ሮሜ ዓጮ ዓሶም 14

1ዒንሢ ባኣኮይዳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾና ዶዲቱዋ፥ ላቤ ዓሲ ዓኣቶ ናሹሞና ዒዛ ዓዓርቁዋቴ፤ ኮይሱዋ ጎይሢና ዒዛኮ ላቤ ማሊፆይዳ ዎጊፖቴ፤ 2ፔቴ ዓሲኮ ጎሙርቂጻ፡- “ቢያ ባኣዚ ሙይንታኒ ኮይሳያኬ” ጋዓያ ማዓኒ ዳንዳዓኔ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾና ዶዲባኣሢ ጋዓንቴ ሙዓኒ ቱኮናያ ሃሣ ዜርቆና ሳኣሚ ሌሊ ሙዓያ ናንዳኔ፤ 3ዬያሮ ጉቤ ባኮ ሙዓሢ ሙዑዋኣሢ ቦሆፓ፤ ቱኮ ባኮ ሙዓሢ ጉቤ ባኮ ሙዓሢ ዑፃ ኮይሱዋ ጎይሢና “ዻቤኔ” ጌይ ዎጎፓ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ዒዛሲያ ፆሲ “ኮሺኬ” ጌዔሢሮኬ። 4ዓካሪ ሜሌ ዓሲም ማዻሢ ዑጻ ዎጋንዳያ ኔም ኮይሱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒዚ ሎኦሜቴያ ዔቄቴያ ዒዛኮ ጎዳ ዔራፓኣዓቴም ኔ ባኣዚቱዋሴ፤ ዒዛኮ ጎዳሢ ዒዛ ዔቂሳኒ ዳንዳዓሢሮ ዶዲ ዒ ዔቃንዳኔ። 5ዬያጉዲ ሃሣ፦ “ፔቴ ኬላ ባጎ ኬላፓ ባሼ ቦንቺንታያኬ” ጌይ ማላይ ናንዳኔ፤ ባጋሢ ሓሣ፦ “ቢያ ኬላ ሄኮ ቦንቺንታኒ ኮይሳኔ” ጌይ ማላይ ናንዳኔ። ዓካሪ ዬያጉዴ ባኮ ቢያይዳ ፔቴ ፔቴሢ ፔ ማሊፆ ዱማሲ ዔራንዳያ ኮይሳኔ። 6ፔቴ ኬሎ ሜሌ ኬላፓ ባሼ ማሂ ቦንቻያ ዓኣቶ ዬያ ዒ ማዻሢ ጎዳ ቦንቾም ጌዒኬ፤ ቢያ ባኮ ሙዓሢ ጎዳ ቦንቾም ጌዒ ሙዓኔ፤ ሙዓ ሙዖሮዋ ፆሲ ዒ ጋላታኔ። ቢያ ሙዖ ሙዑዋኣሢያ ፆሲ ቦንቾም ጌዒ ሙዑዋሴ፤ ዒ ሙዑዋዖ ሃሺፆና ፆሲ ጋላታኔ። 7ኑ ጊዳፓ ዖና ማዔቴያ ፔኤሮ ናንጋያና ፔኤሮ ሓይቃይ ባኣሴ፤ 8ኑኡኒ ናንጌቴያ ጎዳ ዬሱሴም፥ ኑኡኒ ሓይቄቴያ ጎዳ ዬሱሴምኬ፤ ዬያሮ ኑ ናንጌቴያ ሓይቄቴያ ጎዳ ዬሱሴሮኬ። 9ዓይጎሮ ጌዔቴ ኪሪስቶሴ ሓይቂ ሓይባፓ ዔቄሢ ሼምፖና ናንጋ ዓሶና ሓይቄቴያ ናንጊና ናንጋ ዓሶኮ ጎዳ ማዓኒኬ። 10ሂዴቴ ፔቴይ ሜሌሢ ዑጻ ዓይጎሮ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጋይ? ሃሣ ፔቴሢ ባጋሢ ዓይጎሮ ቦሃይ? ኑኡኒ ቢያሢ ፆሲ ዎጎ ዎጋ ቤዞ ሺኢካንዳኔ፤ 11ዎይቲ ጌዔቴ ጎዳ፦ “ታኣኒ ናንጊና ባይቁዋ ፆሲኬ፤ ዓሲ ቢያ ታ ቤርታ ጉምዓቲ ፔ ዻንጎና ታ ፆሲ ማዔሢ ማርካዻንዳኔ” ጋዓኔ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 12ዬያሮ ኑ ፔቴ ፔቴሢ ኑ ማዾ ዛሎ ፆሲ ቤርቶ ሺኢኪ ኬኤዛንዳኔ። 