ሮሜ ዓጮ ዓሶም 15

1ኑኡኒ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾና ዶዲ ማዔ ዓሳ ጉሙርቂጾና ላቤ ዓሶኮ ላቢፆ ዔሪ ማኣዳያ ማዓንዳኣፓዓቴም ኑና ኑ ዎዛሳያ ማዓኒ ኮይሱዋሴ፤ 2ኑኡኒ ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢ ፆሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ሜሌ ዓሢ ማኣዳኒ ዒዛ ዎዛሳ ባኣዚ ኑ ማዾም። 3ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ፔና ዎዛሲባኣሴ፤ ጋዓንቴ “ኔና ጫሽኮና ጫዣ ታና ሄሌኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢ ዒዛይዳ ማዔኔ። 4ጌኤዦ ማፃኣፓፓ ኑ ዴንቃ ጊቢ ዳንዳዒጾና ዶዲፆና ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኑኡኮ ዓኣያ ኑና ማሃንዳጉዲ ቤርታዺ ፃኣፒንቴ ባካ ቢያ ዔራቶ ኑ ዴንቃንዳጉዲ ኑም ፃኣፒንቴኔ። 5ዒንሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጊንጾ ሃንታዞንሢ ማዔሢሮ ጊቢ ዳንዳዓሢና ዶዲሢና ዒንጋ፥ ጎዳ ፔቱሞ ዓያና ዒንሢም ዒንጎንጎ። 6ዬይ ኑ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴኮ ዓዶ ማዔ ፆዛሢ ፔቴ ዒናና ፔቴ ዑኡሲና ዒንሢ ዒዛ ቦንቻንዳጉዲ ማሆንጎ። 7ኪሪስቶሴ ዒንሢ ቦንቺ ዔኬሢጉዲ ዒንሢያ ዎሊ ፆሲ ቦንቾም ጌዒ ቦንቹዋቴ። 8ሓይ ታ ኬኤዛሢ ቤርታ ኑ ዓዶንሢም ዒንጊንቴ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ኩማንዳጉዲና ፆሲኮዋ ጉሙርቂንቲጻ ዔርታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዻያ ማዔኔ ጌይኬ። 9ኪሪስቶሴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ማዻያ ማዔ ሜሌ ጎይጻ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆሲኮ ማኣሪጾ ዛሎ ጋላታንዳጉዲኬ፤ ዬይያ፦ “ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ባኣካ ታ ኔና ጋላታኔ፤ ኔ ሱንጾዋ ዓይኑሞና ታ ጋላታኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 1015፥10 ሓሣ፦ “ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆሲ ዶኦሬ ዴሮና ዎላ ዎዛዹዋቴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 1115፥11 ላሚ ሃሣ፦ “ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ፆሲ ጋላቱዋቴ፤ ዴራኣ ቢያ ፆሲ ጋላቱዋቴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 1215፥12 ዬያጉዲ ዒሲያሴ፦ “ዴሮ ቢያ ዑጻ ካኣታዻንዳያ ዒሴዬ ዜርጻፓ ሾይንታንዳኔ፤ ዒዛይዳ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ጌሣንዳኔ” ጌዔኔ። 13ዒንሢኮ ሃጊ ማዓንዳ ዎዛ ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆና ዲጪ ዲጪ ዓኣዻንዳጉዲ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ዒንጋ፥ ጎዳ ዒንሢ ጉሙርቄሢሮ ዎዛና ኮሹሞና ሚርጊሺ ዒንሢም ዒንጎም። 14ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሚርጌና ዒንሢ ኮሺ ማዔሢ ሃሣ ሚርጌና ዒንሢ ዔራያ ማዔሢና ፔቴ ፔቴሢ ሜሌሢ ዞራኒ ዳንዳዓያ ማዔሢ ጎኔና ታ ዔሬኔ። 15ፔቴ ፔቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ጶቂሣኒ ኮዒ ሃያ ኪኢቶ ጫርቂ ታ ዒንሢም ጻኣፔሢ ፆሲ ታኣም ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ጎይጾናኬ። 