ዮሓኒሴም ፆሲ ፔጋሲ ዻዌ ባኮ 3

1ሓሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ “ሴርዴሴ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ ሓይ፡ ላንካዎ ፆሲኮ ዓያኖንሢና ላንካዎ ዦኦጎንሢ ኩጫ ዓርቄሢ ኬኤዜያኬ፤ ማዾ ታ ኔኤኮ ዔራኔ፤ ሱንፆና ኔኤኒ ዋሊኬ፤ ጋዓንቴ ኔ ሓይቄያኬ። 2ዬያሮ ጴጬ! ኔኤኮ ማዻ ታ ፆዛሢ ቤርታ ፒዜ ማዔም ታ ዴንቂባኣሢሮ ሓይቃኒ ዑኪ ዓኣ፥ ዓቴ ባኮ ኔኤኮ ዶዲሼ። 3ዓካሪ ኔ ቤርታ ዎዚጉዴ ዔራቶ ዔኬያታቶዋ ሃሣ ዋይዜያታቶዋ ማሊ ጶቂሢ ካፔ፤ ጎሞዋ ኔኤኮ ቡኡፄ፤ ጋዓንቴ ኔ ጴጪባኣያ ማዔቴ ዉሲጉዲ፥ ኔ ዔሩዋንቴ ታ ሙካንዳኣኬ፤ ዎማ ዎዴ ታ ሙካንዳቴያ ኔ ዔራዓኬ። 4ጋዓንቴ ፔኤኮ ማኣዓሢ ኪንቂሲባኣ፥ ዻካ ዻካ ዓሲ ኔኤና ዎላ ሴርዴሴይዳ ዓኣኔ፤ ታኣና ዎላ ዔያታ ዓኣዻንዳያ ኮይሳያታሢሮ ቦኦሬ ማኣዖ ማይንቲ ታኣና ዎላ ዔያታ ዓኣዻንዳኔ። 5ዖሎና ባሼሢ፡ ዔያቶ ጉዲ ቦኦሬ ዓፒላ ማይንታንዳኔ፤ ሱንፆ ዒዛኮ ታኣኒ ታ ዓዶና ኪኢታንቾናም ዔርዛንዳኔ፤ ናንጊና ናንጋ ዓሶኮ ሱንፃ ፃኣፒንቲ ዓኣ፥ ናንጎ ማፃኣፖይዳፓ ሱንፆ ታ ዒዛኮ ባይዛዓኬ። 6‘‘ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!” ጌዔኔ። 7ሓሣ ኬኤዛዖ፦ “ፒላዴልፒያ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ ሓይ፡ ፆሲም ዱማዼያ ሃሣ ጎኔ ማዔ፥ ካኣቲ ዳውቴ ቁልፖ ኩጫ ዓርቄሢ ኬኤዜያኬ፤ ዒዚ ቡሌሢ ዖኦኒያ ዎዹዋሴ፤ ዒዚ ዎዼሢ ዖኦኒያ ቡሉዋሴ። 8ማዾ ታ ኔኤኮ ዔራኔ፤ ሓይሾ፡ ዖኦኒያ ዎዻኒ ዳንዳዑዋ ቡሊንቴ ካራ ታ ኔ ቤርታ ጌሤኔ፤ ዎልቃ ኔኤኮ ዻካ ማዔሢ ታ ዔራኔ፤ ማዔቴያ ታ ቃኣሎ ኔ ካፔኔ፤ ታ ሱንፆዋ ኔ ‘ዔሩዋሴ’ ጌይ ሃሺባኣሴ። 9ዓካሪ ዓይሁዴ ማዒባኣዖ ‘ኑ ዓይሁዴኬ’ ጋዓ ዓሶና ፃላሄ ዓሲ ማዔዞንሢና ሃሣ ሉኡቃዞንሢ ሙኪ ኔ ቶኮ ዴማ ሎኦሚ ኔም ዚጋንዳጉዲ ታ ማሃንዳኔ፤ ታ ኔና ናሽካያታሢ ዔያታ ዔራንዳጉዲ ታ ማሃንዳኔ። 