ሮሜ ዓጮ ዓሶም 3

1ዓካሪ ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ባሻሢ ዓይጎናዳይ? ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዣ ዓይጎ ማኣዳይ? 2ዓይሁዴ ዓሲ ማዒጻ ጎኔና ሚርጌ ጎይሢና ባሻያኬ፤ ዬይያ፦ ፆሲ ፔኤኮ ቃኣሎ ዓይሁዶ ዓሶም ጉሙርቂ ዒንጌሢሮኬ። 3ዓይሁዶኮ ፔቴ ፔቴ ዓሳ ጉሙርቂንቱዋያ ማዒ ጴዼቶ፦ ዔያቶኮ ጉሙርቂንቱዋያ ማዒጻ ፆሲ ጉሙርቂንቱዋያ ማሃ? 4ፔቴታዖ ማሁዋሴ! “ኔ ጌስታ ጌኤዞና ጎኔ ዓሲ ማዒ ኔና ሞኦታሢ ኔ ላሣንዳኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ ዓሲ ቢያ ሉኡቃያ ማዔቴያ ፆሲ ጎኔ ጌስታያኬ። 5ጋዓንቴ ኑኡኮ ጎማ ፆሲ ፂሉሞ ፔጋሲ ዻዋያ ማዔቴ፥ ኑ ዎዚ ጋዓንዳይ? ፆሲ ኑ ጎሞሮ ኑና ሜቶይዳ ዓጌቶ ፒዜ ዒ ዎጋያቱዋሴ ጌይሢዳ? ዬያ ታ ዓሲ ማሊሢ ጎይሢ ጋዓኔ። 6“ፆሲ ፒዜ ዎጋያቱዋሴ” ጋዓኒ ፔቴታዖ ዳንዳዒንቱዋሴ፤ ያዺ ማዔቶ ፆሲ ዓጮይዳ ሃጊ ዎዲ ዎጋንዳይ? 7ጋዓንቴ ታኣኮ ሉኡዚ ዓሲ ማዒጻ ፆሲኮ ጎኑሞ ፔጋሲ ቦንቾ ዼኤፑሞዋ ዻውዋያ ማዔቶ ዓካሪ ታኣኒ ሉኡዚ ዓሲ ማዒ ዎጊንታሢ ዓይጌንዴሮዳይ? 8ፔቴ ፔቴ ዓሳ፦ “ኮሺ ባኣዚ ኑ ዴንቃኒ ፑርታ ባኣዚ ኑ ማዾም” ጌዒ ጌዒ ታኣኒ ዔርዛያ ማሊሲ ታና ዾንካኔ፤ ዬያሮ ዔያቶ ዑጻ ዎጊንታንዳ ዴኤፆ ዎጋ ፒዜኬ። 9ዬያይዴቴ ኑኡኒ፥ ዓይሁዶ ዓሳ ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶይዳፓ ባሻኔ ጌይሢዳ? ፔቴታዖ ያዺቱዋሴ! ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሓሣ ዓሲ ቢያ ጎሜና ማዔሢ ቤርታዺ ታ ኬኤዜኔ። 10ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፡- “ፔቴታዖ ፂሎ ዓሲ ባኣሴ፤ 11ዒኔና ጶቂሣ ዓሲያ ባኣሴ፤ ዒናፓ ፆሲ ኮዓ ዓሲ ፔቴታዖ ባኣሴ። 12ቢያሢ ጎኑሞ ጎይጻፓ ዻቢ ዣኣሌኔ፤ ፔቴታዖ ኮሺ ማዾ ማዻ ዓሲ ባኣሴ። 13ዓሲ ባይዛ፥ ፑርታ ጌኤሲ ጌስታኒ ዻንጋ ዔያቶኮ ጉሪ ዱኡፒ ዔቴ ጉዲኬ፤ ዻንጋ ዔያቶኮ ጌሻያኬ፤ ጌኤዛ ዔያቶኮ ሾኦሺ ዻዓሢጉዲኬ፤ 14ዻንጋ ዔያቶኮ ፑርታ ጋዳማ ሌሊ ጋዳንቃያኬ። 15ዔያታ ዓሲ ዎዻኒ ሩራያኬ፤ 16ዔያታ ዴንዳ ቤዞ ቢያይዳ ባይሲንታና ሜቶናኮ ካራኬ። 17ዎዲ ኮሺ ናንጎንዶቴያ ዔያታ ዔሩዋያኬ። 18ፔቴታዖ ፆሲ ዔያታ ዒጊጩዋሴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 19ዎጎኮ ዓይሢፃ ኮይሳሢ ዎጌና ዎርቃ ዓሲም ማዔሢ ኑ ዔራኔ፤ ዬያ ዛሎና ዓሳ ቶላኒ ጎዖንዶ ባኣዚ ባይዚ ዻንጎ ፔሲ ዓርቃንዳኔ፤ ዓጫ ቢያ ፆሲ ቤርታ ዻቢንቴያ ማዓንዳኔ። 