ሮሜ ዓጮ ዓሶም 11

1ሂንዳ ታ ሓሣ ሂዚ ጎዖም፤ ፆሲ ፔ ዴሮ ሃሺያ? ፔቴታዖ ሃሺባኣሴ! ታኣኒ ታ ቶኦኪና ዓብራሃሜ ዜርፃፓ ሓሣ ቢኒዓሜ ማኣራፓ ማዔያ ዒስራዔሌ ዓሲኬ። 2ዬያሮ ፆሲ ቤርታዺ ዶኦሬ ዴሮ ሓሺባኣሴ፤ ጌኤዦ ማፃኣፓ ዔኤሊያሴ ዛሎ ዎዚ ጌዔቴያ ዒንሢ ጶቂሡዋዓዳ? ሓሣ ዒስራዔሌ ዴራ ማዼ ባኮ ዎዚ ጌዒ ፆሲም ዒዚ ፑሽኬቴያ ዒንሢ ዔሩዋዓዳ? 3ዒማና ዔኤሊያሴ፦ “ጎዳሢዮ! ኔ ማሊፆ ኬኤዛዞንሢ ዔያታ ዎዼኔ፤ ኔም ዒንጎ ባኮ ዒንጊ ካኣሽኮ ቤዞዋ ሻሄም ታኣኒ ሌሊ ዓቴኔ፤ ታናኣ ሓሣ ዔያታ ዎዻኒ ኮዓኔ” ጌዔኔ። 4ጋዓንቴ ፆሲ ዒዛም ማሃዖ፦ “ጎኔ ፆሲ ማዒባኣ፥ ባዓሌ ጎዖ ባኮ ካኣሽኪባኣ ላንካይ ሺያ ዓሲ ታኣኮ ዓኣኔ” ጌዔኔ። 5ሓሢ ማዔቴያ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጾና ዶኦሪንቴ ዻካ ዒስራዔሌ ዓሲ ዓኣኔ። 6ፆሲኮ ዶኦሪጻ ኮሹሞ ዒንጊጾና ማዔቶ ማዾናቱዋሴ ጌይሢኬ፤ ዎንዴ ማዾና ማዔቴ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊጻ ኮሹሞ ዒንጊሢ ማዒንዱዋያታንቴኬ። 7ዓካሪ ጋፒንጻ ዓይጎ ማዔይ? ዒስራዔሌ ዓሳ ዔያታ ኮዔ ባኮ ዴንቂባኣሴ፤ ዔያቶይዳፓ ዶኦሪንቴዞንሢ ጋዓንቴ ኮዔ ባኮ ዴንቄኔ፤ ዓቴ ዓሳ ጎኑሞ ዔራኒ ዳንዳዒባኣሴ። 8ዬይያ ያዺ ማዔሢ፦ “ፆሲ ዒኖ ዔያቶኮ ዶጪሴኔ፤ ዬያሮ ሃኖ ሄላንዳኣና ዓኣፓ ዔያቶኮ ዴንቁዋሴ፤ ዋያኣ ዔያቶኮ ዋይዙዋሴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢሮኬ። 9ዳውቴ ሓሣ፦ “ዔያታ ሙዓኒ ቡካ ቤዛ ዓርቃ ፒሮ፤ ሓሣ ሎንሣ ዔቴ ማዒ ዔያቶ ሜታሶንጎ! 10ዓኣፓ ዔያቶኮ ዴንቁዋጉዲ ዹሞንጎ፤ ጊኢራኣ ዔያቶኮ ሜቶና ቢያ ኬሊ ዎቦንጎ” ጌዔኔ። 11ሂንዳ ላሚ ታ ሓሣ ሂዚ ጎዖም፤ ዓይሁዶ ዓሳ ዻቢንቴሢ ናንጊና ባይቃንዳጉዲዳ? ያዺቱዋሴ! ዓይሁዶ ዓሶ ዻቢንቶ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዻቂንታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ያዺ ማዔሢ ዔያታ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፦ “ዎይቲ ዔያታ ኑ ጉዲ ማዔይ?” ጋዓንዳጉዲኬ። 12ዓይሁዶ ዓሶኮ ዻቢንታ ዓጮም ሚርጌ ዓንጆ ጴዺሴኔ፤ ሓሣ ዔያቶኮ ባሊቲባኣያ ማዒፃ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዓንጆ ማዔኔ፤ ዎንዴ ዓይሁዶ ዓሳ ቢያ ዻቄያ ማዔቴ ዓንጃ ዎዚ ሚርጋንዳንቴዳይ? 