ሮሜ ዓጮ ዓሶም 2

1ሜሌ ዓሲ ዑስካ ኮይሱዋ ጎይሢ ዎጋሦ! ኔ ቶኦኪና ኔ ኬኤዚ ቶላንዳ ጎይሢ ኔኤኮ ባኣሢ ዔሬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኔኤኒ ዓሶይዳ ዎጋያታዖ ዬይ ኔ ዎጋ ዓሢ ማዻማ ኔ ማዻኔ፤ ዬያሮ ሜሌሢ ዑጻ ኔ ዎጋ ዎዶና ኔ ቶኦካ ኔ ዎጋኔ። 2ዬያ ማዾ ማዻ ዓሶ ዑጾይዳ ፆሲ ዔያቶም ኮይሳ ዎጌ ዎጋንዳሢ ኑ ዔራኔ፤ 3ሃይ ዓሢ ኔ! ዬያይዲ ማዻ ዓሶ ዑጻ ኔ ዎጋያታዖ፥ ዔያታ ማዻ ባኮ ኔ ማዻያታቴ ፆሲኮ ዎጋፓ ኔ ቶላንዳያ ኔም ማላ? 4ሓሣ ፆሲኮ ኮሹሞና ጊቢ ዳንዳዒጾናኮ ሚርጊጾ ኔ ቦሃ? ፆሲ ኔም ኮሹሞና ማሌሢ ኔና ጎሞይዳፓ ፔ ባንሢ ማሃኒታሢ ኔ ዔሩዋዓዳ? 5ዓካሪ ኔኤኒ ጎሞ ቡኡፆ ዒጻያ ማዔሢሮ፥ ፆሲኮ ጎሪንቶና ፂሎ ዎጋ ዎጊንታ ዎዶና ሜታ ኔ ጊዳ ሃቺም ዺባንዳጉዲ ኔ ማሃኔ። 6ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ፔቴ ፔቴሢም ፔኤኮ ማዾጉዴያ ዒንጋንዳኔ። 7ኮሺ ማዾ ዶዲ ማዺ ጋላታና ቦንቾና ሓሣ ባይቁዋ ናንጊያ ኮዓዞንሢም ናንጊና ጋፑዋ ናንጊ ፆሲ ዒንጋንዳኔ። 8ጋዓንቴ ፔም ማዓ ባኣዚ ኮዓያ ሃሣ ጎኑሞ ሃሺ ፑርታ ማዻዞንሢ ፆሲፓ ፑርታ ዎጌና ጎሪንቲያ ዔያቶ ሄላንዳኔ። 9ፑርታ ማዻ ዓይጎ ዓሲዳ ማዖም ሜቶና ዋኣዮ ናንጊና ሄላንዳኔ፤ ዬይያ፦ ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶይዳ ዬካፓ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶይዳ ማዓንዳኔ። 10ጋዓንቴ ዓይሁዴ ዓሲ ማዔቴያ ዓይሁዴ ማዒባኣያታዖ ኮሺ ባኣዚ ማዻ ዓሲም ቢያ ጋላታና ቦንቾና ሃሣ ኮሹሞዋ ዒንጊንታንዳኔ። 11ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ዓሲ ዱማሱዋሴ። 12ሙሴ ዎጎ ዔሩዋያታቴያ ጎሜ ማዻ ዓሳ ቢያ ዔያታ ማዼ ፑርቶ ማዾ ዛሎና ባይቃንዳኔ፤ ዬያ ዎጎ ዔራያታዖ ጎሜ ማዼሢ ዬያ ዎጎና ፑርታና ዎጊንታንዳኔ። 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ቤርቲዳ ፂሎ ማዓዞንሢ ዎጎ ካፓዞንሢኬ፤ ዋይዛዖ ካፑዋዞንሢቱዋሴ። 14ሙሴ ዎጎ ዔሩዋ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዔያቶኮ ናንጎ ዎጋ ዓይሣ ባኮ ዔያታ ማዻኔ፤ ዬያሮ ሙሴ ዎጎ ዔያታ ዔሩዋቴያ ዔያቶኮ ናንጎ ዎጌ ዓኣሢሮ ዔያታ ማዾንዶ ባኮ ዔዔራኔ። 15ሓሣ ዔያቶኮ ዒና ዔያቶም ማርካዻኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዔያቶኮ ዒና ፔቴ ፔቴና ዔያታ ማዻ ባካ ፑርታ ማዒጾ፥ ፔቴ ፔቴና ሃሣ ኮሺ ማዒጾ ዔያቶም ዔርዛኔ፤ ዬያይዲ ዔያታ ማዻሢሮ ሙሴ ዎጋ ዓይሣ ባካ ቢያ ዔያቶኮ ዒና ፃኣፒንቲ ዓኣሢ ዔርታኔ። 16ዬይ ያዺ ማዓንዳሢ ሃሢ ታኣኒ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዛሎና ኬኤዚ፥ ዔርዛሢ ጎይጾ ፆሲ፡ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዓሳ ማዼ ዓኣሺንቴ ባኮይዳ ዎጋ ኬሎናኬ። 17ሓይሾ ኔኤኒ ኔና፦ “ታኣኒ ዓይሁዴ ዓሲኬ” ጌዒ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጎ ጉሙርቃያ ሃሣ፦ “ታ ፆሲ ዓሲኬ” ጌዒ ኔ ሄርሺንታኔ። 