Mateo 2

1Jesús ni kaku ya ɨɨn ñuu lulu nani Belén, ja kuu ɨɨn ndañuu Judea. Ti kuiya yukan ni kuu Herodes rey ja ta'u jniñu nuu ñuu yukan. Ti ni jakoyo uni chaa ñuu ka'iin ichi nuu kaña ndikandii ñuu Jerusalén, ti chaa un ka kuu da chaa tu'va. 2Ti ka nduku jnu'un da: ―¿Nanu kande rey yɨvɨ ñuu Judea ja ni kaku un? Chi nuu andɨvɨ ichi nuu sa'u ndikandii ni ka jini ri ɨɨn luceru ja'a seña ja, ja ni kaku i. Ti ja yukan kuu ja vekoyo ri ja'a ja na chiñu'un ri i naa ri ―ni ka kachi da. 3Nu ni jini rey Herodes jnu'un un, ti ni keja'a kaña ii ini da, ti suni kua'a yɨvɨ ñuu Jerusalén. 4Ti yukan na ti ni nastutu rey un taka sutu ka kuña'nu jiin taka ga chaa ka xna'an ley Israel un, ti ni ka jikajnu'un da nau ñuu ni kaku Cristo. 5Ti ni ka kachi chaa un: ―Ñuu Belén, ɨɨn ndañuu Judea, chi sia'an ni chaa profeta nuu tutu ja ni kachi da: 6Ti ro'o yɨvɨ ñuu Belén, ja kanchuku ra ñuu Judá, tu nda'u xaan kendo ra ja kuu nuu taka ga ñuu ka iyo nuu ñuyɨvɨ, chi ja'a kuu nuu kaña ɨɨn chaa kuña'nu, ja koto ñuu ri Israel. Kachi tutu. Sia'an ni ka kachi chaa un nuu rey Herodes. 7Yukan na ti ni kana xe'e Herodes chaa tu'va un, ti ni jikajnu'un ndaa da nasa ja ni kuu ja ni kenda luceru un, na ni ka jini da. 8Yukan na ti ni taji da chaa un kuankoyo da ñuu Belén, ti ni kachi da: ―Kuankoyo naa ra ti nduku jnu'un ndaa ra nanu kancha suchi lulu un. Nu ni ka nani'in ra nuu kancha i, ti chakoyo ra ti kasjnu'un ra nuu ri nava suni na ki'in tu ru'u, kin chiñu'un ri i ―ni kachi da. 9Sia'an ni xndaku rey un nuu chaa tu'va un, ti kuankoyo da. Ti luceru ja'a seña ja ni ka jini da ichi nuu kaña ndikandii un, yoxnuu tuku nuu da naa da undi ni jaa nuu kancha suchi lulu un sa ni jakuɨñɨ. 10Nu ni ka jini chaa tu'va un ja ni jakuɨñɨ luceru un, ti ni ka kusɨɨ xaan tonto ini da naa da. 11Nu ni ka kɨvɨ da ini ve'e un, ti ni ka jini da suchi lulu un kancha i, yɨjnɨ nana i María suchi. Ni ka jakunjitɨ da, ti ni ka nakua'a da ja yɨñu'un suchi lulu un. Yukan na ti ni ka jiña da kaja da, ti ni ka ja'a da oro, suxia kutu vixi jiin ɨnga nuu suxia (ja nani mirra), ni kuta'u i. 12Yukan na ti ni kasjnu'un ɨɨn ñujani nuu da naa da ja tukaa ga nandeokuñɨ da nuu kancha rey Herodes. Ti ni ka nandeokuñɨ da ɨnga ichi kuan nukoyo da ñuu da naa da. 13Nu ni ka ya'a chaa tu'va un kuankoyo da, ti ni ka'an tuku ɨɨn ángel Yandios jiin José nuu ñujani, ti ni kachi: ―Ki'in suchi lulu jña jiin nana i, ti kuankoyo ichi ñuu Egipto naa ra. Ti yukan kunchuku ra naa ra undi na kachi maa ri tuku, chi kuni nanduku rey Herodes suchi lulu jña ja ka'ni da i ―ni kachi ángel ya. 14Yukan na ti ni ki'in José suchi lulu un jiin nana i, ti ni ka kee da jakuaa un kuankoyo da ichi ñuu Egipto. 15Ti yukan ni ka'iin da undi ni ji'i rey Herodes. Yukan ni kundaa nava ni kachi Yandios ja ni kachi profeta na jana'an un: “Undi Egipto ni kana ri se'e ri.” 16Nu ni jini Herodes ja ni ka kuu ichi ini chaa tu'va un maa da. Ti ni kɨtɨ xaan tonto ini da, ti ni ta'u da jniñu ja na kuū taka suchi kuachi iin uu kuiya, jiin taka suchi yɨɨ kuachi ga ja kanchuku ñuu Belén, jiin taka ga ñuu ka'iin yajni un. Sia'an ni sa'a da, chi ja ni ni'in va'a da jnu'un nuu chaa tu'va un, chi ni ka kachi chaa un nasa ja ni kuu ja ni kaku Jesús. 17Yukan ni kundaa nava ni chaa profeta Jeremías nuu tutu ja ni kachi da: 18Ni ka nde'e xaan yɨvɨ ñuu Ramá, ti iyo xaan jnu'un kui'ya ini. Raquel kuu ña'an nde'e xaan ja'a se'e ña, ti tu kuni ndusɨɨ ini ña, chi ja ni ndɨ'ɨ i ni ka ji'i. Kachi tutu. 19Nu ni ji'i rey Herodes, ti ni ka'an tuku ɨɨn ángel Yandios jiin José nuu ɨɨn ñujani nuu kande da ñuu Egipto un, ti ni kachi: 20―Ki'in suchi lulu jña jiin nana i, ti nandeokuñɨ ñuu Israel, chi ja ni ji'i chaa kuni ka'ni maa i un ―ni kachi ángel Yandios un. 21Yukan na ti ni ki'in José suchi lulu un jiin nana i, ti kuano'on da ñuu Israel. 22Ko nu ni jini José ja Arquelao ni nukuɨñɨ da nuu tata da Herodes ti ta'u da jniñu nuu ñuu Judea, ti ni yu'u da ki'in da yukan, chi ja ni iyo ɨɨn ñujani nuu da, ti kua'an da ichi ñuu Galilea. 23Nu ni ka jakoyo da yukan, ti kuankoyo da ñuu Nazaret. Yukan ni kunchuku da. Ti ni kundaa taka jnu'un ni ka ka'an profeta ja Jesús konani ya, “chaa ñuu Nazaret.”

will be added

X\