Kolosi 4:1

1Ia ingangarir gumazibar garir gumazir ekiaba, ia kamaghɨn fogh, ia uaghan gumazir ian garir ekiam a Godɨn Nguibamɨn pɨn iti. Kamaghɨn amizɨ, ia uan ingangarir gumaziba deravɨra men ganɨva Godɨn damazimɨn derazir arazimɨn me damuva arazir aghuibar me damu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More