ሮሜ ዓጮ ዓሶም 7

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ቢያሢ ዒንሢ ዎጌ ዔራያታሢሮ ዎጌ ዓሲዳ ቢታንቶ ዴንቃሢ ዓሲ ሼምፖና ዓኣ ዎዶማና ሌሊታሢ ዒንሢ ዔራኔ። 2ኮኦኪንሢና፦ ፔቴ ሎዔ ላኣሊ ዓኒና ዎላ ሼምፔና ናንጋ ዎዶና ዒዛና ዎላ ዎጌና ቱቴያኬ፤ ዓኒ ዒዞኮ ሃይቄቶ ጋዓንቴ ዒዛ ቱቴ ዎጎይዳፓ ኬስኬያ ማዓኔ። 3ዬያሮ ዓኒ ዒዞኮ ሼምፔና ዓኣንቴ ሜሌ ዓቲንቄም ዒዛ ሎዔቴ ዓኒ ማዒባኣያና ላሄኔ ጌይንታኔ፤ ዓኒ ሃይቄቶ ጋዓንቴ ዒዛና ዎላ ዒዛ ቱቴ ዎጎይዳፓ ኬስኬያኬ፤ ሜሌ ዓሲም ዒዛ ሎዔቴ ዓኒ ማዒባኣያና ላሄኔ ጌይንታዓኬ። 4ዒሾንሢዮቴ! ዒንሢ ባካ ዬያጉዴያኬ፤ ዒንሢ ኪሪስቶሴ ዑጾኮ ዱማ ዱማ ቤዞ ማዔሢሮ ሓይቢና ዱማዾሢጉዲ ሙሴ ዎጋፓ ዒንሢ ዱማዼኔ። ዬያሮ ፆሲ ማዾም ዓኣፒ ኑ ዓኣፓንዳጉዲ ሃይቦይዳፓ ዔቄ፥ ኪሪስቶሴሮ ዒንሢ ማዔኔ። 5ዎይቲ ጌዔቴ ጎሞ ማሊፆና ኑ ናንጋ ዎዶና ዎጎ ዛሎና ማዺንታ ፑርቶ ማሊጻ ሓይቢ ዓኣፒ ኑ ዓኣፓንዳጉዲ ኑኡኮ ዱማ ዱማ ዑጾይዳ ማዻኔ። 6ሓሢ ጋዓንቴ ቤርታ ቱኪ ኑና ዓኣ ዎጎይዳፓ ሓይቢና ዱማዺሢጉዲ ኑ ዱማዼያ ማዔሢሮ ዎጎ ቱዛፓ ኑ ኬስኬኔ። ዬያሮ ሃካፓ ሴካ ኑኡኒ ማዻሢ ዓኪ ማዔ ዓያኖ ዓይሢጾጉዲኬ፤ ሚና ቤርታ ፃኣፒንቴ ጪንቄ ዎጋ ዓይሣሢ ጎይፆቱዋሴ። 7ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ዎጌ ፔ ቶኦኪና ጎሜኬ ጌይሢዳ? ፔቴታዖ ያዺቱዋሴ! ጋዓንቴ ጎሜ ዓይጎ ማዔቴያ ታ ዔራንዳጉዲ ማሄሢ ዎጌኬ። ዎይቲ ጌዔቴ ዎጋ፡- “ዓሲሮ ዛጊ ሱኡካዺፖ” ጌዒባኣያታቴ፥ “ሱኡካዺሢ” ዓይጎታቴያ ታ ዔሪንዱዋያታንቴኬ። 8ጎሜ፤ ሱኡኬ ቢያ ታ ሱኡካዻንዳጉዲ ማሄሢ ዎጌይዳፓ ሙኬ ዓይሢጾ ዛሎናኬ፤ ዎጌባኣቶ ጋዓንቴ ጎሜ ሓይቄ ባኣዚኬ። 9ዎጌ ታ ናንጎይዳ ሓጊ ቢታንቶ ዴንቂባኣንቴ ዎጎኮ ዓይሢጾ ታ ዔራዛ ጎሜ ሼምፖ ዴንቄኔ፤ 10ታኣኒ ሓይቄኔ፤ ናንጊና ናንጊ ዒንጋንዳጉዲ ዒንጊንቴ ዎጎኮ ዓይሢጻ ታኣም ሓይቢ ዔኪ ሙኬኔ። 11ዎይቲ ጌዔቴ ዎጌኮ ዓይሢጾ ዛሎና ጎሜ ካራ ዴንቂ ታና ጌሺ ዓይሥሢና ዎዼኔ። 12ዬያሮ ዎጌ ፆሲም ዱማዼያኬ፤ ዓይሥሢያ ዱማዼያ፥ ጌኤሺ ሓሣ ኮሺኬ። 