Mata 4

1Pə dəɓa anahan a wa nà, Apasay a Mbərom a zla anan Yesu à man sa saf inde à kiɓe, anga aday Fakalaw â sa njak anan. 2Yesu kà pak awan bay, luvon ahay kwa kuro fuɗo. Luvon tə ipec fok, kà pak awan bay jiga awan. May a han apan kutok. 3Fakalaw a həɗəken ayak pə cakay, a jan, a wa: «Kak iken nə Wan a Mbərom cukutok nà, jan anà kon a anaya tə̂ təra ɗaf, aday ki pa biɗaw?» 4Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Deftere a Mbərom a ja nà: “Ɗo zənzen a a njahay uho nə tə way sa pa ɗəkɗek bay, əna ta ʼam ana Mbərom sa ja ataya fok.”» 5Fakalaw a zla anan Yesu à Urəsalima, wulen su doh cəncan awan, a ɗaf anan pa nga su doh sə mazlaɓ a Mbərom, 6a jan kutok: «Kak iken Wan a Mbərom a acəkan nà, ənga larak ayak zek à man a anan wa. Anga Deftere a Mbərom kà jak, a wa: “Mbərom i jan anà maslay anahan ahay sa ba iken. Ti kəcaw iken à alay a tinen inde, anga aday kâ saa ɓurgosl anan saray anak ahay pu kon bay.”» 7Yesu a mbəɗahan apan, a wa: «Deftere a ja ɗukwen: “Kâ sa ca azan pə Mbərom anak wa bay.”» 8Matanan, Fakalaw a zla anan à ɓəzlom a inde, sololo cəveɗabay. A ɗakan pə bahay sə daliyugo tembərəzem fok, tə mazlaɓ sə zlile a tinen aya təke. 9A jan kutok asa, a wa: «Way a anaya fok, ni varak atan, kak kə dukwek uno gərmec ù vo, aday kə hərak uno nga nà, na.» 10Əna Yesu a jan kutok, a wa: «Zla à man a anan wa, iken Fakalaw, mbəsak nen. Anga mə vinde a à Deftere a Mbərom inde, a wa: “Həran nga nà, anà Mbərom Fetek a taayak, winen Bahay anak. Gan mer su way nà, anà winen a kərtek.”» 11À alay ata kutok, Fakalaw a mbəsak anan Yesu. Maslay a Mbərom ahay ta nay, ta gan mer su way anà Yesu. 12Pə luvon a inde, Yesu a sləne nə tə bənak anan Yuhana à dangay. A slabak, a ma pə daliyugo sə Galile. 13A mbəsak Nazaratu, a zla way anahan saa nahay à Kafarnahum, wulen su doh a pa ʼam sə bəlay sə Galile ata awan, pa day su kon sə Jabulon tə Neftalim ahay. 14A ga matanan ata nà, aday ʼam ana ɗo majaʼam a Mbərom Ezaya sa ja ata â təra. A wa: 15«Kon sə Jabulon aday kon sə Neftalim, kwanay pa day uho sə Urdon, pə cəveɗ sa zla à bəlay inde, kwanay pə daliyugo sə Galile, à wulen su ɗo sə pəra ahay inde. 16Kwanay mə njahay aya à luvon inde ataya, ki cinen anan anà jiyjay məduwen awan. Kwanay mə njahay aya à man hərəkhərek ataya ù vo sə amac inde, jiyjay ata i dəvak ikwen kutok.» 17A bənay pə winen ata wa kutok nà, Yesu a dazlan sə wazay. A wa: «Mbəsiken ines a kwanay ahay, anga bahay a Mbərom winen defefe coy.» 18Yesu winen apan i bar pa ʼam sə bəlay sə Galile. A canan ayak anà ɗowan aya inde tinen cew, ɗo sa ban kəlef ahay. Ɗowan ataya nà, atə Simon, ɗowan a Yesu sə ngaman Piyer ata awan, tə mərak anahan a inde, tə ngaman Andəre. Tinen apan ti ban kəlef a tinen ahay tə zuvo. 19Yesu a jan atan, a wa: «Hayak ikwen ahay. Pərihen uno azar, aday ki bənen nə kəlef sabay. Ki i njiɗen uno nà, ɗo sə pəruho azar ahay aɗəka.» 20Kwayanʼa tə mbəsak zuvo a tinen ahay, aday tə pərahan azar à Yesu. 21Yesu a həɗek pa ʼam mənjœk asa, a tan à nga anà ɗo ahay à kwalalan inde cew mungol aya awan. Ɗowan ataya nà, atə Yakuba tə mərak anahan a inde tə ngaman Yuhana. Tinen tatə Zebede, bəbay a tinen awan, tinen apan ti ndakay anan zuvo a tinen ahay à kwalalan inde. Yesu a ngaman atan. 22Kwayanʼa wan ataya tə mbəsak anan kwalalan a tinen tə bəbay a tinen a təke, tə pərahan azar anà Yesu. 23Yesu kə̀ bərak pə daliyugo sə Galile fok. A ɗakan anan way anà Yahuda ahay ù doh sə wazay a tinen aya awan. A wazan atan ləbara mugom a sə bahay a Mbərom. A mbar anan ɗo sə ɗəvac ahay cara cara pi zek tu ɗo mə təra à məndak aya cara cara bayak awan. 24Ləbara anahan ata a ta ʼam təɗay pə daliyugo sə Siriya fok. Ta nan anan ahay ɗo sə ɗəvac ahay cara cara pi zek tu ɗo jəje aya awan, ɗo tə setene aya à nga inde, ɗo tə məhərvov aya awan, ɗo ma mac hawal si zek aya fok, a mbar atan. 25Man su ɗo məduwen a a taa pərahan azar kutok. Ta nay ahay pə daliyugo sə Galile wa, kwa pə daliyugo sə ngaman Dekapol ata wa, kwa à Urəsalima wa, aday kwa pə daliyugo sə Yahudiya azar aya wa, aday kwa pə daliyugo sa day uho sə zlinder sə Urdon ata wa re.

will be added

X\