ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 4

1ዬካፓ ጫሪንጮይዳ ቡሊንቲ ዓኣ ካራ ታ ዴንቄኔ፤ ዬማና ዛዬ ዑኡሲጉዲ ኬኤዛ ቤርታኣ ዑኡዛሢ፦ “ሓኒ፥ ሃንጋ ኬስኬ፤ ሓይፓ ሴካ፥ ቤርታ ማዓንዳ ባኣዚ ታ ኔና ዻዋንዳኔ” ታኣም ጋዓዛ፥ 2ቤዞማና ታኣኒ ዓያና ጌኤሺኮ ዎልቆ ጋሮ ጌሌኔ፤ ዓካሪ ዒማና ጫሪንጮይዳ ካኣታ ዴዓ ዖይታ ጌሢንቲ ዓኣንቴ ታ ዴንቄኔ፤ 3ዬኖ ዖይቶይዳ ዴዒ ዓኣሢኮ ዓውካራ ሚርጌ ሚዛጳ ዒያስጲዴና ሴርዲኖኔ ጌይንታ ሹጮ ዑፆ ማላያኬ፤ ካኣቱሞ ዖይቶኮ ኮይላ ሜሬጊዴ ጌይንታ ሹጮ ዑፆ ማላ ሚዛጲ ዡኡሎ ዓኣኔ። 4ዬያጉዲ ሃሣ ካኣቱሞ ዖይቶ ኮይላ ሜሌ ላማታሚ ዖይዶ ካኣቱሞ ዖይታ ዓኣኔ፤ ዬንሢ ዖይቶንሢዳ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቴያ ሃሣ ቶኦኮይዳኣ ዎርቄፓ ኮሾና ቦንቾም ዓጎ ባኮ ዓጌ ላማታሚ ዖይዶ ጋርቺ ዴዒ ዓኣኔ። 5ካኣቱሞ ዖይታሢዳፓ ዜኤሊንሢና ዑኡሲና ሃሣ ጉጉንሢያ ኬስኬኔ፤ ሃሣ ዬያ ዖይታሢኮ ቤርታ ፖዒ ፖዓ ላንካይ ፆምፔ ዓኣኔ፤ ዬያታ ላንካዎ ፆሲ ዓያኖንሢኬ። 6ሓሣ ዬያ ዖይታሢ ቤርታ ሌማሌኤሼጉዲ፥ ጌኤሽኪ ጴዻ ባኣዚ ዓኣኔ። ካኣቱሞ ዖይቶ ኮይሎይዳ ዖይዶ ዛላ ሚርጌ ዓኣፒ ዓኣ ዖይዶ ዱማ ዱማ ማዢንቲ ዓኣኔ። 7ቤርታኣ ባካሢ ዞቢ ማላያኬ፥ ላምዓሳሢ ጌማይ ማላያኬ፥ ሃይሣሳሢ ጊንሣ ዓሲ ዓኣፒ ካራ ማላ ዓኣፒ ካራና ዓኣያኬ፤ ዖይዳሳ፥ ጋፒንፃሢ ባራና ኮኦኬ ማላያኬ። 8ዬንሢ ዖይዶ ባኮንሢኮ ላሆ ላሆ ጋኣሲ ዓኣያኬ፤ ዬያቶኮ ዙሎና ጋሮናይዳ ዺቢ ዓኣፒ ዓኣያኬ፤ ዔያታ ዋንቶና ሮኦሮና፡- “ፆሲም ዱማዼሢዮ! ዱማዼሢዮ! ዱማዼሢዮ! ቢያ ባኣዚ ዳንዳዓ፥ ጎዳ፥ ፆዛሢዮ! ሓሢ ዓኣሢና ሚናፓኣ ናንጋሢዮ ሓጊያ ሙካንዳሢዮ!” ጋዓኔ፤ ዬያ ዔያታ ሃሹዋዖ ጋዓኔ። 9ዬንሢ ባኮንሢ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢም፥ ናንጊና ናንጋሢም፤ ቦንቾ፥ ሄርሺሢ፥ ጋላታኣ ሺኢሻ ዎዶና ቢያ፥ 10ላማታሞ ዖይዶ ጋርቾንሢ ናንጎና ናንጋሢም፥ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ዴዔሢም ጉምዓቲ ዚጋኔ፤ ዔያቶኮ ቶኦካ ዓጎ፥ ቦንቾ ባኮ ካኣቱሞ ዖይቶ ቤርታ ጌሢ፡- 11“ኑ ጎዳ፥ ኑ ፆዛሢዮ! ቢያ ባኣዚ ኔ ማዤሢሮ ቢያ ባካ ማዢንቴሢና ማዔሢ፥ ኔ ማሊፆና ማዔሢሮ ቦንቾና ሄርሺሢና ዎልቄያ ኔም ኮይሳያኬ” ዔያታ ጋዓኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\