Akar Mogomem 22:17

17Ezɨ Godɨn Duam ko Sipsipɨn Nguzimɨn amuim aning ghaze, “Ekiam Iesus, nɨ izɨ!” Eghtɨ gumazamizir uaghan akar kam baraghiziba, me uaghan kamaghɨn mɨkɨmam, “Nɨ izɨ!” Eghtɨ gumazitam kuarim an apɨrtɨ, a izɨ. Egh dɨpam amɨsɨ, egh dɨpar ikɨrɨmɨrir zurara itim anɨdir kam, puram a inigham, iveziba puvatɨ.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More