ሮሜ ዓጮ ዓሶም 6

1ዓካሪ ኑ ዎዚ ጎዖንዶይ? ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ኑም ሚርጋንዳጉዲ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጎንዶ? 2ፔቴታዖ ዬይ ኮይሱዋሴ! ኑኡኒ ሃይቢና ዱማዾሢጉዲ ጎሜይዳፓ ዱማዻዖ ጊንሣ ዎይቲ ኑ ጎሜ ማዺ ማዺ ናንጋንዳይ? 3ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዎላ ፔቴ ማዓኒ ኑ ዋኣጾ ማስቴ ዓሳ ቢያ ዒዛኮ ሃይቦና ፔቴ ማዓኒ ዋኣፆና ማስቴሢ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 4ዋኣጾ ማስቲፆና ዒዛና ዎላ ኑ ዱኡቴ ዎዶና ዒዛና ዎላ ኑ ሓይቄያ ማዔኔ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዓዶኮ ቦንቾና ሓይባፓ ዔቄሢጉዲ ኑኡኒያ ዓኪ ናንጊ ናንጋንዳኔ። 5ኑኡኒ ሓይቂ ዒዛና ዎላ ፔቴ ማዔቴ፥ ሓይባፓ ዔቂጾና ዒዛና ዎላ ኑ ፔቴ ማዓንዳኔ። 6ኑኡኮ ቤርታኣ ናንጋ ላኣሚንቴም ጎሜኮ ካራሚ ማዒጻ ዓታንዳጉዲ ቤርታኣ ናንጋ ኑኡኮ ኪሪስቶሴና ዎላ ሱፂንቴሢ ኑ ዔራኔ። 7ጎሜኮ ሓይቄ ዓሲ ዑስካ ቢታንቶ ባኣሴ። 8ዓካሪ ኑኡኒ ኪሪስቶሴና ዎላ ሓይቄቴ ዒዛና ዎላ ናንጊና ናንጋንዳሢ ኑ ጉሙርቃኔ፤ 9ኪሪስቶሴ ሓይባፓ ዔቄሢሮ ላሚ ሓይቂንዱዋኣሢና ሓይቢኮዋ ዒዛይዳ ቢታንቶ ባኣሢ ኑ ዔራኔ። 10ዒዚ ሓይቄ ዎዶና ጎሜኮ ዒዛ ዑጻ ቢታንቶ ባኣያ ማዓንዳጉዲ ጋፒንሢ ፔቴና ዒ ሓይቄኔ፤ ሓሢ ዒ ሼምፔና ማዒ ናንጋሢ ፆሲምኬ። 11ዓካሪ ሓሢ: ዒንሢዳ ጎሜኮ ቢታንቶ ባኣሢና ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆሲም ሼምፔና ዓኣያ ማዒ ዒንሢ ናንጋያታሢ ማሉዋቴ። 12ዬያሮ ጎሜ ፔኤኮ ፑርቶ ማሊፆ ዒንሢ ኩንሢሱዋጉዲ ዒንሢኮ ሃይቃ ዑጾይዳ ጎሜ ቢታንታንዳጉዲ ማሂፖቴ፤ 13ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑጾ ፑርታ ባኣዚ ማዻያ ማሂ ጎሜም ዒንጊፖቴ፤ ጋዓንቴ ሃይቢፓ ዒንሢ ዔቄ ጎይጾና ዒንሢ ፆሲም ዒንጉዋቴ፤ ሃሣ ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑጾዋ ቢያ ፂሎ ማዾ ማዻንዳጉዲ ፆሲም ዒንጉዋቴ። 14ዓይጎሮ ጌዔቴ ሃሢ ዒንሢ ናንጋሢ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾ ዴማ ማዓንዳኣፓዓቴም ዎጌ ዴንካቱዋኣሢሮ ጎሜ ዒንሢ ዎይሣኒ ኮይሱዋሴ። 15ዓካሪ ኑ ዎዶንዶይ? ዎጌ ዴማ ማዒጻ ዓቴም ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆኮ ዴማ ኑ ማዔያታሢሮ ጎሜ ኑ ማዾም ጌይሢዳ? ዬይ ፔቴታዖ ማዓዓኬ! 16ፔቴ ዓሲም ዒንሢ ማዻኒ ዓይሢንታኣና ዬያ ዒንሢ ዓይሢንታ ዓሢም ካራሚ ማዔሢ ዒንሢ ዔራኔ፤ ዬያጉዲ ጎሜም ዒንሢ ዓይሢንቴቴ ሓይቢ ዔኪ ሙካ፥ ጎሜኮ ካራሚ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ፆሲም ዓይሢንቴቴ ጋዓንቴ ፂሉሞ ዒንሢ ዴንቃንዳኔ። 17ዒንሢ ቤርታ ጎሜኮ ካራሚኬ፤ ሓሢ ጋዓንቴ ዋይዚ ዔኬ ዔራቶም ዒናፓ ዒንሢ ዓይሢንታሢሮ ፆሲ ጋላታ ሄሎንጎ። 18ጎሜ ካራሙሞይዳፓ ኬስኪ ፂሉሞኮ ካራሚ ዒንሢ ማዔኔ። 19ታኣኒ ሃያ ዒንሢም ዔርታንዳ ጎይሢና ኬኤዛሢ ዒንሢኮ ማሊጻ ላቤያታሢሮኬ፤ ሃያኮ ቤርታ ዒንሢኮ ዑፆ ዒኢቴ ባኣዚና ፑርታ ማዾናም ማሂ ዒንሢ ዒንጌሢጉዲ ሓሢ ዒንሢኮ ዱማ ዱማ ዑፆ ፆሲም ዱማዼያ ማዓንዳጉዲ ፂሉሞኮ ካራሚ ማሂ ዒንጉዋቴ። 20ዒንሢ ጎሜኮ ካራሚ ማዒ ዓኣ ዎዶና ፂሉሞም ዒንሢ ማዻንዳሢ ዒንሢም ዔርቲባኣያኬ። 21ሂዳዖ ዬኖ ዎዶና ዓይጎ ዒንሢ ፓሣ ባኣዚ ዴንቄይ? ሓሢ ዒንሢ ቦርሲሳ ባኮይዳፓ ዓታዛ፥ ዓይጎዋ ፓሣ ባኣዚ ዒንሢ ዴንቂባኣሴ፤ ዬያ ባኮኮ ጋፒንጻ ሃይቢኬ። 22ሓሢ ጋዓንቴ ጎሜኮ ካራሙሞይዳፓ ዒንሢ ኬስኪ ፆሲ ካራሚ ማዔሢሮ፥ ፆሲም ዱማዼያ ዒንሢ ማዓንዳኔ፤ ፆሲም ዱማዺፆኮዋ ጋፒንጻ ናንጊና ናንጊኬ። 23ዓይጎሮ ጌዔቴ ጎሜይዳፓ ጴዻ ባኣዚ ሓይቢኬ፤ ፆሲዳፓ ዒንጊንታ ዒንጊጻ ጋዓንቴ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ናንጊና ናንጊኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\