Akar Mogomem 22:19

19Eghtɨ gumazitam datɨrɨghɨn ko gɨn otivamin bizibar akar akɨnafarir kamɨn itibar tam adeghtɨ, eghtɨ God an bizir aghuiba a dam ada adegham. Eghtɨ a temer ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdimɨn daghetam raman kogham, egh God baghavɨra itir nguibamɨn ikian kogham. Nguibar kam, akɨnafarir kam an gun mɨgei.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1599 Languages.

Learn More