ሮሜ ዓጮ ዓሶም 16

1ኪንክሪያ ካታሞይዳ ዓኣ ሺኢጲፆ ማኣራ ማዻ ኑ ሚሼሎ ፔቤኔ ዛሎ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ 2ዒዛ ታናንታ ሜሌ ሚርጌ ዓሲ ማኣዳያ ማዔሢሮ ፆሲ ዓሲ ሾኦቺንሣኒ ኮይሳ ጎይጾና ጎዳ ሱንጾና ሾኦቺንሢ ዔኪ ዒዞም ኮይሳ ባኮና ቢያ ዒንሢ ዒዞ ማኣዳንዳጉዲ ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 3ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዺፆና ታኣና ዎላ ፔቴ ማዔ፥ ጲርስቂላና ዓቂላናም “ኮሺዳ?” ጌዔኔ ጎውዋቴ፤ 4ዔያታ ታ ዛሎሮ ሓይቃኒያ ጌዔ ዓሲኬ፤ ዬያሮ ቢያ ዎዴ ታ ዔያቶም “ፆሲ ዒንጎም” ጋዓኔ፤ ዬያ ታ ሌሊቱዋንቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳኣ ጋዓኔ። 5ሓሣ ዔያቶ ማኣሮይዳ ሺኢቃኒ ቡካ፥ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም፤ ዒሲያ ዓጮይዳፓ ቤርታዺ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄያ፥ ታ ዒዛ ናሽካ ዔፖኖቶሴም “ኮሺዳ?” ጋዓኔ፤ ጎውዋቴ። 6ዒንሢም ሚርጌና ላቤ ማይራሞማኣ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 7ሃሣ ታኣና ዎላ ቱቴዞንሢና ፆሲ ማዾም ዳኪንቴዞንሢ ባኣካ ዔርቴያ ሓሣ ዓይሁዴ ማዔ፥ ታ ዒጊኖንሢ፥ ዓንዲሮኒቆሴና ዩኒያሴናም “ኮሺዳ?” ጎውዋቴ። ዔያታ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂፆና ታና ቢራያኬ። 8ጎዳ ሱንጾና ታ ናሽካ ዓንፒሊያቶሴማኣ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 9ኪሪስቶሴ ማዾ ማዺፆና ኑኡና ዎላ ፔቴ ማዔ፥ ዑርባኖሴና ታኣኒ ናሽካ፥ ዒስፃኩሴናም “ኮሺዳ?” ጋዓኔ፤ ጎውዋቴ። 10ኪሪስቶሴ ዒ ጉሙርቃሢ ዛጊንቲ ዔርቴም “ጎኔኬ” ጌይንቴ፥ ዓፒሊሴም ሃሣ ዓርፄቡሎሴ ማኣሮ ዓሶፓ ማዔዞንሢማ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 11ዓይሁዴ ዓሲ ማዔ፥ ታ ዒጊናሢ ሄሮዲዮኔም፤ ሃሣ ጎዳ ጉሙርቃ ናርሴሴ ማኣሮ ዓሶማኣ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 12ጎዳ ማዾ ማዺ ላባ ቲሩፓይኔና ቲሩፖሳ ጌይንታ ላኣሎንሢም፤ ሓሣ ሚርጌና ላቢ ማዼ፥ ኪሪስቶሴ ሱንፆና ታ ናሽካ ፒሪሲሳ ጎዖዜሎም “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 13ጎዳ ማዾ ማዺፆና ዔርቴ ሩፖሴም ሓሣ ታና ፔና ጉዲ ማሂ ናሽካ ዒዛኮ ዒንዶማኣ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 14ዓስኪራቶሴና ፒሌጎዖኔናም፥ ሄርሜሴም፥ ፓትሮባሴም፥ ሄርማሴም ሓሣ ዔያቶና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዒሾንሢንታ ሚሾንሢታም “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 15ፒሎጎሴም፥ ዩሊያም፥ ኔሪያና ዒዛኮ ጌሮናም ሓሣ ዖሎምሴና ዒዛና ዎላ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃዞንሢም ቢያ “ኮሺዳ?” ጌዔኔ፤ ጎውዋቴ። 