ሮሜ ዓጮ ዓሶም 8

1ዓካሪ ሃሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ፔቱሞ ዓኣዞንሢ ናንጊና ፑርታ ዎጌና ዎጊሳ ባኣዚ ባኣሴ። 2ዓይጎሮ ጌዔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ናንጊ ዒንጋ ዓያና ጌኤሺ ዎጌ፡- ጎሜና ሓይቢ ዎጌናኮ ዓይላቶይዳፓ ታና ኬሴኔ። 3ዓሲኮ ላቤ ማሊፆይዳፓ ዔቄያና ዎጋ ኑና ፂሊሳኒ ዳንዳዒባኣታንቴ ፆሲ ማዼኔ፤ ፆሲ ፔ ናዖ ኑና ጎሞ ዓሶ ማሊሲ ኑ ጎሞ ዛሎ ዳኪ ኑኡኮ ጎሞ ማሊፆ ናንጊና ዎጊ ባይዜኔ። 4ዬያ ዒ ማዼሢ ዓሲ ማሊሢናቱዋንቴ ዓያና ማሊሢና ሃንታ ዓሶ፥ ኑጊዳ ፒዜ ማዔ ዎጎ ዓይሢፃ ማዺንቲ ኩማንዳጉዲኬ። 5ዓሲ ማሊሢና ናንጋዞንሢ፦ ዓሲ ባኣዚ፤ ዓያና ማሊሢና ናንጋዞንሢ ጋዓንቴ ዓያና ባኣዚ ማላኔ። 6ዓሲ ባኣዚ ማሊሢ ሓይቢ ዔኪ ሙካኔ፤ ዓያና ባኣዚ ማሊሢ ጋዓንቴ ሼምፖና ኮሹሞና ዒንጋኔ። 7ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ባኣዚ ዛላ ማላ ዓሲ ፆሲ ዎጌም ዓይሢንቱዋያ ሓሣ ዓይሢንታኒያ ዳንዳዑዋያ፥ ፆሲኮ ሞርኬ ማዓኔ። 8ዓሲ ማሊሢ ማሊ ሃንታዞንሢ ፆሲ ዎዛሳኒ ዳንዳዑዋሴ። 9ዒንሢ ጋዓንቴ ፆሲኮ ዓያና ዒንሢዳ ዓኣቶ ዓያናና ማዓንዳፓ ዓቴም ዓሲ ማሊሢና ዒንሢ ናንጋዓኬ፤ ኪሪስቶሴ ዓያና ባኣ ዓሲ ኪሪስቶሴ ዓሲቱዋሴ። 10ኪሪስቶሴ ዒንሢ ጋራ ማዔቴ፥ ዎዚ ዒንሢኮ ዑፃ ጎሜ ዛላና ሓይቃያ ማዔቴያ ፆሲ ዒንሢ ፂሊሴሢሮ ዓያና ዒንሢኮ ናንጊና ናንጋያኬ፤ 11ዬሱሴ ሓይባፓ ዔቂሴ፥ ፆሲ ዓያና ዒንሢዳ ዓኣቶ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቂሴ፥ ፆዛሢ ዒንሢዳ ናንጋ ዓያኖ ዛሎና ዒንሢኮ ሓይቃ ዑፆም ሼምፖ ዒንጋንዳኔ። 12ዬያሮ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኑኡኒ ናንጋኒ ኮይሳ ጎይሢ ዓኣኔ፤ ዬና ኮይሳ ጎይፄላ ዓሲ ማሊሢና ኑ ናንጋንዳጉዲቱዋሴ። 13ዓሲ ማሊሢ ማሊ ዒንሢ ናንጋያታቴ ሓይቃንዳኔ፤ ዓያና ጌኤሺ ዎልቄና ዓሲ ማሊሢ ማዾ ዒንሢ ባሼቴ ጋዓቴ ሼምፖና ዒንሢ ናንጋንዳኔ። 14ፆሲ ዓያና ዓይሣ ጎይጾ ዓኣዻዞንሢ ቢያ ፆሲ ናይኬ። 15ዬያሮ “ዓዴ” ጌይ ዒንሢ ዔኤላንዳ ፆሲ ናይ ማሃ ዓያና ዒንሢ ዔኬኔ፤ ጊንሣ ዒጊቹሞና ናንጋኒ ካራሙሞ ዓያና ዒንሢ ዔኪባኣሴ። 16ፆሲ ዓያና ኑ ዓያኖና ዎላ ማዒ ፆሲ ናይ ኑኡኮ ማዒጾ ኑም ማርካዻኔ። 