ሮሜ ዓጮ ዓሶም 1

1ዬሱስ ኪሪስቶሴም ማዻያ ማዔ፥ ፆሲ ማዾም ዔኤሊንቴ፥ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ዶኦሪንቴ፥ ጳውሎሴይዳፓ ዳኪንቴ ኪኢታ፤ 2ሃይ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ ፆሲ ፔ ማሊፆ ኬኤዛ ዓሶ ዛሎና ጌኤዦ ማፃኣፖይዳ ቤርታዺ ዒንጌ ሃጊ ማዓንዳ ዎዞ ቃኣሎኬ። 3ኮዦ ሃይሳ፡ ፆሲ ናዓሢ ዓሲ ማዒ፥ ዳውቴ ዜርፆይዳፓ ሾይንቴሢ ኬኤዛያኬ። 4ዬያ ጉዲ ሓሣ ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ጌኤዦ ዓያኖ ዛሎና ዼኤፒ ዎልቄና ሓይባፓ ዔቂጾና ፆሲ ናይ ማዔሢ ኬኤዛኔ። 5ዒዛ ዛሎና ፆሲ ማዾም ዳኪንቴያ ኑና ማሃኒ ዳንዳዒሳ ፆሲኮ ኮሹሞ ዒንጊፆ ኑ ዴንቄኔ፤ ዬያሮ ዒዛ ዛሎና ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሳ ቢያ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃንዳ ጉዲና ዒዛም ዓይሢንታንዳጉዲ ኑ ማሃኔ። 6ዒንሢያ ዬሱስ ኪሪስቶሴሮ ማዓንዳጉዲ ፆሲ ዔኤሌ ዓሶ ባኣካኬ። 7ዬያሮ ሮሜ ዓጮይዳ ናንጋያ፤ ሃሣ ፆሲ ዒንሢ ናሽኪ፥ ዒዛ ዓሲ ማዓንዳጉዲ ዔኤሌዞንሢም ቢያ፦ ኑ ዓዳሢ ፆሲና ጎዳ ዬሱስ ኪሪስቶሴናኮ ሚጪንቲፆና ኮሹሞና ዒንሢም ማዖም። 8ዒንሢኮ ፆሲ ጉሙርቂፆ ሓይሳ ዓጮ ቢያይዳ ዋይዚንቴሢሮ ቢያፓ ቤርታሲ ዬሱስ ኪሪስቶሴ ዛሎና ዒንሢ ቢያሢ ዛሎሮ ታ ፆዛሢ ታ ጋላታኔ። 9ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃ ዎዶና ዒንሢ ዛሎ ዋሉዋያ ማዒጾኮ ዒዛ ናኣዚ ዛሎ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዚ ኬኤዚ ጉቤ ዒናፓ ታ ዒዛም ማዻ ፆዛሢ ታኣኮ ማርካኬ። 10ፆሲ ጌዔቴ ጋፒንፃ ሓሢ ዒንሢ ኮራ ታ ሙካንዳ ጎይሢ ዒ ጊኢጊሻንዳጉዲ ቢያ ኬሊ ታ ሺኢቃኔ። 11ዓይጎሮ ጌዔቴ ዒንሢ ፆሲ ጉሙርቂፆና ዶዳንዳጉዲ ማሃ ዓያኖ ዒንጊጾ ታ ዒንሢም ኬኤዛኒ ኮዓሢሮ ታ ዒንሢ ዛጋኒ ኮሺ ማላኔ። 12ዬያ ታ ጋዓሢ ታኣኒ ዒንሢ ጉሙርቂጾ ዛሎና ዒንሢያ ታ ጉሙርቂፆ ዛሎና ዎሊ ኑ ዶዲሻኒ ኮዒኬ። 13ታ ዒሾንሦ! ታ ሚሾንሦ! ሜሌ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ ታ ዔርዚ ሚርጌ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቄኔ፤ ዬያጉዲ ሃሣ ዒንሢ ባኣኮይዳኣ ታ ዔርዚ ኪሪስቶሴ ጉሙርቃ ዓሲ ዴንቃኒ ማሌኔ፤ ጋዓንቴ ዒንሢ ባንሢ ሙካኒ ሚርጌና ታ ማሌም ሓኖ ሄላንዳኣና ታኣም ጊኢጊባኣሢ ዒንሢ ዔራንዳጉዲ ታ ኮዓኔ። 14ጊሪኮ ዓጮ ናንጎና ሙኡጮና ዔራ ዓሶና ዔሩዋ ዓሶናም፥ ጪንጮ ዓሶና ቦኦዞ ዓሶናም ኮዦ ሓይሶ ዔርዛንዳያ ታና ኮይሳኔ። 15ዬያሮኬ ዒንሢ፥ ሮሜይዳ ናንጋዞንሢም ኮዦ ሓይሶ ኬኤዛኒ ታ ኮዓሢ። 16ታኣኒ ኮዦ ሓይሶ ቃኣሎ ኬኤዛኒ ቦርሲንቱዋሴ፤ ዓይጎሮ ጌዔቶ ኮዦ ሓይሶ ቃኣላ ቤርታዺ ዓይሁዴ ዓሶ፥ ሄሊሳዖ ዓይሁዴ ማዒባኣ ዓሶ፤ ጌይጻ፦ ጉሙርቃ ዓሶ ቢያ ዻቂሻኒ ዳንዳዓ ፆሲ ዎልቄኬ። 