ሮሜ ዓጮ ዓሶም 5

1ዓካሪ፤ ኑኡኒ ፂሉሞ ዴንቄሢ ጉሙርቂሢና ማዔሢሮ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆሲና ዎላ ኑኡኮ ኮሹሞ ዓኣኔ። 2ዒዛ ዛሎና ሃሢ ኑ ዓኣ፥ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆይዳ ጉሙርቂሢና ኑ ጌላኒ ዳንዳዔኔ፤ ፆሲና ዎላ ቦንቺንታያ ኑ ማዓንዳሢሮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞና ኑ ዎዛዻኔ። 3ዬያና ሌሊቱዋንቴ ኑኡኮ ሜታሢናኣ ኑ ዎዛዻኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ሜቶይዳፓ ዶዲሢ ጴዻሢ ኑ ዔራኔ፤ 4ዶዲሢ ሜቶ ዳንዳዔያ ማዔሢ ዔርዛኔ፤ ዬካፓ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጴዻኔ። 5ኑም ዒንጊንቴ ዓያኖ ጌኤዦ ዛሎና ፆሲ ናሹማ ዒና ኑኡኮ ሚርጌና ዓኣሢሮ ዒ ሃሢ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑና ቦርሲሱዋሴ። 6ቤርታ ኑ ላቤያ ማዒ ዓኣንቴ ፆሲ ማሊ ጌሤ ዎዶና ኪሪስቶሴ ጎሞ ዓሶ ዛሎ ሃይቄኔ። 7ፂሎ ዓሲ ዛላሮ ጌዒ ሃይቃንዳ ዓሲ ዴንቃኒ ሚርጌ ሜቶኬ፤ ጋዓንቴ ኮሺ ዓሲ ዛላ ሃይቃኒ ጫርቃይ ጎዖንቴ ጴዻንዳያ ናንዳኔ። 8ጋዓንቴ ኑኡኒ ጎሜናታንቴ ኪሪስቶሴ ኑ ዛሎ ሃይቄኔ፤ ዬይያ፦ ፆሲ ኑና ናሽካ ናሹማ ኮሺ ዼኤፒ ማዔሢ ዔርዛኔ። 9ዓካሪ፤ ኑኡኒ ፂሌሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ሱጉፆ ዛሎና ማዔቴ፥ ባሼና ፆሲ ጎሪንታፓ ኑ ዓታንዳሢ ዒዛ ዛሎናኬ። 10ኑኡኒ ፆሲና ሞርኬ ማዒ ዓኣዖ ዒዛኮ ናዓሢ ሃይቦና ዒዛና ዎላ ኑ ቡኬኔ፤ ሓሢያ ኑኡኒ ፆሲና ዎላ ቡኬሢኮ ጊንጻ ዒዛኮ ናዓሢ ናንጎ ዛሎና ባሼ ኑ ዻቃንዳኔ። 11ዬያ ሌሊቱዋንቴ ኑና ቡኩሴ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆሲ ማዼ ባኮሮ ኑ ዎዛዻኔ። 12ፔቴ ዓሲ ዛላና ጎሜ ዓጮ ጌሌም፥ ጎሜ ዛላና ሓይቢ ሙኬኔ፤ ዬይያ፦ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዼሢሮ ሓይቢ ዓሲ ቢያ ሄሌኔ። 13ዎይቲ ጌዔቴ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ዒንጊንታንዳሢኮ ቤርታ ጎሜ ዓጫ ዓኣኔ፤ ማዔቴያ ዎጌ ባኣ ዎዴና ጎሜ ጎሜኬ ጌይንቱዋሴ። 14ጋዓንቴ ዓዳሜ ጉዲ ዎጌ ዻቢ ጎሜ ማዺባኣዞንሢያ ዓይሱዋዖ፥ ሓይቢ ዓዳሜፓ ዓርቂ ሙኪ ሙሴ ሄላንዳኣና ዓሲ ቢያይዳ ቢታንቶ ዴንቄኔ። ዬይ ዓዳሜ ሃጊ ሙካንዳ ኪሪስቶሴኮ ማላታ ማዔኔ። 15ጋዓንቴ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዓሢኮ ጎሞይዳፓ ባሼኬ፤ ፔቴ ዓሲ ጎሜ ዛላና ሚርጌ ዓሲ ሃይቄሢጉዲ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ማዔ፥ ፔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዼ ዒንጊጻ ሚርጌ ዓሶም ዑሣ ዓኣሢ ዒንጊንቴኔ። 16ዬያጉዲ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾኮ ዓኣፓ ዓሢኮ ጎሞ ዓኣፓፓ ባሼኔ፤ ፔቴ ዓሲ ጎሜ ዛላ ዒንጊንቴ ዎጌ ሜቶ ዒኪ ሙኬኔ፤ ሚርጌ ጎሞ ዛሎና ዒንጊንቴ ፆሲ ኮሹሞ ዒንጊጻ ጋዓንቴ ፂሉሞ ዒኪ ሙኬኔ። 17ፔቴ ዓሲ ዻቢንቲ ዛላና ሓይቢ ዓሲ ቢያይዳ ቢታንቶ ዴንቄኔ፤ ጋዓንቴ ዬያፓ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዼሢ ባሼኬ፤ ዬይያ፦ ፔቴ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ፆሲኮ ሚርጌ ኮሹሞ ዒንጊፆ ዴንቂ ፂሌ ዓሳ ቢያ ሃይቢ ባሺ ናንጊና ናንጋንዳኔ። 18ዓካሪ፤ ፔቴ ዓዳሜ ጎማ ሜቶ ዎጌ ዓሲ ቢያይዳ ዔኪ ሙኬያ ማዔቴያ፥ ፔቴ ኪሪስቶሴኮ ፂሉሞ ማዻ ሚርጌሢ ሜቶይዳፓ ኬሲ ናንጊ ዒንጋንዳኔ። 19ዓዳሜኮ ዓይሢንቱዋዖ ዓቲጾ ዛሎና ሚርጌ ዓሳ ጎሜና ማዔሢጉዲ፥ ኪሪስቶሴኮ ዓይሢንቲጾ ዛሎና ሚርጌ ዓሳ ፂላንዳኔ። 20ዎጌ ሙኪጾና ዻቢንቲ ሚርጌኔ፤ ጋዓንቴ ዻቢንታ ሚርጌሢዳፓ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዑሣ ዓኣዼ ሚርጌኔ። 21ዬይ ያዺ ማዔሢ ጎሜ ሃይቢ ዛላና ካኣታዼሢጉዲ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ጴዻ ናንጊና ናንጊ ፂሉሞ ዔኪ ሙኪሢና ካኣታዻንዳጉዲኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\