ሮሜ ዓጮ ዓሶም 9

1ታኣኒ ኪሪስቶሴ ዓሲታሢሮ ጎኔ ኬኤዛፓዓቴም ሉኡቁዋሴ፤ ዓያና ጌኤሺ ዔኪ ዓኣዻ፥ ታኣኮ ጋሮ ዒና ታ ሉኡቁዋኣሢ ታኣም ማርካዻኔ። 2ዼኤፒ ዖዪሢና ጋፑዋ ማሊሢና ታኣኮ ዒና ዓኣኔ፤ 3ታኣኮ ዓሽኮ ዒጊኖ ማዔ፥ ታ ጻጶ ዛሎሮ ኪሪስቶሴይዳፓ ዱማዼም ፆሲ ጋዳማ ታና ሄላቶ ቃራታዖኬ። 4ዒስራዔሌ ዓሳ ፆሲኮ ዶኦሪንቴ ዴሬኬ፤ ፆሲያ ዔያቶ ፔ ናይ ማሄኔ፤ ፔ ቦንቾዋ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ጫኣቁሞዋ ዔያቶና ዒ ጫኣቄኔ፤ ዎጌያ ዔያቶም ዒንጌኔ፤ ጎኔ ካኣሺያ ዔያቶም ዻዌኔ፤ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ቃኣላኣ ዔያቶም ዒንጌኔ። 5ዔያታ ሾይንቶና ዓዶንሢ ጻጳፓ ሙኬያኬ፤ ኪሪስቶሴያ ዓሲ ማዒ ሾይንቴሢ ዔያቶይዳፓኬ፤ ዒዚ ጋዓንቴ ቢያሢዳፓ ዑሣ ማዔያኬ፤ ሃሣ ዓንጂንቴ ፆሲኬ፤ ዓኣሜን። 6ያዺ ማዔቴያ ፆሲ ቃኣላ ሓሺንቴኔ ጌይሢቱዋሴ፤ ሓሣ ዒስራዔሌ ዜርጻ ጉቤ ጎኔ ዒስራዔሌ ዓሲኬ ጌይሢቱዋሴ። 7ዬያጉዲ ሃሣ ዓብራሃሜ ዜርጻ ቢያ ፆሲ ናይኬ ጌይሢቱዋሴ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ዓብራሃሜም፦ “ዜርፃ ኔኤኮ ዔኤሊንታንዳሢ ዪሳቄ ዛሎናኬ” ጌዔሢሮኬ። 8ዬያሮ ዓብራሃሜይዳፓ ሾይንቲ ሌሊ ሾይንቴ ዓሳ ፆሲ ናይቱዋሴ፤ ጋዓንቴ ዓብራሃሜ ዜርጾ ማዒ ፓይዲንቴዞንሢ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጊንቴ ናኣቶኬ። 9ዬይ ፆሲ ዒንጌ ዎዛ፦ “ሙካ ሌዓ ሃይማ ዎዶ ታ ሙካንዳኔ፤ ሳራ ዒማና ዓቲንቄ ናይ ሾዓንዳኔ” ጋዓያኬ። 10ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኑ ፃጶ ማኣሮኮ ዓዶ ማዔ፥ ዪሳቄም ዒርቢቃ ሜንቴ ናይ ጎጳዼ ዎዶና፥ 11- 12ፆሲኮ ዶኦሪጻ፦ ማዾ ዛጊቱዋንቴ ዶኦራኒ ኮዔሢ ዶኦራኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ዔርዛኒ ላምዖ ናኣታ ሾይንቲ ፑርታኣ ማዖም ኮሺ ባኣዚ ማዻንዳሢኮ ቤርታ ፆሲ ዒርቢቃም፦ “ቶይዲ ጌኤዚም ማዻያ ማዓንዳኔ” ጌዔኔ። 13ዬይያ፡- “ያይቆቤ ታ ናሽኬኔ፤ ዔሳዎ ጋዓንቴ ታ ዒፄኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ። 14ዓካሪ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ? “ፆሲ ዓሲ ዱማሳኔ” ኑ ጋዓኒ ዳንዳዓ? “ፆሲ ዓሲ ዱማሳኔ” ፔቴታዖ ኑ ጋዓኒ ዳንዳዑዋሴ! 15ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎዳ ሙሴም፦ “ታ ማኣራኒ ኮዓሢ ማኣራንዳኔ፤ ሚጪንታኒ ኮዓሢማኣ ታ ሚጪንታንዳኔ” ጌዔኔ። 