Akar Mogomem 22:15

15Eghtɨ gumazamizir arazir bar ikurar mɨzɨrɨzibagh amiba ko, akuzibagh amua egha imezibagh amir gumaziba ko, gumazamizir uari okɨa akuiba ko, gumazibav sozi me ariaghɨrir gumaziba ko, gumazamizir asebar ziaba feba ko, gumazamizir ifavarir arazim bar a gifongegha a gamiba, gumazamizir kaba bar moghɨra Godɨn nguibar kamɨn azenan ikiam.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More