ሮሜ ዓጮ ዓሶም 10

1ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ታኣኮ ዒኖይዳ ዓኣ ዼኤፖ ማሊፆና ፆሲ ታ ሺኢቃ ሺኢጲጻ ዒስራዔሌ ዓሳ ዻቃንዳጉዲኬ። 2ጎኔና ዔያታ ዔሩዋዖ ማዻኔ፤ ፆሲ ዛሎ ባኮ ዒናፓ ናሽካ ዓያና ዔያቶኮ ዓኣሢ ታ ታ ቶኦኪና ዔያቶኮ ማርካኬ። 3ፆሲ ዓሶ ፂሎ ማሂ ዛጋ ጎይጾ ዔያታ ዔሩዋዖ ዔያታ ፔኤሮ ፂላኒ ኮዒፆና ፆሲ ፂሉሞም ዓይሢንቲባኣሴ። 4ዓሲ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢና ፂላንዳጉዲ፥ ሙሴኮ ዓሶ ዎይሦ ዎጋ ኪሪስቶሴና ኩሜኔ። 5ዎጎ ኩንሥሢና ጴዻ ፂሉሞ ዛሎ ሙሴ ፃኣፔሢ፦ “ዎጎ ኩንሣሢ ቢያ ሼምፔና ናንጋንዳኔ” ጋዓያኬ። 6- 7“ኔኤኒ ዒኖና ‘ፔቴ ዓሲ ኪሪስቶሴ ኬይሳኒ ሌካ ጫሪንጮ ኬስኮንጎ’ ጌዒፖ፤” ሃሣ “ኔ ዒኖና ‘ፔቴ ዓሲ ኪሪስቶሴ ኬሳኒ ሓይቄ ዓሳ ዓኣ ቤዞ ኬዶንጎ’ ጌይፖ” ዬይ፦ ኪሪስቶሴ ሓይካኬ፤ ፆሲ “ፂሎኬ” ጌይ ዛጋ ዓሳ ያዺ ጎዑዋሴ። 8ሓሣ ጊንሣ፦ “ፆሲኮ ቃኣላ ኔኤኮ ኮይላኬ፤ ፔቶ ሃሣ ኔኤኮ ዻንጎና ዒኖናይዳኬ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። ዬይ ቃኣላ ኑኡኒ ኬኤዛ ጉሙርቂጾ ቃኣሎኬ። 9ዬሱሴ ጎዳ ማዔሢ ኔ ዒኖና ኔ ማርካዺ ፆሲ ዒዛ ሓይባፓ ዔቂሴሢያ ኔ ጉሙርቄቶ ዻቃንዳኔ። 10ዓይጎሮ ጌዔቴ ዓሲ ፔ ዒኖና ጉሙርቂ ፂላኔ፤ ፔ ዻንጎና ማርካዺ ዻቃኔ፤ 11ዬይያ፦ “ዒዛ ጉሙርቃሢ ቢያ ቦርሲንቲንዱዋሴ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዴያኬ። 12ዓካሪ፤ ፔቴ ፆዛሢ ቢያሢኮ ጎዳ ማዔሢሮ ዓይሁዴ ዓሶና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶና ባኣካ ዱሙሞ ባኣሴ፤ ዒዚ ኮሺ ፆሲ ማዔሢሮ ሺኢቃዞንሢም ቢያ ዻቂንቶ ዓንጆ ሚርጌና ዒንጋኔ፤ 13ዓይጎሮ ጌዔቴ ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ “ጎዳ ማኣዳንዳጉዲ ዔኤላሢ ጉቤ ዻቃንዳኔ” ጌይንቴኔ። 14ጋዓንቴ ዒዛ ጉሙርቂባኣታዖ ዎይቲ ዔያታ ዔኤላኒ ዳንዳዓይ? ሓሣ ዒዛ ዛሎ ዋይዚ ባኣዖ ዎይቲ ዔያታ ጉሙርቃንዳይ? ዔያቶም ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዛ ዓሲ ባኣንቴ ዎይቲ ዔያታ ዋይዛኒ ዳንዳዓንዳይ? 15ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዛዞንሢ ኬኤዞም ዳኪንቲባኣያታቴ ዎይቲ ዔያታ ኬኤዛኒ ዳንዳዓንዳይ? “ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛ ዓሶኮ ቶካ ዎዚጉዴ ኮሺዳይ?” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲኬ። 16ጋዓንቴ ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ፦ “ጎዳሢዮ! ኑኡኒ ኬኤዛ ቃኣሎ ዖኦኒ ዔኬይ?” ጌዔሢጉዲ ቢያሢ ኮዦ ሃይሶ ቃኣሎ ዔኪባኣሴ። 17ዓካሪ፤ ኪሪስቶሴ ጉሙርቂሢ ጴዻሢ ኮዦ ሓይሶ ዋይዚዳፓኬ፤ ኮዦ ሓይሳኣ ኪሪስቶሴ ዛሎ ኬኤዛሢኬ። 18ሂንዳ ታ ሂዚ ጎዖም፤ ኮዦ ሓይሶ ዔያታ ዋይዚባኣሴ ጌይሢዳ? ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ፦ ኮዦ ሓይሳ ዓጮ ቢያይዳ ኬኤዚንቴኔ፤ ዬይ ዑኡዛ ዓጮኮ ጋፖ ሄሌኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴሢጉዲ፥ ጎኔና ዒስራዔሌ ዓሳ ዋይዜያኬ። 19ሓሣ ዒስራዔሌ ዓሳ ኮዦ ሓይሶ ዔሪባኣሴ ጌይሢዳ? ዬይ ያዺ ጌይንቱዋጉዲ ሙሴ ሃያኮ ቤርታ፦ “ቦሂንቴ ዓሶ ዓሲ ማሂ ‘ዎይቲ ዔያታ ኑ ጉዲ ማዔይ’ ታ ዒንሢ ጌይሲሳንዳኔ፤ ዔኤቢ ዔሩዋ ዓሶ ዔርዚ ታ ዒንሢ ዻጋሳንዳኔ” ጌዔኔ። 20ፆሲ ማሊፆ ኬኤዛ ዒሲያሴ ሓሣ፦ “ታና ኮዒባኣሢም ታ ጴዼኔ፤ ‘ፆሲ ዓንካዳይ?’ ጌይ ታና ዖኦጪባኣዞንሢም ታ ፔጋዺ ጴዼኔ” ጌዒ ጫርቂ ኬኤዜኔ። 21ጋዓንቴ ዒስራዔሌ ዓሶ ዛሎ ኬኤዛዖ፦ “ዓይሢንቱዋ፥ ዒፃ ዴሬ ታ ባንሢ ሙካንዳጉዲ ቢያ ዎዴ ኩጮ ታ ቤኤዜኔ” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\