16ዬይ ኮሹሞ ዒንጊፃ ታኣም ዒንጊንቴሢ ፆሲኮ ኮዦ ሓይሶ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ቄኤሴ ማዒ ኬኤዚ፥ ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻንዳጉዲኬ፤ ዬያሮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓያና ጌኤሺና ፆሲም ዱማዼያ ሃሣ ፆሲ ዎዛሳያ ማዓ ፆሲም ዒንጎ ባኣዚ ማዒ ዒንጊንታንዳጉዲ ታ ማዻኔ። 17ታኣኒ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ማዒ ፆሲም ማዻኒ ዳንዳዒፆና ዖቶርቃኔ። 18ታኣኒ ዖቶርቃሢ ታ ኬኤዛ ባኮና ማዻ ማዾ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ፆሲም ዓይሢንታንዳጉዲ ኪሪስቶሴ ማሄሢሮ ሌሊኬ፤ 19ዬያጉዲ ሃሣ ኪሪስቶሴ ፆሲ ዎልቄና ማዺንታ ዓኪ ማዾና ዲቃሣ ማዾና ዓያኖ ጌኤዦ ዎልቆና ማዺ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሢንታንዳጉዲ ማሄሢሮ ታ ዖቶርቃኔ፤ ዬያይዲፆና ዬሩሳላሜይዳፓ ዴንዲ ዔልዋሪቆኔ ሄላንዳኣና ሓንቲ ሓንቲ ኪሪስቶሴኮ ኮዦ ሓይሶ ታ ኬኤዜኔ። 20ቢያ ኬሊ ታ ማላሢ ሜሌ ዓሲ ቦኦኮልቄያይዳ ማዢሢ ማዒባኣንቴ ኪሪስቶሴኮ ሱንፃ ዋይዚንቲባኣ ቤስካ ቢያ ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛኒኬ። 21ዬያ ታ ማዻሢ፦ “ዒዛ ዛሎ ኬኤዚንቲ ቤቂባኣ ዓሳ፥ ዒዛ ዛጋንዳኔ፤ ዒዛ ዛሎ ዋይዚ ቤቂባኣ ዓሳኣ ጶቂሢ ዔራንዳኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይፆናኬ። 22ሃኖ ሄላንዳኣና ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኒ ዳንዳዒባኣሢ ታ ዒንሢም ኬኤዜ ጎይፆና ጊኢጊባኣሢሮኬ። 23ሓሢ ታ ሃካ ዓኣ ማዾ ኩርሴሢሮ ሃሣ ሚርጌ ሌዔፓ ዓርቂ ዒንሢ ዛጋኒ ሚርጌና ታ ኮዓሢሮ፥ 24ዒስፔኔ ዓጮ ታ ዴንዳዖ ዒንሢያ ዒኢና ዛጊ ዓኣዻኒ ማሌኔ። ዒኢካ ዻካ ዒንሢና ዎላ ታ ዴዔስካፓ ጎይጾ ታ ዓኣዻንዳጉዲ ታኣም ኮይሳ ማኣዶ ዒንሢ ማኣዳንዳሢ ታ ጉሙርቃኔ። 25ሓሢ ጋዓንቴ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶም ዒንጊንታ፥ ማኣዶ ሚኢሼ ዔኪ ዬሩሳላሜ ታ ዴንዳኔ፤ 26ዓይጎሮ ጌዔቴ ሜቄዶኒያና ዓካይያ ጌይንታ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሳ ዬሩሳላሜይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ባኣካ ዓኣ ማንቆ ዓሶም ሚኢሼ ማኣዶ ዳካኒ ማሌሢሮኬ። 27ሓያ ማኣዳሢ ዔያታ ፔ ማሊሢና ዒንጌሢ ዔያቶ ኮይሳያ ማዔምኬ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዓይሁዴ ዓሶና ዎላ ዓያኖ ዓንጆ ዴንቃያ ማዔሢሮ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሳዖ ዓንጆ ዒንጊ ዓይሁዴ ዓሶ ማኣዳኒ ኮይሳሢሮኬ። 28ዬያሮ ሃያ፥ ቡኩሶና ማኣዳሢ ሚኢሾ ዬሩሳላሜ ዔኪ ዓኣዺ ታ ዒንጌሢኮ ጊንጻ ዒስፔኔ ዓጮ ዴንዳዖ ዒንሢ ዬማና ታ ዛጋንዳኔ። 29ዒንሢ ኮይላ ታ ሙካኣና ኪሪስቶሴ ዛሎና ማዓ ዓንጆ ሚርጌና ታ ዒንሢም ዔኪ ሙካንዳሢ ጉሙርቃኔ። 30ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታ ዛሎ ታኣና ዎላ ዶዲ ፆሲ ሺኢጲሢና ታና ዒንሢ ማኣዳንዳጉዲ ኑ ጎዳሢ ዬሱስ ኪሪስቶሴና ዓያኖ ጌኤዦናኮ ናሹሞና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ። 31ዒንሢ ታኣም ሺኢቃንዳሢ፦ ዪሁዳ ዓጮይዳ ዓኣ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋ ዓሶይዳፓ ፆሲ ታና ካፓንዳጉዲና ዬሩሳላሜይዳ ታ ማዻንዳ ማዻ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሶ ዎዛሳንዳጉዲኬ። 32ሓሣ ያዺ ማዔሢኮ ጊንጻ ፆሲ ማሊሢ ማዔም ዒንሢ ኮይላ ታ ዎዛና ዬዒ፥ ዒንሢና ዎላ ዴዒ ሃውሻንዳጉዲኬ። 33ኮሹሞ ዒንጋ፥ ፆዛሢ ዒንሢ ቢያሢና ዎላ ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\