Mateo 1:17

17Ja yukan kuu ja undi uxi kuun yɨvɨ ni ka kuu ja ni keja'a undi Abraham ti ni jaa undi David, ti uxi kuun ga tuku ja ni keja'a jiin David, ti undi kuiya ni ka ja'an yɨvɨ Israel presu nuu yɨvɨ ñuu Babilonia. Ti uxi kuun ga tuku ja undi kuiya yukan, ti ni jaa kuiya ni kaku Cristo, ja ni taji Yandios ya, ndiso jniñu ña'nu.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1602 Languages.

Learn More