ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 7

1ዬካፓ ዖይዶ ኪኢታንቻ ዓጮኮ ዖይዶ ዛሎና ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዔያታ ሳዖይዳ ማዖም ባዞይዳ ሃሣ ሚፆይዳ ዓይጎ ዢባሬያ ዢባርሹዋጉዲ ዓጮኮ ዖይዶ ዛላፓ ሙካ ዢባሮ ቢያ ላኣጊ ዓርቄኔ። 2ሓሣ ጊንሣ ናንጊና ናንጋ ፆዛሢኮ ዔርዛ ማላቶ ኩጫ ዔኬ፥ ሜሌ ፆሲ ኪኢታንቻ ዓባ ኬስካ ዛላፓ ሙካንቴ ታ ዴንቄኔ፤ ዒዚያ ሳዖና ባዞና ባይዛንዳጉዲ ቢታንታ ዒንጊንቴ ዖይዶ ኪኢታንቾንሢም ዼኤፒ ዑኡሲና፦ 3“ኑ ፆዛሢም ማዻ ዓሶኮ ባሊቶይዳ ዱማሲ ዔርዛ ማላቶ ኑ ዓይሣንዳያ ሄላንዳኣና ሳዖ ማዔቴያ ባዞ፤ ሃሣ ሚፆዋ ዔኤቢ ዎኦቲፖቴ” ጌዔኔ። 4ዔርዛ ማላቶ ዓይሢንቴ ዓሶኮ ፓይዶ ታ ዋይዜኔ፤ ዬያታ ዒስራዔሌ ፃጶ ቢያይዳፓ ማዔያ ፄኤታና ዖይዲ ታሚ ዖይዶ ሺያ ዓሲኬ። 5- 8ዪሁዳ ፃጳፓ፥ ሮቤሌ ፃጳፓ፥ ጋዴ ፃጳፓ፥ ዓሴሬ ፃጳፓ፥ ኒፕታሌሜ ፃጳፓ፥ ሚናሴ ፃጳፓ፥ ሲሞኔ ፃጳፓ፥ ሌዊ ፃጳፓ፥ ዪሳኮሬ ፃጳፓ፥ ዛብሎኔ ፃጳፓ፥ ዮሴፔና ቢኒዓሜና ፃጳፓ፤ ዬያ ፔቴ ፔቴሢ ፃጳፓ ታጶ ላምዖ ሺያ፥ ሺያ ዓሲም ማላታ ዓይሢንቴኔ። 9ዬካፓ ዖኦኒያ ፓይዳኒ ዳንዳዑዋ፥ ሚርጌ ዓሲ ታ ዴንቄኔ፤ ዬያታ ዱማ ዱማ ዴሬይዳፓ፥ ቶኦኪዳፓ፥ ዜርሢዳፓ፥ ሙኡቺ ጌስታ ዓሲዳፓ ቡኬ ዓሲኬ፤ ዔያታ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቲ፥ ሜኤፄ ዒላሺያ ፔ ኩጫ ዓርቂ ካኣቱሞ ዖይቶና ማራዓሢና ቤርታ ዔቃዖ፥ 10ዼኤፒ ዑኡሲና፡- “ዻቂንታ ኑም ጴዼሢ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔ፥ ኑ ፆዛሢና ማራዓሢናይዳፓኬ” ጌዒ ጌዒ ዒላታኔ። 11ኪኢታንቻ ቢያ ሃሣ ካኣቱሞ ዖይቶና ጋርቾንሢና ሃሣ ዖይዶ ባኮንሢኮ ዓጫ ዔቂ፥ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ባሊቶና ሂርክ ጌዒ ፆሲም ዚጋዖ፥ 12ሂዚ ጌዔኔ፦ “ዓኣሜን፤ ሄርሺሢና ቦንቾና ዔራቶና፥ ጋላታና ዼኤፒሲሢና ዎልቄና ዶዱሞና፥ ኑ ፆዛሢም ናንጊና ማዖንጎ፤ ዓኣሜን።” 13ዬማና ጋርቾንሢዳፓ ፔቴ ታ ባንሢ ሺራዖ፡- “ሓንሢ ቦኦሬ ማኣዓሢ ማይንቴዞንሢ ዖናንሢዳይ? ሓሣ ዓንካፓ ዔያታ ሙኬይ?” ጌዒ ታና ዖኦጬኔ። 14ታኣኒያ ማሃዖ፦ “ጎዳሢዮ! ኔ ዔራኔ” ጋዓዛ፥ ዒዚ “ሓንሢ ዼኤፖ ሜታሢ ጊዴና ኬስኪ ሙኬዞንሢኬ፤ ዔያታ ፔኤኮ ማኣዓሢያ ማራዓሢ ሱጉፆና ማስኪ ቦኦሪሼኔ፤ 15ዬያሮ ፆሲ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ዋንቴና ሮኦሪና ጌኤዦ ማኣሮይዳ ዒዛም ማዻኔ፤ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢ ዔያቶ ባኣካ ማዒ ዔያቶኮ ሺባሢ ማዓንዳኔ። 16ሓካፓ ሴካ ዔያታ ናይዺንታዓኬ፤ ዼኤቢያ ዼኤቢንታዓኬ፤ ዓቢ ዔያቶ ሚቻዓኬ፤ ሩኡጲያ ዔያቶ ሄላዓኬ፤ 17ዓይጎሮ ጌዔቴ ካኣቱሞ ዖይቶ ባኣካ ዓኣ ማራዓሢ ዔያቶኮ ሄንቃሢ ማዓንዳኔ፤ ናንጎ ዓልቃ ዋኣፆ ባንሢያ ዔያቶ ዒ ዔኪ ዓኣዻንዳኔ፤ ፆሲ ዔያቶኮ ዓቢፆ ዓኣፓፓ ቢያ ዑጫንዳኔ” ታኣም ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\