10‘ጊቢ ዳንዳዓያ ማዔ’ ታ ኔም ጌዔሢ ኔ ካፔሢሮ ሳዖይዳ ናንጋ ዓሳ ዎይታቴያ ዛጋኒ ጌዒ ዓጮ ቢያይዳ ሙካንዳ ሜታሢዳፓ ታ ኔና ካፓንዳኔ። 11ታኣኒ ዑኬና ሙካንዳኔ፤ ቦንቺ ኔም ዒንጎ ባኮ ዖኦኒያ ኔሲ ዔኩዋጉዲ ኔኤኮ ዓኣ ባኮ ዶዲሺ ዓርቄ። 12ዖሎና ባሼሢ፡ ታ ፆዛሢኮ ጌኤዦ ማኣሮይዳ ቱርቱሮ ታ ዒዛ ማሃንዳኔ፤ ዬካፓ ዒ ዓጊጻዓኬ፤ ታ ፆዛሢኮ ሱንፆና ታ ፆዛሢኮ ካታሞ ሱንፆ ዒዛይዳ ታ ፃኣፓንዳኔ፤ ዬና ካታሜላ ጫሪንጮ፥ ታ ፆዛሢ ኮራፓ ኬዳንዳ ዓኮ ዬሩሳላሜኬ፤ ታኣኮዋ ዓኮ ሱንፆ ዒዛ ዑጻ ታ ፃኣፓንዳኔ። 13‘‘ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!” ጌዔኔ። 14ሓሣ ዒ ኬኤዛዖ፦ “ሎዶቂያ ሺኢጲፆ ማኣሮ ኪኢታንቻሢም ሂዚ ጌዒ ፃኣፔ፤ ሓይ፡ ጎኔ ማዔያ፥ ጉሙርቂንታያ፥ ጎኔ ማርካ ማዔያ፤ ሃሣ ፆሲ ማዢንታ ቢያ ዒዛ ዛሎና ማዔሢ ኬኤዜያኬ፤ 15ኔኤኮ ማዾ ታ ዔራኔ፤ ሺሜታቴ ሺሜ፥ ዖይዺታቴያ ኔ ዖይዺቱዋሴ፤ ኔኤኒ ሺሜ ሃንጎ ዖይዺታቴ ኮሺታዖ ዓቴኔ፤ 16ያዺ ኔ ማዑዋዖ ጉሪ ቦልዕ ቦልዕ ጋዓያታሢሮ ዻንጋፓ ታ ኔና ጩታኒኬ፤ 17‘ታኣኒ ዖርጎቺኬ፤ ሚርጌ ቆሎ ታኣኮ ዓኣኔ፤ ታኣም ፓጬ፥ ዓይጎ ባኣዚያ ባኣሴ’ ኔ ጋዓኔ፤ ጋዓንቴ ኔ ሜታዻያ፥ ማንቃቶና ዓሲኮ ዎልቃ ጌላያ፥ ዔኤቢባኣ ማንቆ፥ ዓኣፒ ባይቄያ፤ ሃሣ ካሎታሢያ ኔ ኔና ዔሩዋሴ፤ 18ኔኤኒ ዖርጎጫኒ፡ ታሞይዳ ዓጊንቲ ጎኑማ ዔርቴ ዎርቆንታ ኔኤኮ ቦርሳ ካሉሞ ዓኣቻኒ ቦኦሬ ዓፒላንታ ታ ጊዳፓ ኔ ሻንቃንዳጉዲ፥ ዛጋኒያ ዓኣፖ ቲሽኮ ዼኤሾ ኔ ሻንቂ ቲሽካንዳጉዲ ታ ኔና ዞራኔ። 19ታኣኒ ናሽካዞንሢ ቢያ፡ ሜቶ ዒንጊ ጎራኔ፤ ዬያሮ ዶዴ፤ ጎሞዋ ኔኤኮ ቡኡፄ። 20ሓይሾ፡ ታኣኒ ካራ ዔቂ ‘ማኣሪ ዓሲዮ’ ጌይ ዔኤሊንታኔ፤ ዖኦኒያ ታኣኮ ዑኡዞ ዋይዚ ካሮ ታኣም ቡሌቴ ዒዛ ባንሢ ታ ጌሊ ዒዛና ዎላ ሙኡዚ ሙዓንዳኔ፤ ዒዚያ ታኣና ዎላ ሙዓንዳኔ፤ 21ታኣኒ ዖሎ ባሺ ታ ዓዶና ዎላ ታ ዓዶኮ ካኣቱሞ ዖይታ ዴዔሢጉዲ፥ ዖሎ ባሼሢያ ታኣና ዎላ ታ ካኣቱሞ ዖይቶይዳ ታ ዴይሣንዳኔ። 22‘‘ሺኢጲፆ ማኣሮም ዓያና ጋዓ ባኮ ዋይዛ ዋይዚ ዓኣሢ ዋይዞንጎ!” ጌዔኔ።


Copyright
Learn More

will be added

X\