Mateo 1:20

20Ni ndo'o ini da sia'an, ti ni kenda ɨɨn ángel ja junukuachi nuu Yandios. Ti ni ka'an ángel un jiin da nuu ñujani, ti ni kachi: ―José, ro'o ja kuu ra jna'an rey David na jana'an, koto yu'u ra ja ki'in ra María ja kuu ñasɨ'ɨ ra, chi se'e ñu'un chii ña un vaji nuu maa Espíritu Santo.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More