ሮሜ ዓጮ ዓሶም 12

1ዓካሪ ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ፆሲ ዎዛሳያ ሃሣ ናንጊና ባይቁዋ ዒንጎ ባኣዚ ማሂ ዒንሢ ፆሲም ዒንሢ ዒንጋንዳጉዲ ዓቶም ጋዓ ፆዛሢ ሱንፆና ታ ዒንሢ ሺኢቃኔ፤ ዬይ ዒንሢ ዒንጋኒ ኮይሳሢ፦ ፒዜ ማዔያ ጎኔና ፆሲ ካኣሽኪሢኬ። 2ኮሺ ሃሣ ዎዛሳያ፥ ፓጫ ባኣዚያ ባኣያ ማዔ ፆሲ ማሊፆ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ዒንሢኮ ዒና ዓካዺ ላኣሚንቶንጎ፤ ጋዓንቴ ሓያ ዓጮ ዓሶኮ ፑርቶ ማሊፆጉዲ ማዺፖቴ። 3ሓሣ፦ “ዒንሢ ፔቴ ፔቴሢም ፆሲ ዒንጌ ጉሙርቂጾ ጉዴያ ሼሌዑሞና ማላዳፓዓቴም ዒንሢም ኮይሳሢዳፓ ዑሣ ዓኣሢ፥ ዒንሢ ዼጊዲ ማሊፖቴ” ጌይ ፆሲ ታኣም ፔ ኮሹሞና ዒንጌ ጎይፆና ታ ዒንሢ ዞራኔ። 4ኑኡኮ ፔቴ ፔቴሢኮ ዑጾይዳ ዱማ ዱማ ቤሲ ዓኣኔ፤ ዬያ ዱማ ዱማ ዑፆኮ ዱማ ዱማ ማዾ ዓኣኔ። 5ዬያጉዲ ኑኡኒ ሚርጌታዖ ኪሪስቶሴና ኑኡኒ ፔቴ ዑሢኬ፤ ፔቴ ዑጾኮ ዱማ ዱማ ቤዞ ኑ ማዔ ጎይጾና ዎላ ኑ ካኣማያኬ። 6ዬያሮ ፆሲ ፔ ኮሹሞ ዒንጊፆና ኑም ዒንጌ ዱማ ዱማ ዒንጊጾጉዴያ ኑ ማዾም፤ ኑም ዒንጊንቴሢ ፆሲ ማሊሢ ኬኤዚሢ ማዔቴ ፆሲ ጉሙርቃ ጎይፆማ ኑ ኬኤዞም። 7ኑም ዒንጊንቴሢ ሜሌ ዓሲም ማዺሢ ማዔቴ ዶዲ ኑ ማዾም፤ ኑም ዒንጊንቴሢ ዔርዚሢታቴ ኮይሳ ጎይፆ ኑ ዔርዞም፤ 8ኑም ዒንጊንቴሢ ዓሲ ዞሪሢ ማዔቴ ኑ ዞሮም፤ ኑም ዒንጊንቴሢ ዓሲም ዔኤቢ ዒንጊሢ ማዔቴ ዒናፓ ኑ ዒንጎም፤ ኑም ዒንጊንቴሢ ዓሲ ዎይሥሢ ማዔቴ ዶዲ ኑ ዎይሦም፤ ኑም ዒንጊንቴሢ ሜሌ ዓሲ ሚጪንቲሢ ማዔቴ ዎዛና ኑ ሚጪንቶም፤ 9ናሹማ ዒንሢኮ ዑሣ ማዒባኣ ናሹሞ ማዖንጎ፤ ፑርታ ባኣዚ ሻኣኪንቲ፥ ኮሺ ባኣዚ ዒናፓ ማዹዋቴ። 10ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢ ዎሊኮ ጌርሲንሢ ሃሣ ጌሮንሢ ማዔሢሮ ዎሊ ዒናፓ ናሽኪንቱዋቴ፤ ሜሌ ዓሲ ዒንሢ ቦንቻስካፓ ባሼ ቦንቻኒ ኮዑዋቴ፤ 11ቤልፁሞ ሃሺ፥ ጉቤ ዒናፓ ጎዳ ዬሱሴም ዶዲ ማዹዋቴ። 12ሓጊ ማዓንዳ ባኮና ዎዛዹዋቴ፤ ሜቶ ዎዴና ጊቢ ዳንዳዑዋቴ፤ ቢያ ዎዴና ሃሣ ሺኢቁዋቴ። 13ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ፥ ዒንሢኮ ዒሾንሢ ሜቴቶ ማኣዱዋቴ፤ ሾኦቺ ማዒ ሙካዞንሢያ ሾኦቺንሢ ዔኩዋቴ። 14ዒንሢ ዒፂ፥ ዳውሳዞንሢ ዓንጁዋቴ፤ ዓዓንጃንዳፓዓቴም ዔያቶም ጋዳንቂፖቴ። 15ዎዛዻ ዓሶና ዎላ ዎዛዹዋቴ፤ ዬኤካ ዓሶና ዎላ ዬኤኩዋቴ፤ 16ዎላ ፔቴ ማሊሢና ጊኢጊ ናንጉዋቴ፤ ዒንሢ ቶኦኮ ዼጊሲ ዖቶርቂሢ ሃሺ፥ ማንቆ ዓሶና ዎላ ፔቴ ማዑዋቴ፤ “ታ ጊዳፓ ሜሌ ዔሮ ባኣሴ”ጌይፖቴ። 17ዓሲ ቢያም ኮሺ ባኣዚ ማዹዋቴ፤ ዓሲ ፑርታ ባኣዚ ዒንሢም ማዼቴ ዒንሢያ ፑርታ ባኣዚ ማሂ ማዺፖቴ። 18ዒንሢም ዳንዳዒንታያ ማዔቴ ዓሲ ቢያና ኮሹሞና ናንጋኒ ዒንሢ ማዻንዳያ ኮይሳ ባኣዚ ቢያ ማዹዋቴ። 19ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ኮሜ ፆሲም ሃሹዋቴ፤ ዒንሢሮ ኮሜ ዔኪፖቴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ፦ “ኮሞ ማሃንዳሢ ታናኬ” ጋዓኔ ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 20ዬያሮ ኮሜ ማሃሢዳፓ፦ “ኔኤኮ ሞርካሢ ናይዼቴ ዒዛ ሙኡዜ፤ ዼኤቤቴያ ዒዛ ዑሼ፤ ዬያ ኔ ሂዴቴ ዒ ማዼ ማዻ ዼኤፒ ዻቢንቲ ማዔሢ ዒዛም ዔርታንዳኔ። 21ዬያሮ ፑርታ ማዾ ኮሹሞና ባባሼ፤ ፑርቱሞና ባሺንቲፖ።


Copyright
Learn More

will be added

X\