ሮሜ ዓጮ ዓሶም 4

1ዓካሪ፤ ኑኡኮ ዓዳሢ፥ ዓብራሃሜ “ዴንቄኔ” ኑ ጋዓሢ ዓይጌንዴዳይ? 2ዓብራሃሜ ዎንዴ ፂሌሢ ማዾና ማዔያታቴ ዒ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዴንቃንዳዖኬ፤ ጋዓንቴ ዒ ፆሲ ቤርታ ሄርሺንታኒ ዳንዳዑዋሴ። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ “ዓብራሃሜ ፆሲ ጉሙርቄሢሮ ጉሙርቂጻ ዒዛኮ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 4ማዾ ማዻ ዓሲም ማዾ ዛሎ ዒንጊንታ ባካ ዒዛኮ ዎልቆ ዛሎኬ፤ ጉሪ ዒንጎያቱዋሴ። 5ዓሲ ኮሺ ባኣዚ ማዺባኣያ ማዔቴያ ጎሞ ዓሶ ፂሊሳ ፆዛሢ ጉሙርቄቶ ጉሙርቂጻ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንታንዳኔ። 6ዳውቴ፤ ዓሲ ኮሺ ማዼ ዛላሮቱዋንቴ ፆሲ ጉሪ ፂሊሳ ዓሲ ዓንጂንቴያ ማዒጾ ዔርዛዖ፦ 7“ዻቢንታ ዓቶም ጌይንቴዞንሢና ጎሞዋ ሓሾና ዓሳ ዓንጂንቴያኬ! 8ፆሲ ጎሞ ዒዛኮ ዓርቂባኣ ዓሢ ዓንጂንቴያኬ!” ጌዔኔ። 9ዓካሪ ዬይ፥ ዳውቴ ኬኤዜ፥ ዓንጃ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴ ዓሶም ሌሊሞ? ቲቂንቲባኣ ዓሶማኣ ኬኤዜይ? ቲቂንቲባኣዞንሢማኣ ኬኤዜኔ። ዓይጎሮ ጌዔቴ:- “ዓብራሃሜ ፆሲ ጉሙርቄሢሮ ጉሙርቂጻ ዒዛኮ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴኔ” ኑ ጌዔኔ። 10ዓብራሃሜኮ ጉሙርቂጻ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢ ዓይዴዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶኮ ቤርታሞ? ጊንጻኣዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆኮ ቤርታኬ፤ ጊንፃኣቱዋሴ። 11ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንታንዳሢኮ ቤርታ ዒዛኮ ጉሙርቂጻ ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴሢ ዔርዛንዳ ማላታ ማዓንዳጉዲ ዓቲንቶ ቤርቶ ዒ ቲቂንቴኔ፤ ዬያሮ ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቱዋዖ ጉሙርቃዞንሢና ጉሙርቂጻኣ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንታዞንሢኮ ቢያ ዓዶኬ። 12ዬያጉዲ ሃሣ ዓብራሃሜ ዓቲንቶ ቤርታ ቲቂንቴዞንሢኮዋ ዓዶኬ፤ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቴዞንሢኮ ዓዶ ማዔ ጎይጻ ዔያቶኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶና ሌሊቱዋንቴ ዒዚ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶኮ ቤርታ ዓኣ ዒዛኮ ጉሙርቂጾጉዴያ ዔያታ ጉሙርቄሢሮኬ። 