13ሓሢ ሓያ ታ ኬኤዛሢ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶምኬ፤ ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ታ ኬኤዛንዳጉዲ ዳኪንቴሢሮ ታ ማዻ ማዾና ዎዛዻኔ። 14ሓያ ታ ማዻሢ ታ ጻጶ ማዔ ዓይሁዴ ዓሶ፦ “ዔያታ ዎይቲ ኑ ጉዲ ማዔይ?” ጌይሳኒኬ፤ ዬያይዲጾና ጎዖንቴ ዔያቶይዳፓ ፔቴ ፔቴዞንሢ ታ ዻቂሻንዳያ ናንዳኔ። 15ፆሲ ዔያቶ ሃሼሢሮ ሜሌ ዓሳ ፆሲና ቡካያ ማዔቴ ፆሲ ዔያቶ ፔ ዓሲ ማሂ ዔካ ዎዶና ዎዎይታንዳያ ዒንሢም ማላይ? ዬይ ሓይቢዳፓ ዔቂሢጉዴያኬ! 16ፔቴ ቆኦሮ ሙኑቃኮ ካራፓ ዔኪ ፆሲም ዱማዼያ ማሆናቴ ሙኑቃ ጉቤ ፆሲም ዱማዼያ ማዓኔ። ዬያጉዲ ሃሣ ፔቴ ሚሢኮ ጻጳ ፆሲም ዱማዼያ ማዔቴ ካኣፓኣ ዱማዼያ ማዓኔ። 17ማኣሮ ካራ ቱኮና ሪሚቶ ሚጾኮ ካኣፖ ማዔ ዓይሁዶ ዓሳ ሜቂ ኬዴ ቤዛ ጌሦና፥ ካዮ ሪሚቶ ካኣፖ ጉዲ ማዔ፥ ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ዔያቶም ዒንጊንታ ዓንጆ ዒንሢያ ዴንቃያ ማዔኔ። 18ዬያሮ ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ሜቂ ኬዴ ካኣፖ፥ ዓይሁዶ ዓሶይዳ ዖቶርቂፖቴ፤ ዒንሢ ካኣፒ ሌሊ ማዔሢሮ ጻጳ ዒንሢ ኬዲ ዓርቄኔ፤ ዒንሢ ጻጶ ኬዲ ዓርቂባኣሢሮ ሄርሺንታንዳያ ዒንሢም ኮይሱዋሴ። 19ጋዓንቴ፦ “ካኣፓ ሜቂ ኬዴሢ ኑኡኒ ዔያቶ ቤዛ ጌላንዳጉዲ ጌይኬ” ዒንሢ ጋዓንዳኣናንዳኔ። 20ያዺ ዒንሢ ጋዓኒ ጎኔኬ፤ ጋዓንቴ ዔያታ ሜቂ ኬዴሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቁዋዖ ዓቲጾና ማዓዛ ዒንሢ ዶዲ ዒኢካ ዴዔሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾናኬ፤ ያዺ ማዔሢሮ ዒዒጊጫንዳፓዓቴም ዖቶርሙሞ ዒንሢ ኮይሱዋሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ቤርታ ማዢንቶ ካኣፖ ማዔ፥ ዓይሁዶ ዓሶም ሚጪንቲባኣያ ማዔቴ ዒንሢማኣ ሚጪንታዓኬ። 22ዓካሪ ፆሲኮ ሚጪንቶና ሚጪንቶ ዒፂፆና ዛጉዋቴ፤ ሚጪንቶ ዒፂጻ ዒዛኮ ሜቂ ኬዴዞንሢም ማዓዛ፥ ሚጪንቶ ዒ ዒንሢ ሚጪንታኔ፤ ዬያ ዒ ማዻንዳሢ፦ ዒዛ ጉሙርቂጾና ዶዲ ዒንሢ ናንጌቴኬ፤ ዶዲባኣቴ ጋዓንቴ ዒንሢያ ሜቂ ኬዳንዳኔ። 23ዓይሁዶ ዓሳ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂጾ ዒፂፆ ሃሼቴ ቤርታ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ማማዓንዳኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ፆሲ ዔያቶ ቤርታ ዓኣ ቤዞ ማሃኒ ዳንዳዓኔ። 24ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ፤ ዒንሢ ካዮ ሪሚቶ ካኣፖ ማዒ ዓኣያታዖ ዒንሢኮ ቤዞ ማዒባኣ፥ ቱኮና ሪሚቶ ሚጾይዳ ዓይሢንታኒ ዳንዳዔቴ ቱኮና ሪሚቶ ካኣፖ ማዔ ዓይሁዶ ዓሳ ቤርታ ዔያታ ዓኣ ቤዞ ማዓኒ ዎይቲ ዔያቶም ዳንዳዒንቲንዱዋይ! 25ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! “ኑ ዔራኬ” ጌይ ሄርሺንቲፖቴ፤ ፔቴ ዓኣሺንቴ ባኣዚ ታ ዒንሢም ኬኤዛንዳኔ፤ ዬና ዓይጎዳይ ጌዔቴ ዒስራዔሌ ዓሶኮ ጉሙርቆ ዒፂጻ ጋፒንሢ ሄላንዳኣናቱዋንቴ ዔኤሊንቴ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ፆሲ ባንሢ ሙካንዳያ ሄላንዳኣናኬ። 26ዓካሪ፤ ዒስራዔሌ ዓሳ ቢያ ዻቃንዳሢ፦ “ዻቂሻሢ ጺዮኔፓ ኬስካንዳኔ፤ ያይቆቤ ዜርፆኮ ጎሞ ባይዛንዳኔ፤ 27ጎሞ ታ ዔያቶኮ ባይዛ ዎዶና ዔያቶና ዎላ ታ ጫኣቃንዳ ጫኣቁማ ሃያኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴ ጎይጾናኬ። 28ዒስራዔሌ ዓሳ ኮዦ ሓይሶ ዋይዜዖ ዔኮ ዒፂፆና ዒንሢ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶም ዻቂንታ ማዓንዳጉዲ ፆሲኮ ዔያታ ሞርኬ ማዔኔ። ጋዓንቴ ዶኦሪንቲፆ ዛሎታቴ ዔያታ ዓዶንሢ ዛሎና ፆሲኮ ዒጊኖኬ። 29ፆሲ ዶኦሪ ሓሣ ኮሹሞ ዒንጊጾዋ ዒንጌሢኮ ጊንፃ ዒ ማዼ ማዾና “ዓይጋ ታ ሂዴይ!” ጌይ ማሉዋሴ። 30ዒንሢ፥ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቤርታ ፆሲም ዓይሢንቱዋያኬ፤ ሓሢ ጋዓንቴ ዓይሁዴ ዓሳ ዓይሢንቲባኣ ዛሎና ፆሲ ማኣሪፆ ዒንሢ ዴንቄኔ። 31ፆሲ ዒንሢ ማኣሬሢ ዔያታ ዛጋዖ ፆሲም ዓይሢንቱዋያ ማዔኔ፤ ጋፒንፃ ጋዓንቴ ዒንሢ ማኣሬ ጎይፆ ዔያቶዋ ማኣራንዳኔ ። 32ዓይጎሮ ጌዔቴ ፆሲ ዓሲ ቢያ ማኣራኒ ጋዓዖ፥ ዓሲ ቢያ “ዓይሢንቱዋያኬ” ጌይ ሃሼኔ፤ 33ፆሲኮ ኮሹሞና ሃኣማቶና ሃሣ ዔራቶና ዖኦኒያ ዔሩዋያኬ! ዒ ዎጋ ዎጊጻ “ዎዚምዳይ?” ጌይንቱዋያኬ፤ ዒ ማዻ ጎይጻኣ ዔርቱዋያኬ! 34ፆሲ ማሊሢ ዔራይ ዖኦኒያ ባኣሴ፤ ዒዛ ዞራ ዓሲያ ባኣሴ፤ 35ታልዖ ማሃንዳጉዲ፥ ዒዛም ታልዔ ዓሲያ ባኣሴ። 36ዎይቲ ጌዔቴ ቢያ ባኮ ማዤሢ ዒዛኬ፤ ቢያ ባኮ ናንጊሻሢያ ዒዛኬ፥ ዒዛም ናንጋያኬ፤ ናንጊና ቦንቾ ዒዛም ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።


Copyright
Learn More

will be added

X\