16ዬያሮ ፆሲ ዓሲ ዶኦራሢ ዓሲ ማሊሢና ዓሲ ማዾና ዛጊቱዋንቴ ዒዛኮ ማኣሪፆናኬ። 17ያዺታሢሮ ጊብፄ ካኣቲም፦ “ታ ዎልቆ ኔ ዛሎና ታ ዻዋኒና ሱንፃኣ ታኣኮ ዓጮ ቢያይዳ ዔርቴያ ማዓንዳጉዲ ታ ኔና ካኣታሴኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 18ዬያሮ ፆሲ ኮዔሢ ማኣራኔ፤ ዒና ባይቃንዳጉዲ ዒ ኮዔሢኮ ዒኖ ማሉዋጉዲ ዶዲሻኔ፤ 19ዓካሪ፡- “ፆሲ ማሊሢ ማካኒ ዳንዳዒንቱዋያ ማዔቴ ፆሲ ዓሶ ዓይጎሮ ‘ፑርታ ማዼኔ’ ጌይ ጎራይ” ጋዓይ ናንዳኔ። 20ሓይ ዓሢ ኔ! ፆሲና ዎላ ማርማኒ ዓይጎ ዎልቄ ኔኤኮ ዓኣይ? ማዢንቴሢ ማዤሢ ኮራ፦ “ኔ ታና ዓይጎሮ ሃያይዲ ማዤይ?” ጋዓኒ ዳንዳዓ? 21ዖቲ ማዣሢ ዢኢጬ ዓጪዳፓ ዔኪ ፔቴ ባኬሎ ቦንቺንታያ ማሂ፤ ባጎዞ ቦንቺንቱዋያ ማሂ ማዣኒ ዳንዳዑዋዓዳ? 22ፆሲ ዻጎ ጎሪንቶ ፔኤኮ ዻዋኒና ዎልቆ ፔኤኮ ዔርዛኒ ኮዒ ባይሲንቶም ጊኢጊንቴዞንሢ ሚርጌና ጊቢ ዳንዳዓያ ማዔቴሽ! 23ዬያ ዒዚ ማዼሢ ቤርታዺ ቦንቾም ዒ ጊኢጊሼ፥ ዒ ማኣሬ ዓሶም ዒዛኮ ቦንቾ ዼኤፑሞ ዻዋኒኬ። 24ዒ ማኣሬ ዓሶ ዓይሁዳፓ ሌሊቱዋንቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓኣ ኑና ዔኤሌኔ። 25ዬይያ፦ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ሆሴዔ ዛሎና “ታ ዴሬ ማዒባኣ ዓሶ ‘ታ ዴሬ!’ ጌይ ታ ዔኤላንዳኔ፤ ታ ናሽኩዋ ዴሮ ‘ታኣኒ ናሽካዞንሢ!’ ጌዒ ታ ዔኤላንዳኔ፤ 26ዔያታ ‘ዒንሢ ታኣኮ ዴሬቱዋሴ’ ጌይንቴ ቤዞይዳ ‘ናንጊና ባይቁዋ ፆዛሢ ናኣቶ’ ጌይንታንዳኔ” ጌይንቴሢጉዴያኬ። 27ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ዒስራዔሌ ዓሶ ዛሎ ዑኡዞ ዼጊዲ፦ “ዒስራዔሌ ናኣቶኮ ፓይዳ ባዞ ማኣሻሎጉዲ ሚርጌቴያ ዔያቶይዳፓ ዻቃንዳዞንሢ ዻካ ሌሊኬ። 28ዬይያ ፆሲ ናጉዋዖ ሩኡሪና ዓጮይዳ ዎጋንዳሢሮኬ” ጌዔኔ። 29ዬያ ጉዲ ሃሣ ዒሲያሴ ኬኤዛዖ፦ “ዎልቆ ፆዛሢ ዜርፆ ኑኡኮ ዓይሲባኣያታቴ ሶዶሜና ጋሞራና ካታማ ባይቄሢጉዲ ኑኡኒ ሄኤዶ ባይቄያ ናንዳንቴኬ” ጌይ ቤርታዺ ኬኤዜኔ። 30ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ጴዻ ፂሉሞ ላቢ ኮዒባኣ፥ ዓይሁዴቱዋ ዓሳ ዴንቄኔ፤ 31ጋዓንቴ ዎጌይዳፓ ጴዻ ፂሉሞ ኮዔ፥ ዒስራዔሌ ዓሳ ዎጎ ኩንሣኒ ዳንዳዒባኣሢሮ ፂሉሞ ዴንቃኒ ዳንዳዒባኣሴ። 32“ዓይጎሮ ፂሉሞ ዴንቂባኣይ?” ጌዔቴ ዔያታ ፂሉሞ ዴንቃኒ ኮዔሢ ፆሲ ጉሙርቂሢናቱዋንቴ ማዾና ማዔሢሮ ዹቃ ሹጫሢዳ ዔያታ ዹቂንቴኔ፤ 33ዬይያ፦ “ሓይሾ፤ ዓሲ ዹቃ ሹቺ ፂዮኔይዳ ታ ጌሤኔ፤ ዬይ ሹጫሢ፡ ዓሲ ዹቂ፥ ዓጋ ላሌኬ። ዒዛ ጉሙርቃሢ ጋዓንቴ ቦርሲንታዓኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\