ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 5

1ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢኮ ሚዛቆ ኩጫ፡ ጋሮና ዙሎናይዳ ቢያ ፃኣፒንቴያ ሃሣ ላንካይ ዔርዛ ማላታ ዑጻ ዖኦኒያ ቡሉዋጉዲ ዓይሦና ማሪንቴ ማፃኣፔ ታ ዛጌኔ፤ 2ፔቴ ዼኤፒ፥ ኪኢታንቾስኬይ ዼግ ጌዔ ዑኡሲና፦ “ዬንሢ ዔርዛ ማላቶንሢ ቡላኒና ማፃኣፖዋ ቡላኒ ዳንዳዓሢ ዖናዳይ?” ጋዓንቴ ታ ዛጌኔ። 3ጋዓንቴ ጫሪንጮይዳ ሳዖይዳ ሃሣ ሳዖኮዋ ዴማ ማፃኣፖ ቡሊ ጋሮይዳ ዓኣ ባኮ ዛጋኒ ዳንዳዓ ዓሲ ዖኦኒያ ባኣያ ማዔኔ፤ 4ማፃኣፓሢ ቡሊ ጋሮ ዛጋኒ ዳንዳዓ ዓሲ ጴዺባኣያ ማዔሢ ታ ዴንቄ ዎዶና ሜርጌና ታ ዬኤኬኔ፤ 5ዬማና ጋርቾንሢዳፓ ፔቴይ፦ “ዬኤኪፖ፤ ሓኣዛጌ፡ ዪሁዳ ማኣራፓ ማዔ፥ ዞባሢ፥ ዳውቴ ፃጳሢ ዖሎና ባሼያ ማዔሢሮ ዒዚ ማፃኣፓሢና ላንካዎ ‘ቡሎፓ’ ጌይንቴ ማላቶንሢ ቡላኒ ዳንዳዓያኬ” ታኣም ጌዔኔ። 6ዬካፓ ካኣቱሞ ዖይቶና ዖይዶ ባኮንሢናኮ ሓሣ ጪሞንሢኮዋ ባኣካ ዎዾናያ ማላ ማራይ ዔቂ ዓኣንቴ ታ ዛጌኔ፤ ዬያ ማራዓሢኮ ላንካይ ጉራኒና ላንካይ ዓኣፒና ዓኣኔ፤ ዬያታ ዓጮ ቢያ ዳኪንቴ ላንካዎ ፆሲ ዓያኖንሢኬ። 7ማራዓሢ ሙኪ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢኮ ሚዛቆ ኩጫ ዓኣ፥ ማፃኣፓሢ ዔኬኔ፤ 8ዒዚ ማፃኣፖ ዔካማና ዖይዶ ባኮንሢና ላማታሞ ዖይዶ ጪሞንሢ፡ ማራዓሢኮ ቤርታ ጉምዓቲ፥ ባሊቶና ሂርኪ ጌዒ ዚጌኔ፤ ዬያታ ፔቴ ፔቴሢ ኩጮይዳ ጎኦላ ዔኪ ሃሣ ፆሲም ዱማዼ ዓሶኮ ሺኢጲፆ ማዔ ዑንጆ ዓርቄያ ዎርቄና ኮሾና ዔቴ ማዔ ዻካ ሳኣኔ ዔኪ ዓኣኔ። 9ዔያታ ቤርታ ጌይንቲ ቤቂባኣ ፆሲ ቦንቾም ማዓ ዓይኑሞ፡- “ማፃኣፓሢ ዔካኒና ‘ቡሎፖ’ ጌይንቴ ማላቶንሢያ ቡላኒ ኔ ዳንዳዓያ ማዔኔ፤ ዎይቲ ጌዔቴ ኔኤኒ ዎዺንቴኔ፤ ኔኤኮ ሱጉፆና ዱማ ዱማ ቶኦካፓ ዱማ ሙኡቺ ጌስታ ዓሶፓ፥ ዜርጻፓ ሓሣ ዓሲ ቢያ ባኣካፓ ዱማሲ ዓሶ ፆሲም ኔ ሻንቄኔ፤ 10ኑ ፆዛሢማኣ ቄኤሴ ማዒ ዔያታ ማዻንዳጉዲ ኔ ማሄኔ፤ ሳዖይዳኣ ዔያታ ካኣታዻንዳኔ” ጌዒ ጌዒ ዓይናዼኔ። 11ዬካፓ ሃሣ ታ ዛጋዖ ካኣቱሞ ዖይቶና ዖይዶ ባኮንሢና ጪሞንሢናኮ ኮይላ ሚርጌ ኪኢታንቾኮ ዑኡሲ ታ ዋይዜኔ፤ ዬያቶኮ ሚርጉማ ሚርጌ ሺያፓ ዑሣ ሃሣ ፓይዲንታኒያ ዳንዳዒንቱዋያኬ፤ 12ዬያታ ዼኤፒ ዑኡሲና፡- “ዎዺንቴ ማራዓሢም ዎልቄ፥ ቆሎ ዔራቶ፥ዶዱሞ፥ ቦንቾንታ ሄርሺሢንታ ጋላታንታ ኮይሳያኬ” ጌይ ዓይናዼኔ። 13ዬካፓ ጫሪንጮና ሳዖናይዳ፥ ሳዖኮዋ ዴማ ሓሣ ዼኤፖ ባዞናይዳ፥ ዬያ ባኮ ቢያይዳ ዓኣ ማዢንታ ቢያ፡- “ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢና ማራዓሢናም ጋላታ፥ ቦንቾ፥ ሄርሺሢንታ ዎልቄንታ ናንጊና ማዖንጎ” ጌይ ዓይናዻንቴ ታ ዋይዜኔ። 14ዖይዶ ባኮንሢያ “ዓኣሜን” ጌዔኔ፤ ጋርቾንሢ ጊንሣ ባሊቶ ሳዖ ባንሢ ሂርኪዲ ዚጌኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\