16ዎሊኮ ጌርሲንሢጉዲ፥ ናሹሞና ዎሊ ሄርቂ ዔኤሊንቱዋቴ። ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ሺኢጲፆ ማኣሮ ዓሳ ቢያ ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ። 17ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ዒንሢኮ ባኣካ ዒንሢ ዱማሳያና ዒንሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾና ዶዱዋጉዲ ማሃ ዓሶይዳፓ ዒንሢና ካፑዋቴ፤ ዒንሢ ዋይዚ ዔኬ ዔራቶ ዔያታ ዒፃያ ማዔሢሮ ዔያቶይዳፓ ዱማዹዋቴ። 18ዬያጉዴ ዓሳ ፔኤኮ ፑርቶ ማሊፆ ኩንሣያኬ፤ ኑ ጎዳሢ ኪሪስቶሴም ማዻያቱዋሴ፤ ዔያታ ኮሺ ጌስታያ ማሊ፥ ጌሺሢ ሓይሴና ዒና ፂሎ ማዔ፥ ኮዦ ዓሶ ጌሻኔ። 19ዒንሢ ኮዦ ሓይሶ ዋይዚ ዔኪ ዓይሢንታያ ማዔሢ ዓሳ ቢያ ዔራሢሮ ታና ኮሺ ዎዛሳኔ። ጋዓንቴ ኮሺ ባኣዚም ጪንጫ፤ ፑርታ ባኣዚም ጋዓንቴ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሲ ዒንሢ ማዓንዳጉዲ ታ ኮዔኔ። 20ዒንሢ ዬያይዴቴ ኮሹሞ ዒንጋ ፆዛሢ ፃላሄ ዒንሢ ሄርቂ ባሻንዳጉዲ ማሃንዳኔ። ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ዒንሢና ማዖንጎ። 21ታኣና ዎላ ማዻ ፂሞቴዎሴንታ ኑ ዜርፆ፥ ዓይሁዴ ማዔ፥ ሉቂዮሴንታ ዒያሱኔንታ ዬያጉዲ ሃሣ ሶስጳፂሮሴያ “ኮሺዳ?” ዒንሢ ጋዓኔ። 22ሓያ ኪኢቶ ፃኣፓሢ፥ ታኣኒ ፄፄሪዮሴያ ጎዳ ሱንፆና ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ። 23ታና ሃሣ ሾኦቺንሣሢና ሃይካ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶዋ ፔ ማኣሮይዳ ቡኪ ሺኢቃንዳጉዲ ማሃ፥ ጋይዮሴንታ ሃኖ ካታሜሎኮ ሚኢሾ ዓርቃያ ማዔ፥ ዔራስፆሴንታ ኑ ዒሻሢ ቁዋርፆሴንታ ዒንሢ “ኮሺዳ?” ጋዓኔ። 24ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ኮሹሞ ዒንጊፃ ዒንሢ ቢያሢም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን። 25ዓካሪ ፆሲም ጋላታ ሄሎንጎ! ሚርጌ ሌዔ ዓኣሺንቲ ዓኣዖ ሃሢ ታኣኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛ፥ ኮዦ ሓይሶና ፔጋዼ ጎኑሞና ዶዲ ዒንሢ ዔቃንዳጉዲ ፆሲ ዒንሢ ማሃኒ ዳንዳዓኔ። 26ሓሢ ጋዓንቴ ዬይ ጎኑማ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ማፃኣፖ ዛሎና ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ቢያሢ ጉሙርቂ ዓይሢንታንዳጉዲ ናንጊና ናንጋ ፆዛሢ ዓይሤም ዴሬ ቢያ ዔራንዳጉዲ ዬይ ማዺንቴኔ፤ 27ዒዚ ሌሊ ዔራ ማዔ፥ ፔቴ ፆዛሢም ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ናንጊና ቦንቾ ማዖንጎ! ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\