13ዓካሪ ኑ ጊዳፓ ፔቴይ ባጋሢዳ ኮይሱዋ ጎይሢና ዎጊጾ ሃሾንጎ፤ ሓሣ ዓሲ ዹቂሲ ጎማሲሳ ባኣዚ ማዺሢዳፓ ካፒንቶንጎ። 14ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዓሲ ታ ማዔ ጎይጾና ሙኡዚዳ ሙይንታኒ ኮይሱዋ ሙኡዚ ባኣሢ ታ ዔሬኔ፤ ጋዓንቴ ፔቴ ዓሲ ፔቴ ባኣዚ “ሙይንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚኬ” ጌዒ ማላያ ማዔቴ ዬና ባኬላ ዒዛም ሙይንታኒ ኮይሱዋ ባኣዚኬ። 15ሙኡዚ ዛላና ኔ ዒሻሢ ኔ ማሊሺ ዖዪሳያ ማዔቴ ናሹሞና ዒዛና ኔ ናንጋያቱዋሴ፤ ዬያሮ ኪሪስቶሴ ዒዛም ሓይቄ ዓሢ፥ ኔ ሙዓ ሙዖ ዛሎና ጎማሲ ባይዚፖ። 16ዓካሪ ዒንሢም ኮሺ ማዔ ባኮ ሜሌ ዓሳ ቦሃንዳጉዲ ማሂፖቴ። 17ፆሲ ካኣቱማ ዓያና ጌኤሺ ዛሎና ጴዻ ፂሉሞ፥ ኮሹሞና ዎዛና ማዓንዳኣፓዓቴም ሙኡዚና ዑሺና ዛላ ባኣዚቱዋሴ። 18ዬያ ዱማሲ ዔሪ ኪሪስቶሴም ማዻ ዓሲ ፆሲ ዎዛሳንዳኔ፤ ዓሲ ቤርቲዳኣ ጋላቲንቴያ ማዓንዳኔ። 19ዬያሮ ኮሹሞ ጴዻያ ሓሣ ዎሊያ ሴካና ሃንጋና ዶዲሻያ ማዔ ባኣዚ ኑ ማዾም። 20ሙኡዚ ዛላና ፆሲ ማዾ ኑ ባይዚባኣቴ ኮሺኬ፤ ሙኡዚ ቢያ ሙይንታኒ ኮይሳያኬ፤ ጋዓንቴ ሜሌ ዓሲ ዹቂ ጎማሲሳ ሙኡዚ ሙዒሢ ዻቢንቲኬ። 21ዓሲ ዹቂ ዻቢሻ ባኣዚ ማዔቴ ዓሽኪ ሙዒሢንታ ዳጋሢ ዑሺንታ ሃሣ ዬያጉዴ ሜሌ ባኮዋ ሃሺጻ ቃራኬ። 22ዓካሪ፤ ዬያ ኔኤኮ ጉሙርቂጾ ኔኤና ፆሲና ሌሊ ዔራያ ማዖንጎ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ “ፒዜኬ” ጌይ ዒ ማዻ ባኮ ዒና ዒዛኮ “ኔ ዻቤኔ” ጎዑዋ ዓሲ ጋላቲንቴያኬ። 23ሙኡዚ ዓልቲ ዓልቲ ሙዓ ዓሲ ጋዓንቴ ጉሙርቂሢና ዒ ሙዑዋኣሢሮ ፆሲ ዒዛይዳ ሜቶ ሄሊሳንዳኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ጉሙርቂሢና ማዺንቲባኣ ባኣዚ ቢያ ጎሜኬ።


Copyright
Learn More

will be added

X\