ kuwijpyʉn. Ja Dios tʉ twin'ixy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ di'ibʉ kyaj tmʉdaty ni ti mʉja̱a̱, es dʉ'ʉn ja Dios dyajtsoydyu'unga̱'a̱y ja di'ibʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ di'ibʉ myʉda̱jtypy ja mʉja̱a̱. 28Dios tʉ twin'ixy ja ja̱'a̱yʉty di'ibʉ ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty 'yʉxtijtʉp éxtʉm di'ibʉ kyaj ti ttsooty, es dyajkutʉgóyʉt ja di'ibáty ja naxwíñʉdʉ ja̱'a̱yʉty pyʉjtáktʉp éxtʉmʉ mʉj kʉjxmbʉn, 29es dʉ'ʉn kyaj pʉ́n mba̱a̱t ñayjyáwʉdʉt mʉj kʉjxm Dios windum. 30Perʉ Dios tʉ myajti'igyʉdʉ miidsʉty mʉt ja Jesukristʉ es mʉt yʉ'ʉgyʉjxmʉ Jesukristʉ nnija̱'a̱m ti Dios tsyejpy, oy nwʉ'ʉmʉm mʉt ja Dios, wa̱'a̱ts n'ijtʉm es nnitsókʉm. 31Pes dʉ'ʉn éxtʉm jyʉna'añ ja Diosʉ jyaaybyajtʉn: “Pʉn ja pʉ́n ti ttukxonda'aky, wa'an ttukxonda'aky di'ibʉ Dios tʉ ttuñ.”

will be added

X\