2 Pita 3

1Nan roroaba, kar nan namba 2ɨn akɨnafarim kɨ datɨrɨghɨn ia bagha an osiri. Kɨ kamaghɨn ifonge, akɨnafarir kɨ osirizir kamning, ian nɨghnɨziba uam a da fe, eghtɨ ia ua bizir kabagh nɨghnɨghvɨra ikiam, egh ian nɨghnɨziba bar deravɨra ikiam. 2Ia ua Godɨn akam inigha izir gumaziba fomɨra mɨkemezir akabagh nɨghnɨghasa kɨ ifonge. Egh ia uaghan Ekiamɨn akabagh nɨghnɨgh, a en Akurvazir Gumazim. Ia uan aposelba da akar kam inis. 3Ezɨ ia faragh bizir ekiar kam gɨfogh, Ekiam ua izamin dughiamɨn, gumaziba uan navir ghurimɨn arazibar gɨn mangɨva dɨbovir akar kurabar ia mɨkɨmam. 4Me kamaghɨn ia dɨpovam, “Iesus ghaze, a ti ua izam, o? Egha a managh iti? A izan kogham. En ovavir ovengeziba ua dɨkavan kogham. Ezɨ biziba fomɨra nguazim otozir dughiamɨn iti moghɨn ikia iza datɨrɨkɨn.” 5Me bizir kam gɨfogha, egha a gɨnɨghnɨghan aghua. Fomɨra God mɨkemezɨ overiam ko nguazim oto. Ezɨ God dɨpabav kemezɨ da iraghuezɨ nguazim oto. Ezɨ God dɨpamra nguazimɨn ingari. 6Egha gɨn God mɨkemezɨ dɨpaba uam oto. Ezɨ aperiam bar nguazir kam avara, ezɨ nguazim bar ikufi. 7Kamaghɨra God fomɨra mɨkemezir moghɨn, a datɨrɨghɨn mɨgɨrɨgɨar igharazim anɨngi, datɨrɨghɨn overiam ko nguazim ikia avim bagha mɨzuai, avim otoghɨva bar aning kuvaremegham. Ezɨ nguazim ko overiam Godɨn Kotiar Ekiam Otivamin Dughiam bagha mɨzuai. Dughiar kamɨn gumazamizir akɨrim ragha God gasaraziba, me bar kuvigham. 8Nan roroaba, ia bizir kam a bakɨnɨghnɨghan markɨ. Ekiamɨn nɨghnɨzim dughiar vamɨra mati, azenir avɨriba, ezɨ azenir avɨriba mati dughiar vamɨra. 9Gumazir maba ghaze, Ekiam nɨmɨra ingari. Puvatɨ. Ekiam uan akar dɨkɨrɨzimɨn gɨn ghua nɨmɨra arazibagh amir puvatɨ. God gumazitam ovengan aghua. Gumaziba bar navibagh iraghasa a ifonge, egha an navim ian ikia ingara egha ia mɨzua iti. 10Ekiam Izamin Dughiam zuamɨram otogham, mati okɨmakɨar gumaziba izi moghɨn. Eghtɨ dughiar kamɨn overiam afuaragh pamten tɨngaghegh bar gɨvagham. Eghtɨ bizir nguazimɨn itiba sara bar isigh ameregh gɨvagham. Ezɨ nguazim ko an itir bizir me amiziba ua ikian kogham. 11E fo, kamaghɨra biziba bar gɨvagham. Kamaghɨn kɨ ian azai, ia arazir manamɨn gɨn mangam? Ia uan naviba isɨ God danɨng, egh ia bar zuegh ikɨ Godɨn arazibar gɨn mangɨ. 12Ezɨ ia Godɨn Dughiar Otivamim mɨzuamɨva, egh ia bar puvɨra ingarɨva dughiar kamɨn avɨraghtɨ, a zuamɨra otogham. Eghtɨ dughiar kamra overiam bar isigh gɨvagham, eghtɨ avir bar gavgavir mam otogh bizir God nguazimɨn amiziba, da bar isiva ameregham. 13Ezɨ God overiar igiam ko nguazir igiam damuasa akam akɨri, eghtɨ Godɨn arazir aghuimra an aven ikiam. E bizir kamra mɨzua iti. 14Kamaghɨn, nan roroaba, ia fo bizir kaba da gɨn izam, ia dar mɨzuamɨva pamtem ingarɨva egh Godɨn damazimɨn zuegh ikɨva, Godɨn damazimɨn arazir kuratam damuan markɨ. Egh ia God ko navir amɨrɨzimɨn ikɨsɨ pamtem ingar. 15Ekiam e bagha amɨrɨghavɨra ingari. Ia fogh, a uam e iniasa, kamaghɨn an arazir kam gami. Ezɨ God bar fofozir aghuim en aveghbuam Pol ganɨngi, ezɨ a uaghan kamaghɨra mɨgɨrɨgɨar kabara ia bagha da osiri. 16Polɨn akɨnafarir osiriziba, da zurara bizir kabar gun mɨgei. Guizbangɨra, akar maba akɨnafarir kabar aven ikiava, egha deravɨra bigha mɨgeir puvatɨ. Ezɨ e akar kabar mɨngarim gɨfoghasa bar ingangarir dafam gami. Ezɨ gumazir fofozir muziariba ko nɨghnɨzir gavgavir muziariba, me Polɨn osirizibagh iragha pazava a mɨgei. Egha uaghan Godɨn akɨnafarimɨn itir akar igharaziba sara paza dav gei. Kamaghɨn me uarira uari gasɨghasɨsi, eghtɨ God gɨn me gasɨghasɨgham. 17Nan roroaba, ia bizir gɨn otivamiba ia dagh fo. Gumazir Godɨn akaba batogha ifariba ia damutɨ, eghtɨ ia nɨghnɨzir gavgavim ia datɨrɨghɨn itim ategh egh iran kogham. Ia iran koghsɨ, kamaghɨn bar deravɨra uari bagh ganɨva tuivigh gavgafigh. 18Krais Iesus, a en Ekiam, a en Akurvazir Gumazim, a zurara ian apangkufi, ezɨ ia deravɨra a gɨfo. Egh an fofozim ko an apangkuvim ian navibar ikɨva aghung mangɨ. Krais ziar ekiam iti, ezɨ ia an ziam fɨ, datɨrɨghɨn ikɨ mamaghɨra ikiam. Guizbangɨra.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\