Mak 10:21

21Ezɨ Iesus gumazir kamɨn garava, a gifongegha kamaghɨn a mɨgei, “Nɨ bizir vamɨra nɨ tɨghar a damuam. Bizir nɨ itiba bar da amadaghɨva dagɨaba inigh, egh gumazir biziba puvatɨzibar anɨngigh. Egh nɨ Godɨn Nguibamɨn bizir aghuariba iniam. Egh, nan gɨn izɨ.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1606 Languages.

Learn More