13ዓብራሃሜ ፔ ዜርፆና ዓጮ ዻካላንዳያታሢ ፆሲ ዒዛም ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዒንጌኔ፤ ዬይ ዎዛ ጴዼሢ፦ ዓብራሃሜ ዎጎ ኩንሤሢሮቱዋንቴ ጉሙርቄሢሮና ጉሙርቂጻኣ ዒዛም ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢሮኬ። 14ዬያ ሓጊ ማዓንዳ ዎዞ ዴንቃንዳዞንሢ ዎጎ ካፓ ዓሶንሢ ማዔቴ ጉሙርቂሢ ፓሡዋ ባኣዚ ማዓኔ፤ ዒንጊንቴ ዎዛኣ ጉሪ ማዓኔ ጌይሢኬ። 15ዎጌ ፆሲ ጎሪንቲ ዔኪ ዬዓኔ፤ ዎጌባኣያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዎጌኮ ዑሣ ዓኣዺ ዻቦ ዻቢንቲ ባኣያ ማዓንዳኔ። 16ሃጊ ማዓ ዎዞኮ ዓይጻ ጉሙርቂሢኬ፤ ዬያሮ ዓብራሃሜ ዜርጻ ቢያ ዬያ ዔርቴ ዎዞ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆና ዴንቃንዳኔ፤ ዬይያ፡- ዎጎ ዛሎና ፂላዞንሢም ሌሊቱዋንቴ ዓብራሃሜጉዲ ጉሙርቂፆና ፂላንዳዞንሢማኣ ማዓንዳኔ፤ ዓብራሃሜ ጉሙርቂጾ ዛሎና ኑና ቢያሢኮ ዓዶ ማዔሢሮኬ። 17ዬይ ያዺ ማዔሢ፡- “ሚርጌ ዴሬኮ ታ ኔና ዓዶ ማሄኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይጾናኬ። ዬያሮ ዓብራሃሜ ጉሙርቄ ፆዛሢ፥ ሓይቄሢያ ዔቂሳሢና ባኣ ባኮዋ ዓኣያ ማዓንዳጉዲ ማሃ ፆዛሢኮ ቤርታ ሃጊ ማዓ ዎዛ ዒዛኮ ዶዲኬ። 18ዓብራሃሜ ጉሙርቂሢና ሃጊ ማዓ ዎዛ ጌሤሢ፡ ዓይጎ ባኣዚያ ሃጊ ማዓ ዎዛ ማሆንዶ ባኣዚ ባኣያይዳኬ፤ ዬያሮ፦ “ዜርጻ ኔኤኮ ዬያጉዲ ሚርጋንዳኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይጾና ሚርጌ ዴሬኮ ዒ ዓዶ ማዔኔ። 19ሌዓ ዒዛኮ ፄኤታ ሄላያ ማዔ፥ ጋርቼ ዓሲታዖ ዒዛንታ ማቾ ሳኣራንታ ጋርቺ ሾዓኒ ዔያታ ዳንዳዑዋኣሢ ዔሬቴያ ፆሲ ጉሙርቂጾ ዒ ሼሌዒሲባኣሴ። 20ጉሙርቂጾና ዒዚ ዶዲ ፆሲ ቦንቼያፓዓቴም ፆሲ ዒንጌ ሃጊ ማዓ ዎዛ፦ “ማዓያሞ ማዑዋያዳይ?” ጌይ ማሊባኣሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ዒዛም ዒንጌ ዎዞ ኩንሣኒ ዳንዳዓሢ ዒ ዔሬሢሮኬ። 22ዓብራሃሜኮ ጉሙርቂጻ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንቴሢ ዬያናኬ። 23ጋዓንቴ፦ “ፂሉሞ ማዒ ዒዛም ፓይዲንቴኔ” ጋዓ ቃኣላ ጻኣፒንቴሢ ዓብራሃሜም ሌሊቱዋንቴ፥ 24ኑማኣ ማዓያኬ፤ ጎዳ ዬሱሴ ሃይባፓ ዔቂሴ፥ ፆዛሢ ኑ ጉሙርቃሢሮ ኑማኣ ኑ ጉሙርቂጻ ፂሉሞ ማዒ ፓይዲንታንዳኔ። 25ዬይ፤ ኑ ጎዳሢ፥ ዬሱሴ ኑ ጎሞሮ ሃይቢም ዓኣሢንቲ ዒንጊንቴሢና ኑናኣ ፂሊሳኒ ሃይባፓ ዔቄሢኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\