20ዬያሮ ዓይጎ ዓሲያ ፆሲ ቤርታ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ኩንሥሢና ፂሉዋሴ፤ ዎጋ ዻዋሢ፦ ዓሲ ጎሜና ማዒጾኬ። 21ሓሢ ጋዓንቴ ፆሲ ዓሲ ፂሊሳ ጎይፃ ዎጋፓ ዱማዺ ጴዼኔ፤ ዬይያ፡- ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎና ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ማርካዺንቴኔ። 22ዬያሮ ፆሲ ዖናኣ ዱማሱዋዖ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ቢያ ፂሉሞ ዒንጋኔ። 23ዓይጎሮ ጌዔቶ ዓሲ ቢያ ጎሜ ማዺ ፆሲ ዔያቶም ዒንጌ ቦንቻፓ ዓቴኔ። 24ዬያሮ ዓሳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ማዼ ዻቂሺፆ ማዾና ፆሲ ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ዒንጊፆና ፂላኔ። 25ፆሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ፡ ጎሞ ዛሎ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንጌሢ ዒዛ ጉሙርቃሢ ቢያ ዒዛ ሱጉፆና ዔያቶኮ ጎማፓ ማኣሪንቲሢ ዴንቃንዳጉዲኬ፤ ፆሲ ዬያ ማዼሢ ቤርታ ዓኣ ጎሞ ጊቢ ዳንዳዒሢና ባኣያ ማሂ ፔኤኮ ፂሉሞ ጎይፆ ዻዋኒኬ። 26ሓሣኣ ዎዶና ፆሲ ፂሎ ዎጋያ ማዒጾ ዻዋሢ ዬሱሴ ጉሙርቃዞንሢ ቢያ ፂሊሲፆናኬ። 27ዓካሪ ኑኡኒ ሄርሺንታንዳ ባኣዚ ዓይጌ ዓኣይ? ዓይጎናኣ ኑ ሄርሺንታ ባኣዚ ባኣሴ፤ ኑ ሄርሺንቱዋኣሢ ዓይጎ ዛላናዳይ? ዎጎ ኑ ማዺ ኩንሣሢሮዳ? ዔይዔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዎጌናኬ። 28ዬያሮ ፆሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ፦ ዎጌ ማዾ ኩንሤምቱዋንቴ ጉሙርቄቶ ማዔሢ ኑ ዔራኔ። 29ፆሲ፤ ዓይሁዶ ዓሶ ፆሲ ሌሊዳ? ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶኮ ፆሲቱዋዓዳ? ጎኔና ዓይሁዶ ማዒባኣ ዓሶኮዋ ፆሲኬ። 30ፆሲ ፔቴኬ፤ ዓይሁዶ ዓሶ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላና ፂሊሳሢ ዒዛኬ። 31ዓካሪ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ዛላና ዎጎ ኑ ባይዛኔ ጌይሢዳ? ያዺቱዋሴ! ባሼና ዎጎ ኑ ዶዲሺ ካካፓያኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\