18ኔኤኒ ፆሲ ማሊፆ ዔራያ፥ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ጋዓሢያ ዔሪ፥ ኮሺ ማዾዋ ኔ ዔራኔ። 19ኔኤኒ ሃሣ፦ “ዓኣፖ ባይቄ ዓሶ ታ ዔኪ ዓኣዻያ፥ ዹሞይዳ ዓኣ ዓሶኮዋ ታ ፖዒኬ” ኔ ኔና ጋዓኔ። 20ዬያ ጉዲ ሃሣ ኔ፦ “ዔሪባኣ ዓሶ ታ ዔርዛያኬ፤ ናኣቶ ታ ዔርዛያኬ” ጋዓኔ፤ ጊንሣ ሃሣ፦ “ዎጎንታ ዎጎኮ ጎኑሞ ሚርጌና ታ ዔራያኬ” ኔ ጋዓኔ። 21ዓካሪ ሜሌ ዓሶ ኔ ዔርዛያ ማዓዖ፥ ኔና ኔ ዔርዙዋዓዳ? “ውኡቂፖቴ” ኔ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ኔ ኔኤሮ ዉዉኡቃኔ፤ 22ጊንሣ “ዓኒ ሃሣ ማቾ ማዒባኣያና ላሂፖቴ” ኔ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ኔ ማማዻኔ፤ ሜሌ ካኣሽኮ ባኮ ኔ ሻሻኣኪንታኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ካኣዦ ማኣራ ዓኣ ባኮ ዔያቶኮ ኔ ቡቡራኔ። 23ኔኤኒ ፆሲ ዎጎና ሄርሺንታኔ፤ ጋዓንቴ ዬያ ዎጎ ኔ ካፖ ሃሺፆና ፆሲ ኔ ቦርሲሳኔ። 24ዬይ ያዺ ማዔሢ፦ “ዒንሢ፥ ዓይሁዶ ዓሶ ዛሎና ፆሲኮ ሱንፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ጫሽኪንታኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይጾናኬ። 25ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂጻ ካኣሺ ኔም ማዓሢ ዎጎ ኔ ኩንሤቶኬ፤ ዎጎ ኔ ካፑዋያ ማዔቶ ጋዓንቴ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂፆ ካኣዣ ጉሪ ማዓንዳኔ። 26ዬያሮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቲባኣ ዓይሁዴቱዋ ዓሢ ዎጎ ዓይሢጾ ኩንሣያ ማዔቶ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቆ ካኣዦ ኩንሤያ ማዑዋዓዳ? 27ኔኤኒ ኔኤኮ ዎጌ ዓኣያ ሃሣ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶ ካኣዦ ኩንሤያ ማዓዖ፥ ዎጎ ኔ ካፒባኣያ ማዔቴ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂባኣያታዖ ዎጎ ኩንሤ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሢ ኔ ጊዳ ዎጋንዳኔ። 28ዬያሮ ሱንጻ ሌሊ ዓይሁዴ ማዔ ዓሲ: ጎኔ ዓይሁዴ ዓሲ ማዑዋሴ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ጴዻ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂጻ ሌሊ ጎኑሞ ቲቂንቲ ካኣሺቱዋሴ። 29ጎኔ ዓይሁዴ ዓሲ፡ ዒኖ ጋራፓ ዓይሁዴ ዓሲ ማዒ ጴዼቶኬ፤ ጎኔ ዓቲንቴ ቤርቲ ቲቂሢ ካኣሺ፦ ፆሲ ዓያናፓ ማዔ ዒኔ ቲቂንቲ ካኣሺ ማዓንዳኣፓዓቴም ሙሴ ዎጎይዳ ፃኣፒንቴ ጎይጾጉዲ ዓሽኮ ዓቲንቶ ቤርቶ ቲቂንቶ ካኣዦቱዋሴ። ዬያይዳ ዓሲ ጋላታ ዴንቃንዳሢ ፆሲዳፓ ማዓንዳኣፓዓቴም ዓሲዳፓቱዋሴ።


Copyright
Learn More

will be added

X\