17ዓካሪ ኑኡኒ ፆሲ ናይ ማዔያታቴ ኪሪስቶሴና ዎላ ዬያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቢያ ኑ ዴንቃንዳኔ፤ ሓሢ ኑ ኪሪስቶሴ ሜታዼ ሜቶ ዔካያ ማዔቴ ሃጊ ዒዛና ዎላ ኑ ቦንቺንታንዳኔ። 18ኑኡኮ ሓሣኣ ዎዶ ሜታሢ፡ ሃጊ ኑም ጴዻንዳ ቦንቾና ዎላ ቤቂሦዛ ኮሺ ዻካኬ ታ ጋዓኔ። 19ማዢንታ ቢያ ፆሲኮ ናኣታ ፔጋዺ ጴዻንዳሢ ዼኤፒ ማሊሢ ጌሢ ካፓኔ። 20ማዢንታ ቢያ ዔኤቢ ፓሡዋ ባኣዚ ማዓንዳጉዲ ናንጊና ዔያቶይዳ ዎጊንቴኔ፤ ዬይያ፦ ማዢንታ ፔ ማሊሢናቱዋንቴ ፆሲ ማሊሢና ማዔኔ፤ ማዔቴያ ዬይ ሓጊ ማዓንዳ ዎዛ ዔያቶም ዓኣኔ፤ 21ዬይ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ማዢንታ ፔ ቶኦኪና ባይሲንታ ካራሙሞይዳፓ ኬስኪ፥ ፆሲ ናኣቶና ዎላ ካራሙሞ ባኣያ ቦንቾ ናንጊ ናንጋንዳጉዲኬ። 22ማዢንታ ቢያ ሓኖ ሄላንዳኣና ሾይቺ ዎዴና ሜታሳ ሜቶ ጉዴያና ሜታዺሢዳ ዓኣሢ ኑ ዔራኔ። 23ጋዓንቴ ሜታዺፆይዳ ዓኣሢ ማዢንቶ ሌሊቱዋንቴ ቤርታዺ ዓያኖ ጌኤዣ ዒንጊንቴም ዔኬ ዓሳ፥ ኑኡኒያ ፆሲ ናይ ማዔሢ ዒዚ ፔጋሳንዳ ኬሎ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛና ካፒ ካፒ ኑኡኮ ጋሮ ማሊፆና ኑ ሜታዺሢዳ ዓኣኔ፤ ዬካፓ ኑኡኮ ዓይሌ ማዒፃ ዓታንዳኔ። 24ዓይጎሮ ጌዔቴ ኑኡኒ ዻቄሢ ዬያ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞናኬ። ጋዓንቴ ዬይ ዎዛ ኑ ማሄ ባካ ጴዻ ባኣዚ ማዔቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዎዛ ማዒፃ ዓቴኔ ጌይሢኬ፤ ጴዻ ባኣዚ ዖኦኒ “ሃጊ ማዓንዳ ዎዛኬ” ጋዓንዳይ? 25ጴዹዋ ባኣዚ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑ ማሃያ ማዔቶ ጊቢ ዳንዳዓሢና ኑ ካፓንዳኔ። 26ሓሣ ዎያይዲ ሺኢቃኒ ኑም ኮይሳቴያ ኑ ዔሩዋኣሢሮ ዓያና ጌኤሺ ኑ ላቤ ዎዶና ኑና ማኣዳኔ፤ ጊንሣ ሓሣ ሓያኬ ጌይ ኬኤዚንቱዋ ጎይሢና ሜታዺ ማሊ ኑ ሺኢጲፆ ፆሲም ሺኢሻኔ። 27ዓሲኮ ዒና ዴንቃ ፆሲ፥ ዓያኖ ጌኤዦኮ ማሊጻ ዓይጎ ማዔቴያ ዔራኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓያኖ ጌኤዣ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ፆሲም ሺኢሻሢ ፆሲ ማሊፆጉዴያታሢሮኬ። 28ፆሲ ዒዛ ናሽካዞንሢና ዒዛኮ ማሊፆጉዴያ ዔኤሊንቴ ዓሶም ፆሲ ቢያ ባኣዚ ኮይሳያ ማሂ ማዻሢ ኑ ዔራኔ። 29ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ናዓሢ ሚርጌ ጌርሲንሢኮ ባኣካ ቶይዲ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ቤርታዺ ዶኦሬዞንሢ ዒዛኮ ናዓሢ ማላንዳጉዲ ጌዔሢሮኬ። 30ቤርታዺ ዒዚ ማሌዞንሢ ዔኤሌኔ፤ ዔኤሌዞንሢ ሃሣ ፂሎ ማሂ ዛጌኔ፤ ፂሎ ማሂ ዒ ዛጌዞንሢ ቦንቺሴኔ። 31ዓካሪ ሃያ ባኮ ዛሎ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ፆሲ ኑኡና ዎላ ማዔቴ ዖ ኑና ዒጺ ማካኒ ዳንዳዓይ? 32ፔኤኮ ፔ��� ናዓሢ ሚጪንቱዋዖ ኑ ዛሎሮ ዓኣሢ ዒንጌ ፆዛሢ ቢያ ባኣዚ ኑም ዒንጋንዳሢ ዔርቴያኬ። 33ፆሲ ዶኦሬዞንሢ ዖኦኒያ “ዻቤያኬ” ጋዓኒ ዳንዳዓይ? ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ዒዛኬ። 34ዬያሮ ዔያቶይዳ “ዔያታ ዻቤያኬ” ጌይ ዎጋንዳሢ ዖናዳይ? ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዔያቶይዳ ዎጋንዳ? ዒዚ ዔያቶይዳ ዎጊንዱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ኑ ጋይቴ ሓይቂ፥ ሓይቢፓ ዔቂ ፆሲኮ ሚዛቆ ዛላ ዴዒ ኑ ሺኢጲፆ ፆሲም ሺኢሻሢሮኬ። 35ዓካሪ ኪሪስቶሴ ናሹሞይዳፓ ዓይጌ ኑና ዱማሳንዳይ? ሜቶታቴያ፥ ኮሺ ዑሣ ዓኣዼ ሜቶታቴያ፥ ዒፂ ዳውሲሢታቴያ፥ ናይዚታቴያ፥ ካሉሞታቴያ፥ ዎዻንዳ ባኣዚታቴያ፥ ጬንቻ ዓፓሮና ዎዾያታቴያ ኑና ዱማሲንዱዋሴ። 36ዬይያ፦ “ኔ ጋይቴ ጌዒ ቢያ ኬሊና ሓይቢና ኑ ዖልታኔ፤ ሹኪንታ ማራይጉዲ ኑ ማዔኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 37ዓካሪ ኑና ናሽኬ፥ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዬንሢ ባኮንሢ ቢያ ባሺፆና ዎልቆሮንሢዳፓ ቢያ ኑ ባሻንዳኔ። 38ዬያሮ ሓይቢ ማዔቴያ ናንጊ፥ ፆሲ ኪኢታንቾ ማዔቴያ ፑርታ ዓያና፥ ሓሢ ዓኣ ባኣዚታቴያ ሓጊ ሙካንዳያ፥ ዓይጎ ዎልቄ ማዔቴያ፥ 39ዼጉሞ ማዔቴ ሂርኩሞ፥ ዓይጎ ማዢንቲ ማዖም ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ኑም ጴዼ ፆሲ ናሹሞይዳፓ ኑና ዱማሳኒ ዳንዳዓ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሢ ጎኔና ኑ ዔራኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\