1 Corintios 13

1Yan ti yacuntic tulacal mac. Uchac ti t'an etel a t'an a jumpaay a ti'i a cristiano wa ca'ax le'ec a ti'i u yaj xa'num a Dios ti ca'an xan. C'u' betiqui, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel ti t'an jabixo'on u lo'peequil a campana wa jabixo'on u lo'peequil a fierrojo. 2Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti wadü' u t'an a Dioso. Uchac ac tz'abi to'on ti patalil ti'i ca' ti ch'aa' u tojil tulacal a mucult'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti ac ti weel tulacal yoc'ol a jajil t'ana. Uchac ac tz'abi to'on ti que'en ti wool tu pach Dios tu jajil asto ti patalo'on ti wadü' ti'i a witz ca' joc'oc wa'ye' y bel n cu jisi' u bajil. Ca'ax cuchi tz'abi to'on tulacal a patalil abe'e, wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beelo'on. 3Wa cuchi ca' ti siji' tulacal a boon a c'u' a yan to'on ti'ijoo' a otzil yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' tiwetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on. Ca'ax ti tz'aa' ti bajil ti quimsabül ich c'aac' yoc'lal a Cristojo, pero wa ma' yaj ti wu'yoo' ti wetcristianojili, ma'ax c'u' aj beel to'on. 4Pues te'i. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu siq'uil u yool etel. Bel u cu yaante. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu xüc-oolticoo' u bajil, ma'ax tu mas betic u winiquil, 5ma'ax tu betic u yanil. Ma'ax tu betic jabix ma' tze'eca'ani. Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' tu choct'antic u yet'oc ca' yanac jadi' a jabix u c'ati ala'aji, ma'ax tu boch liq'uil u tz'iiquil ti'i, ma'ax u beel u ca' c'ajes a c'as a tan u betabül ti'iji. 6Le'ec ti tan u yacuntic a maca, ma' qui' u yool etel a c'asi. Qui' u yool etel a jaja. 7Le'ec ti tan u yacuntic a maca, tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u c'ümic chen ti baalo'. Tan ilic u tz'ocsic tulacal a qui' tu bajiloo'o. Ma' tu tuc'ul u yool u paac'te ca' tojac u na'at u yet'oc. Tan ilic u muc'yajtic tulacal a boon a yaj a tan u tz'abül ti'iji. 8Pues te'i. Ma' yan u jobeeb u yacunbul a Dioso, ma'ax ti wetcristianojil. C'u' betiqui, jobol u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' u t'an a Dios a aalbi ti'iji. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u yadü' a t'an a jumpaay u wich a ma' u yeele. Jobol ilic u ca'a u meyaj a mac ti'i ca' u tzicbalte a jajil t'ana. 9Aleebe ma' chucul a c'u' ti weele. Ma'ax chucul ti tan ti wadic u t'an a Dios a ye'bi to'ono. 10C'u' betiqui, le'ec ca' c'ochoc u q'uinil ti chuculac tulacal abe'e, mani tun a q'uin ti ma' chuculaji a c'u' ti weele. 11Le'ec ti tz'uben to, walac in tzicbal jabix tz'ubu. Walac in tucul jabix tz'ubu. C'u' betic ti ch'ijeene, in p'ütaj a jabix a ti'i a tz'ubu. 12Baalo' ilic aleebe. Tan ti weeltica jajil t'an jabix cuchi tan ti cha'antic a jajil t'an abe' ichil a neen a c'üs bonol u wichi. Ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti wila' u chucul u jajil. Aleebe jadi' jun jatz ti weele. Le'ec ca' c'ochoc u q'uinili, bel ti ca'a ti weelte tulacal jabix ilic ti eeltzil biqui yanilo'on u men a Dioso. 13Ti baalo'o, yan ox p'eel a ma' yan q'uin u jobolo. Tan ti tan ti tz'ocsic a Dioso. Que'en ti que'en ti wool tu pach a Dios ti'i ca' ti c'ümü' a qui'il a walac u tz'eeque. Tan ti tan ti yacuntic tulacal mac. C'abeet tu yox p'eelil abe'e. C'u' betiqui, mas c'abeet tucaye' le'ec ti tan ti tan ti yacuntic tulacal mac.

will be added

X\