13ሂዳዖ ዬይ ኮዦ ባካ ታኣም ሃይቢ ዔኪ ሙኬኔ ጌይሢዳ? ያዺቱዋሴ! ሓይቢ ታኣም ዔኪ ሙኬ ባካ ጎሜኬ። ጎሜ ዓይጎታቴያ ዔርታንዳጉዲ ኮሺ ማዔ ባኬሎ ካራ ማሂ ዬይ ሃይቢ ታኣም ዔኪ ሙኬኔ። ዬያሮ ጎሞኮ ፑርቱማ ዔርታሢ ዎጌኮ ዓይሢጾ ዛሎናኬ። 14ዓካሪ ዎጌ ዓያና ባኣዚ ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ታኣኒ ጋዓንቴ ጎሜኮ ካራሚ ማዓኒ ሻንቺንቴያ፥ ጎሜ ማሊሢ ታና ዎይሣያኬ። 15ታኣኒ ማዻ ባኮ ታ ዔሩዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ናሽካ ባኮ ታ ሓሺ፥ ታ ዒጻ ባኮ ማዻኔ፤ 16ዓካሪ፤ ታኣኒ ማዻሢ ታ ኮዑዋ ባኣዚ ማዔቴ ዎጌ ኮሺ ማዔሢ ታ ማርካዻኔ። 17ታ ማዻኒ ኮይሱዋ ባኮ ማዻሢ ታ ጊዶይዳ ዓኣ ጎሞ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ። 18ታ ጊዶይዳ ሓሣ ታኣኮ ጎሞ ማሊጾይዳ ዓይጌያ ኮሺ ባኣዚ ባኣሢ ታ ዔራኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓይጎ ኮሺ ባኣዚ ታ ማዻኒ ማላቶዋ ዬኖ ኮዦ ማዼሎ ታ ማዻኒ ዳንዳዑዋኣሢሮኬ። 19ማዻኒ ታኣም ኮይሳ ኮዦ ማዾ ታ ማዹዋሴ፤ ጋዓንቴ ታ ኮዑዋ ፑርታ ማዾ ታ ማዻኔ። 20ዓካሪ ማዻኒ ታኣም ኮይሱዋ ፑርቶ ማዾ ማዻያ ታ ማዔቴ ዬያ ማዻሢ ታ ጊዶይዳ ዓኣ ጎሞ ማዓንዳኣፓዓቴም ታናቱዋሴ ጌይሢኬ። 21ዬያሮ ፔቴ ዎጌ ማዺ ማዺ ዓኣሢ ታ ዛጋኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ታ ኮሺ ባኣዚ ማዻኒ ኮዓ ዎዶና ፑርታ ባኣዚ ሌሊ ማዺንታኔ። 22ታኣኮ ጋሮ ዒና ጋዓንቴ ፆሲ ዎጎና ዎዛዻኔ። 23ማዔቴያ ታኣኮ ማሊፆ ዎጎና ዎላ ካኣሞ ዒፂ፥ ታኣኮ ዱማ ዱማ ዑፆይዳ ማዻ ጎሞ ዎጎና ዲዒንቴያ ታና ማሃ ሜሌ ዎጌ ታ ጋራ ዓኣሢ ታ ዛጋኔ። 24ዬያሮ ታ ዎዚጉዴ ላኣፓ ዓሲዳይ! ሓያ ታና ሓይቢም ዔኪ ዴንዳ ዓሽኮይዳፓ ዖ ታና ዓውሳንዳይ? 25ፆሲም ጋላታ! ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዬያ ዒ ማዼሢሮ። ዓካሪ ታኣኒ ማሊፆና ፆሲ ዎጌም ዎርቃያ ማዓዛ፥ ጎሞ ማሊፆና ጋዓንቴ ጎሜ ዎጌም ዎርቃያ ታ ማዓኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\