Akar Mogomem 22:6

6Ezɨ enselɨn kam kamaghɨn mɨgɨa ghaze, “Akar kaba da bar guizbangɨra, eghtɨ gumazamiziba nɨghnɨzir gavgavim adar ikiam. God Ekiam uan Duam an akam inigha izir gumazibagh anɨngizɨ, a men navir averiaba fema, me an akam akuri. Egh a uan ensel amadazɨ, a izava an ingangarir gumaziba bar bizir bar zuamɨrama otivamiba men akagh.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More