17ዬይ ኮዦ ሃይሶ ቃኣላ ፆሲ ዓሲ ፂሎ ማሂ ዛጋሢ ኪሪስቶሴ ጉሙርቄቶ ሌሊ ማዔሢ ኬኤዛኔ፤ ዓይጎሮ ጌዔቴ፦ “ፆሲ ጉሙርቃ ዓሲ ፆሲ ፂሎ ማሂ ዛጋኔ፤ ናንጊያ ዴንቃንዳኔ” ጌይንቲ ፃኣፒንቴኔ። 18ዓሳ ፔኤኮ ፑርቱሞና ጎኑሞ ፔጋዺ ዔርቱዋጉዲ ማሃኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ጎሞና ፑርቱሞና ዛሎሮ ፆሲኮ ጎሪንታ ጫሪንጫፓ ዔያቶይዳ ሙካንዳኔ። 19ፆሲ ዔያቶ ሜቶና ጎራሢ: ፆሲ ዛሎ ዔያታ ዔራኒ ኮይሳ ባኮ ዒ ዔያቶ ፔኤሮ ዔርዜም ዔያታ ዔራያታሢሮኬ። 20ዓጫ ማዢንቴሢዳፓ ዓርቃዖ ዓሲም ጴዹዋ፥ ፆሲ ባካ፤ ጌይፃ፡- ናንጊና ናንጋ ዒዛኮ ዎልቆና ፆሱሞና ዒ ማዤ ባኮይዳ ፔጋዺ ጴዼኔ፤ ዬያሮ ዬኖ ዓሶጉዲ ዔሬዖ ፑርቲሳዞንሢ ቶላኒ ጌስታንዳ ባኣዚ ባኣሴ። 21ዓይጎሮ ጌዔቴ ዔያታ ፆሲ ዔሬያታዖ ዒዛም ኮይሳ ቦንቾና ጋላታና ዒንጊባኣሴ፤ ዬያሮ ዔያታ ፔኤኮ ማሊፆና ፓሡዋ ዓሲ ማዔኔ፤ ሓሣ ጶቂሡዋያ ማዒ ዒና ዔያቶኮ ባይቄኔ፤ 22ዔያታ “ኑ ጪንጫ ዓሲኬ” ጋዓኔ፤ ታንቴ ዔያታ ዔኤያኬ። 23ናንጊና ናንጋ ፆዛሢ ካኣሽኪፆ ሃሺ፡ ላኣሚንታያና ባይቃያ ማዔ፥ ዓሲንታ ካፒንታ ቆልሞንታ ሳዓ ዳዲና ሃንታ ባኮ ማሊሲ ማዦና ካኣሽኮ ባኣዚ ዔያታ ካኣሽኪሢ ዓርቄኔ። 24ዬያሮ ፆሲ፡ ቦርሲሳ ባኣዚ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዒኢሳ ፑርታ ባኣዚ ኩሜ ዔያቶ ማሊፆ ዔያታ ኩንሣንዳጉዲ ዔያቶ ሃሼኔ። 25ዬይ ያዺ ማዔሢ ፆሲኮ ጎኑሞ ሉኡዙሞና ዔያታ ላኣሜሢሮ፥ ማዤሢ ዓኣንቴ ማዢንቴ ባኮ ዔያታ ካኣሽኪ፥ ዬያ ባኮም ማዻሢሮኬ፤ ፆሲ ጋዓንቴ ናንጊና ጋላቲንቴያኬ። 26ዓሳ ዬያ ማዼሢ ዛሎ ፆሲ ዓሶ ኮይሱዋ ቦርሲሳ ሱኡኬም ዓኣሢ ዒንጌኔ፤ ዔያቶኮ ላኣላታዖ ዔርቴ ጎይጾጉዲ ቱዋንቴ ዳንቤባኣ ጎይሢ ላኣሊና ላሄኔ። 27ዬያ ጉዲ ሃሣ ዓቲንቃ ላኣሎና ላሂጾ ሃሺ፥ ዎላ ላሃኒ ኮዒሢና ዓቲንቃ ዓቲንቆና ዎላ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዼኔ፤ ዬያሮ ዔያቶኮ ዻቢንቶ ዛሎና ዔያቶም ኮይሳ ሜቶ ፔ ጊዳ ዔኪ ዬዓንዳኔ። 28ዓሳ ፆሲ ዔራኒ ኮዒባኣሢሮ ቦርሲሳ ባኣዚ ማዻንዳጉዲ ፆሲ ፓሡዋ ማሊሢም ዓኣሢ ዔያቶ ዒንጌኔ። 29ዬያሮ ጌኔ ማዾ፥ ፑርቱሞ፥ ዱኡዹሞ፥ ኮሜ ዓርቂሢ፥ ቂኢሩሞ፥ ዓሲ ዎዺሢ፥ ዑራ፥ ጌሺሢ፥ ፑርታ ማሊሢ ዔያቶይዳ ኩሜኔ፤ 30ዬያጉዲ ሃሣ ዔያታ ዾንካያ፥ ዓሲ ሱንሢ ባይዛያ፥ ፆሲ ዒጻያ፥ ዓሲ ቦሃያ፥ ዖቶርቃያ፥ ሄርሺንታያ፥ ፑርታ ባኣዚ ማዾንዶ ጎይሢ ኮዓያ፥ ሾዔ ዓሶም ዓይሢንቱዋያ፥ 31ጶቂሡዋያ፥ ጌስቲ ቱኮና ጌኤዞ ካፑዋያ፥ ናሹሞ ባኣያ፥ ሚጪንቲሢያ ባኣ ዓሲኬ። 32“ዬንሢ ማዻዞንሢም ቢያ ሃይቢ ኮይሳኔ” ጋዓ ፆሲኮ ዎጎ ዔራያታዖ ዬያ ቢያ ዔያታ ማዻኔ፤ ማዾ ሌሊቱዋንቴ ዬያጉዲ ማዻ ዓሶዋ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ዶዲሻኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\