ቲቶም 1

1ፆሲም ማዻያ ሃሣ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዾም ዳኪንቴያ ማዔ፥ ፆሲኮ ዶኦሪንቴዞንሢ ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎ ኬኤዚ ማኣዳኒና ፆሲ ካኣዦኮ ጎኑሞ ዔርዛኒ ዶኦሪንቴ ጳውሎሴይዳፓ፡- 2ዔያቶኮ ናንጊና ናንጊኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓኣያ ማዓንዳኔ፤ ፆሲ ሚርጌ ዎዴኮ ቤርታ ዒንጋኒ ጫኣቄ ናንጊና ናንጎ ዔያታ ዴንቃንዳኔ። ፆሲ ፔቴታዎ ሉኡቁዋሴ። 3ዬና ዎዳ ሄላዛ ፆሲ ዬያ ፔ ቃኣሎና ፔጋሲ ዻዌኔ፤ ዬይ ቃኣላ ታ ማዻንዳጉዲ ታኣም ዒንጊንቴሢሮ ኑና ዻቂሻ ፆዛሢ ዓይሢፆ ጎይጾ ታ ኬኤዛኔ። 4ኑኡኒ ቢያሢ ጉሙርቃ፥ ፆሲ ጉሙርቂፆ ዛሎና ታኣኮ ጎኔ ናዓሢ ማዔ፥ ቲቶም፤ ፆሲ፥ ዓዳሢና ኑና ዻቂሻ ዬሱስ ኪሪስቶሴናይዳፓ ማዔ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዎዛና ኔም ማዖንጎ። 5ታ ኔና ቄርፄሴይዳ ሃሼሢ ዒኢካ ፓጬ ባኮ ኩንሣንዳጉዲና ኔ ማዻንዳጉዲ ታ ኔም ዓይሤ ጎይፆና ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪሞ ካታሞይዳ ካታሞይዳ ኔ ዶኦራንዳጉዲ ጌዒኬ። 6ሺኢጲፆ ማኣሮ ጪማ፦ ዾንኪንቱዋያና ፔቴ ላኣሊ ዔኬያ፥ ዓይሢንቱዋያ ማዒሢና ማቾ ማዒባኣያና ላሂሢና ፔ ሱንፆ ፑርቲሱዋያ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ናኣታ ዒዛኮ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 7ሺኢጲፆ ማኣሮ ዎይሣ ዓሳ፡- ፆሲ ማዾ ማዻንዳጉዲ ጉሙርቂ ዒንጎና ዓሲ ማዔሢሮ ዾንኪንቱዋ ዓሲ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ጌይፃ፡- ሄርሺንቱዋያ፥ ዑኬና ዻጋዹዋያ፥ ዑሽኪ ማሢንቱዋያ፥ ዓሲና ዣሉዋያ፥ ዔርቱዋ ጎይሢና ፔና ማኣዳንዳ ባኣዚ ዔካኒ ኮውዋያ፤ ጌይጻ፦ ሚኢሼሮ ጎጋይቁዋያ ማዓኒ ኮይሳኔ። 8ዬያይዳፓ ሾኦቺ ዔካያ፥ ኮሺ ማዔ ባኣዚ ናሽካያ፥ ፔና ዔሪ ዎይሣያ፥ ፒዜ ዓሲ፥ ዒናና ዓኣ ዓሲ ሃሣ ኮይሳ ጎይሢ ናንጋያ ማዖንጎ። 9ዒ ዔሬ ጎይፆ ጉዴያና ጉሙርቂንታያ ማዔ ኪኢቶ ኮሺ ዓርቃያ ማዓኒ ኮይሳኔ፤ ዬያይዲፆና ሜሌ ዓሶ ዞራኒና ዬያ ዒፂ ማካ ዓሶዋ ጎራኒ ዒ ዳንዳዓኔ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይሁዶ ፃጳፓ ማዔያ፥ ዓይሢንቱዋያ፤ ሃሣ ጉሪ ጌስቲ ጌስቲ ሺራ ጌሻ ሚርጌ ዓሲ ዓኣሢሮኬ። 11ዬያ ዓሶ ዚቲዳኒ ኮይሳኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፒዜ ማዒባኣ ጎይሢና ሚኢሼሮ ጎጋይቂ ጎጋይቂ ዔርዛኒ ኮይሱዋ ባኣዚ ዔርዚ ዔርዚ ፔቴ ማኣሮ ዓሶ ቢያ ፑርቲሳኔ። 12ዔያቶኮ ዦይስኬይ ዔያቶ ዛሎ ኬኤዛዖ፡- “ቄርፄሴ ዓሳ ቢያ ዎዴ ሉኡቃያ፥ ፑርታ ቦዖ ማዔያ ሃሣ ቤልፃዻያና ሙኡዚ ዓሲኬ” ጌዔኔ። 13ዬያ ዓሢኮ ማርካታ ጎኔኬ፤ ዬያሮ ፒዜ ዔያታ ፆሲ ጉሙርቃያ ማዓንዳጉዲ፥ 14ዓይሁዶ ዓሶኮ ኬኤዚ ሺሮ ሓይሶ ዔያታ ዔኩዋጉዲና ጎኑሞ ዒፃ ዓሶ ዞሮ ዔያታ ዋይዙዋጉዲ ኮሺ ዔያቶ ጎሬ። 15ዒኖ ጌኤዦ ዓሶም ቢያ ባኣዚ ጌኤሺኬ፤ ዒኖ ፑርቶ ዓሶና ፆሲ ጉሙርቁዋያ ዓሶም ጋዓንቴ ጌኤሺ ማዔ ባኣዚ ባኣሴ፤ ጉቤ ዔያቶኮ ዒኖና ማሊፆና ፑርቴያኬ። 16ዔያታ፦ “ኑኡኒ ፆሲ ዔራኔ” ጋዓኔ፤ ዔያታ ማዻ ማዾና ጋዓንቴ፦ “ፆሲ ኑ ዔሩዋሴ” ጋዓ ዓሲ ማዓኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያታ ዒሣ ዓሲ፥ ዓይሢንቱዋ ዓሲ፤ ሃሣ ፔቴታዖ ኮሺ ማዾ ማዻኒ ዳንዳዑዋያ ማዔሢሮኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\