ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 8

1ማራዓሢ ላንካሳ፥ ዱማሲ ዔርዛ ማላቶ ቡሌ ዎዶና ጫሪንጫ ዋይዚንታ ባኣዚ ባኣያ ማዒ፥ ዻካ ዚቲዮ ጌዔኔ፤ 2ዬካፓ ፆሲ ቤርታ ዔቃ፥ ላንካዎ ኪኢታንቾ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያቶም ዒማና ላንካይ ዛዬ ዒንጊንቴኔ። 3ዑንጆ ጩቢሶ፥ ዎርቄና ኮሾና ሱሢ ኩንዔ ኩጫ ዔኬ፥ ኪኢታንቻ ሙካዖ ፆሲም ዒንጎ ባካ ዒንጊንታ ቤዞ ኮይላ ዔቃዛ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዓኣ፥ ዎርቆና ኮሾና ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዛ፥ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆና ዎላ ፆሲ ቤርቶ ሺኢሻንዳጉዲ ሚርጌ ዑንጄ ዒዛም ዒንጊንቴኔ። 4ዑንጆኮ ጩባ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆና ዎላ ኪኢታንቻሢ ኩጫፓ ፆሲ ቤርቶ ኬስኬኔ። 5ዬካፓ ኪኢታንቻሢ ጩቢሶ፥ ፆሲ ኩንዖ ዔኪ ፆሲም ዒንጎ ባኮ ዒንጎ ቤዛፓ ታሚ ካኣሺ ሱፆ ኩንዖይዳ ኩንሤስካፓ ሳዖ ባንሢ ኬኤራዛ ጉጉንሢና ዼኤፒ ዑኡሲና ሓሣ ዜኤሊንሢያ ዜኤሊንሤም ሳዓ ዓጊፄኔ። 6ዬካፓ ላንካይ ዛዬ ኩጫ ዔኬ፥ ላንካይ ኪኢታንቾስኬንሢ ዛያሢ ዋርቃኒ ጊኢጊንቴኔ። 7ቤርታሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ፥ ሱጉሢ ሲኢሪንቴ ሻቺና ታሚና ሳዓ ኬዴኔ፤ ዬማና ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓ ሳዓ ሚጬኔ፤ ሚፆንታ ዓኣዔ ማኣቶንታኮዋ ዛላኮ ዛላ ማዓይ ቢያ ሚጬኔ። 8ሃሣ ላምዓሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ታሚ ዔኤታ፥ ዼኤፒ ዹካ ማላ ባኣዚ ባዞይዳ ኬዳዛ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ባዞኮ ሱጉሢ ማዔኔ፤ 9ባዞይዳ ናንጋ፥ ሼምፓ ዓኣ ባኮኮ ዛላኮ ዛላ ማዓይ ቢያ ሓይቄኔ፤ ሃሣ ዋኣፆ ካኣሚሎኮዋ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ፑርቲ ጋፔኔ። 10ሃይሣሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ፆምፔጉዲ ዔኤታ ዼኤፒ ዦኦጌ ጫሪንጫፓ ዎሮ ዋኣፆና ዓልቃ ዋኣፆናኮ ዛላኮ ዛላ ማዓ ጊንፆይዳ ኬዴኔ። 11ዬያ ዦኦጋሢኮ ሱንጻ “ዋላንጋ” ጌይንታያኬ፤ ዬያሮ ዋኣፆኮ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ጫንቺ ማዔኔ፤ ዋኣፆኮ ጫንቂፆይዳፓ ዔቄያና ሚርጌ ዓሲ ሓይቄኔ። 12ዖይዳሳ ኪኢታንቻሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ዓቦንታ ዓጊኖንታ ዦኦጋሢንታኮ ዛላኮ ዛላ ጊንሢ ማዓይ ቢያ ዹይንቴኔ፤ ሮኦሮንታ ዒባኖንታኮ ዛላኮ ዛላ ማዓ ጊንፆይዳ ፖዒ ፖዑዋጉዲ ላኣጊንቴኔ። 13ዬካፓ ሃሣ ፔቴ ኮኦኬ ጫሪንጫ ባራናንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዬይ ዼኤፒ ዑኡሲና፦ “ዓቴ ሓይሦ ኪኢታንቾንሢ ዛያሢ ዋርቃዛ ዋይዚንታንዳ ዑኡዞ ዛሎና ሳዖይዳ ናንጋ ዓሶም ባዴዔ! ባዴዔ! ባዴዔ!” ጋዓንቴ ታ ዋይዜኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\