ቲቶም 3

1ዓሳ ቢያ ዎይሣ ዓሶና ቢታንታ ዓኣ ዓሶናም ሼሌዑሞና ዓይሢንታንዳጉዲ ሃሣ ኮሺ ማዾ ቢያ ማዻኒ ጊኢጌያ ማዓንዳጉዲ፥ 2ዖ ዑሢዳኣ ፑርታ ባኣዚ ጌስቱዋጉዲ ዔያቶም ላቲ ኬኤዜ፤ ዬያይዳፓ ዓሲና ዎላ ፑርቱዋያ፥ ኮሺ ዓሲ ሃሣ ጎኔ ዒናፓ ዓሲ ቢያም ሼሌዓያ ማዖንጎ፤ 3ኑኡኒ ሃያኮ ቤርታ ማሊሢባኣያ፥ ዔኤያ፥ ዓይሢንቲ ዒጻያ፥ ዻቢንቲ ጌሺንታያ፥ ዱማ ዱማ ፑርቶ ኑ ማሊፆ ሱኡኮ ኩንሣያ፥ ጌኔ ማዾ ማዻያ ሃሣ ቂኢራያ፥ ዑራዻያና ዎሊ ሴካና ሃንጋና ዒፃያ ማዒ ኑ ናንጋያኬ። 4ጋዓንቴ ኑና ዻቂሻ ፆዛሢኮ ኮሹሞና ናሹሞና ፔጋዼ ዎዶና፥ 5ኑ ማዼ ፂሉሞ ማዾናቱዋንቴ ፔኤኮ ማኣሪፆና ኑና ዒ ዻቂሼኔ፤ ኑና ዒ ዻቂሼሢያ፡- ላሚ ሾይንቲሢ ማዔ ማስቲሢና ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ጴዼ ላኣሚንቲናኬ። 6ፆሲ ኑና ዻቂሻ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፔኤኮ ዓያኖ ሚርጌና ኑም ኬይሴኔ። 7ዬያ ዒ ማዼሢ፡- ዒዛኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ኑ ፂሊ፥ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማሂ ኑ ካፓ ናንጊና ናንጎዋ ኑ ዴንቃንዳጉዲኬ። 8ሃይ ታ ኔም ኬኤዜ ባካ ቢያ ጎኔ ባኣዚኬ። ፆሲ ጉሙርቃ ዓሳ ቢያ ኮሺ ማዾ ዶዲ ማዻንዳጉዲ፥ ሓያ ታ ኔም ኬኤዜ ባኮ ቢያ ዶዲሺ ዔያቶም ኔ ኬኤዛንዳጉዲ ታ ኮዓኔ፤ ዬይ ባካ ኮሺ ማዔያ ሃሣ ዓሲም ኮይሳ ባኣዚኬ። 9ጋዓንቴ ፓሡዋ ማርሞይዳፓ፥ ዓሲኮ ዜርሢ ፓይዲ ሺሪፆይዳፓ ሃሣ ዓሲና ዣሊሢና ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ዛሎ ዔቃ ጎሪንቲዳፓ ሃኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬይ ባካ ፓሣ ባኣዚ ባኣያና ጉሪ ማዔ ባኣዚታሢሮኬ። 10ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሶ ዎሊፓ ዱማሳ ዓሲ ፔቴና ዞሬ፤ ዬካፓ ሃሣ ላሚ ላቲ ዒዛም ኬኤዜ፤ ያፓ ዑሣ ዓኣዼቴ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዒፖ። 11ዬያ ጉዴ ዓሲ ዣኣሌ ዓሲኬ፤ ዒ ጎሜ ማዻሢሮ ፔ ዑጻ ሜቶ ዔኪ ዬዓያ ማዔሢ ዔሬ። 12ዓርፂማሴ ሃንጎ ቲኪቆሴ ኔ ኮይላ ታ ዳካዛ ኔኤኒ ታ ዓኣ ቤዞ፥ ኒቆጲሊዮኔ ዑኬና ሙኬ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ታ ባርጎ ዒዞ ቤዞይዳ ዴዒ ዓኣሣኒ ማሌሢሮኬ። 13ዎጎ ዔራ ዓሢ፥ ዜማሴና ዓጲሎሴናም ኮይሳ ባኮ ቢያ ዒንጊ ጎይፆ ዔያታ ዓኣዻንዳጉዲ ማሄ። 14ኑ ዓሶ ማዔ ዓሳ ማኣዳ ባኣዚ ባኣያ ማዒ ዓቱዋጉዲና ፔኤኮ ናንጎ ዔያታ ፔኤሮ ዳንዳዓንዳጉዲ ኮሺ ማዾ ማዺሢ ዔሮንጎ። 15ታኣና ዎላ ዓኣ ዓሳ ቢያ “ኮሺዳ?” ኔና ጋዓኔ፤ ፆሲ ጉሙርቃ ዓሶ ዛሎና ኑና ናሽካ ዓሶም ቢያ “ዒንሢ ኮሺዳ?” ጌዔኔ፥ ጌዔ። ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢና ቢያ ማዖንጎ።


Copyright
Learn More

will be added

X\